Ministrai išnešė sveiką kailį
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opo­zi­ci­jos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos tiks­lo ne­pa­sie­kė – mi­nis­trai iš­sau­go­jo sa­vo kė­des.

Sei­mo na­riai va­kar vi­są pus­die­nį su­gai­šo aiš­kin­da­mie­si dvie­jų val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos mi­nis­trų „nuo­dė­mes“, ku­rias an­trą mė­ne­sį ne­nuils­da­ma eksp­loa­tuo­ja ži­niask­lai­da. Kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­va at­si­ra­du­sių in­ter­pe­lia­ci­jų klau­si­mai su­ko­si apie „auk­si­nių“ mil­tų ir šaukš­tų vie­šuo­sius pir­ki­mus, kol­dū­nus, me­džiok­lę stumb­ry­ne bei, svar­biau­sia, po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę.

Mi­nis­trai į pa­teik­tus klau­si­mus at­sa­kė raš­tu, taip pat, kaip nu­ma­to in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­ra, – iš Sei­mo tri­bū­nos. Vy­riau­sy­bės na­riai, ki­taip ne­gu opo­zi­ci­jos at­sto­vai, sa­vo kal­tės ne­įž­vel­gė ir ti­ki­no są­ži­nin­gai dir­ban­tys vals­ty­bei. „Blo­gai, jei mi­nis­trai kei­čia­si daž­nai. Bet dar blo­giau, jei blo­gi mi­nis­trai iš­lie­ka sa­vo vie­to­se“, – Sei­mo na­rius bal­suo­ti at­sa­kin­gai ra­gi­no kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma. Kon­ser­va­to­rių tei­gi­mu, nei V. Bal­trai­tie­nė, nei J. Ole­kas ne­su­si­do­ro­ja su par­ei­go­mis.

Vi­sus prie­kaiš­tus val­dan­tie­ji at­rė­mė vie­nu ar­gu­men­tu – ko­dėl opo­zi­ci­ja, dėl pa­ste­bė­tų ne­ge­ro­vių ty­lė­ju­si ke­le­rius me­tus, su­sig­rie­bė prieš pat rin­ki­mus? At­sa­ky­mas esą aki­vaiz­dus – kad pa­si­rek­la­muo­tų ir sa­vo rin­kė­jams pa­si­ro­dy­tų esan­ti tei­suo­lė.

Pa­vyz­dys nau­jiems mi­nis­trams

Jau svars­tant pir­mą in­ter­pe­lia­ci­ją V. Bal­trai­tie­nei emo­ci­jos ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je pra­dė­jo kais­ti. Kai ku­riuos par­la­men­ta­rus Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė draus­mi­no ke­lis sy­kius. „Čia rin­ki­mų šou ne­da­ry­si­me“, – pers­pė­jo ji. Sei­mo va­do­vei pri­ta­rė Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Li­nas Bal­sys. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad vi­sas pus­die­nis gaiš­ta­mas tuš­tiems svars­ty­mams, o nau­ja­jam Dar­bo ko­dek­sui tai­sy­ti ne­lie­ka lai­ko. L. Bal­sys at­krei­pė dė­me­sį, jog be­veik vi­si sa­lė­je sė­din­tys par­la­men­ta­rai da­ly­vau­ja Sei­mo rin­ki­muo­se, to­dėl, pa­sak jo, vie­šas kal­bė­ji­mas yra po­li­ti­nė rek­la­ma, kai­nuo­jan­ti pi­ni­gus. „Mes esa­me sta­tis­tai kon­ser­va­to­rių rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je“, – kons­ta­ta­vo L. Bal­sys.

Vie­nas in­ter­pe­lia­ci­jos ini­cia­to­rių Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius, api­bend­rin­da­mas dis­ku­si­jas dėl Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vės veiks­mų, bū­si­miems mi­nis­trams lin­kė­jo ne­si­vel­ti į to­kias is­to­ri­jas, ko­kios ly­dė­jo šios Vy­riau­sy­bės na­rius. O jei­gu jau įsi­vė­lė, sa­ky­ti tie­są. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad V. Bal­trai­tie­nė ne­si­ry­žo „nuo­šir­džiai pri­pa­žin­ti sa­vo klai­dų“. „Bent vie­nas ge­ras da­ly­kas, ku­rį ga­liu pa­sa­ky­ti apie V. Bal­trai­tie­nę po jos dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je, – tu­ri­me aiš­kių įro­dy­mų, ko­kių mi­nis­trų Lie­tu­vai ne­rei­kia“, – par­eiš­kė A. Ku­bi­lius.

Par­la­men­ta­rų spe­cia­liai su­da­ry­ta ko­mi­si­ja pa­siū­lė pri­tar­ti V. Bal­trai­tie­nės at­sa­ky­mams. Sei­mas taip ir pa­da­rė.

Sa­viš­kiai gy­nė

In­ter­pe­lia­ci­ją J. Ole­kui pri­sta­čiu­si kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pri­si­pa­ži­no ne­jau­čian­ti džiaugs­mo sto­vė­ti Sei­mo tri­bū­no­je, nes kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras po iš­ki­lu­sių skan­da­lin­gų jo veik­los as­pek­tų „jau tu­rė­jo bū­ti at­sis­ta­ty­di­nęs“. „Mi­nis­tras iš­mai­nė gar­bę į šaukš­tus“, – tei­gė ji. Iš vi­so J. Ole­kui bu­vo pa­teik­ti de­vy­ni klau­si­mai. Į vi­sas kon­ser­va­to­rių prie­ka­bes mi­nis­tras at­sa­kė pa­na­šiai: „Vie­toj bal­ta jūs ma­to­te juo­da.“ Mū­ru už J. Ole­ką sto­jo so­cial­de­mo­kra­tai.

Tuo nu­sis­te­bė­jo A. Ku­bi­lius: „Ste­bi­na so­cial­de­mo­kra­tų lai­ky­se­na, kad „auk­si­nių ša­ku­čių“ is­to­ri­ja jiems yra pri­im­ti­na.“ „Ma­nau, šis mū­sų po­sė­dis kai­na­vo dau­giau ne­gu tos pirk­tos ša­ku­tės“, – rep­li­ka­vo val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­tis „dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys. „Skan­da­las su­pyk­dė so­cial­de­mo­kra­tus su pre­zi­den­te, par­ti­ja vis la­biau skęs­ta“, – tvir­ti­no kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis. „Kal­tas ne­si­jau­čiu. Jau­čiuo­si esąs žmo­gus, ku­ris pa­dė­jo nu­sta­ty­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką“, – pa­brė­žė pats mi­nis­tras.

Šią ka­den­ci­ją iš­ban­dy­mą in­ter­pe­lia­ci­ja J. Ole­kui ten­ka iš­kęs­ti an­trą kar­tą. Per­nai ge­gu­žę iš Sei­mo tri­bū­nos jis aiš­ki­no­si dėl pra­stai or­ga­ni­zuo­tų lėk­tu­vo ka­tas­tro­fos gel­bė­ji­mo dar­bų Bal­ti­jos jū­ro­je. Tuo­met mi­nis­tras iš ba­los iš­li­po sau­sas – slap­to bal­sa­vi­mo ne­pri­rei­kė, Sei­mas iš kar­to pri­ta­rė jo at­sa­ky­mams.

Ne­pa­vy­kę bandymai

Per ket­ve­rius me­tus Sei­me bu­vo su­reng­tos trys in­ter­pe­lia­ci­jos – tuo­me­čiam svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trui so­cial­de­mo­kra­tui Vy­te­niui Po­vi­lui And­riu­kai­čiui ir jo par­ti­jos ko­le­gai J. Ole­kui bei ap­lin­kos mi­nis­trui „tvar­kie­čiui“ Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui. Pos­tus jie iš­sau­go­jo.

Dar pen­kiems Vy­riau­sy­bės na­riams par­la­men­ta­rai gra­si­no su­reng­ti Sei­me pa­ti­kros eg­za­mi­ną. Du jų – tuo­me­tė ūkio mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė ir tuo­me­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas – ne­lau­kė, kol žo­di­niai ke­ti­ni­mai bus įkū­ny­ti, ir at­sis­ta­ty­di­no pa­tys. Pers­pė­ji­mai dėl ga­li­mos in­ter­pe­lia­ci­jos ne­pa­lau­žė „dar­bie­čių“ – so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės, V. Bal­trai­tie­nės bei kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio. Eks­per­tų tei­gi­mu, koa­li­ci­nės Vy­riau­sy­bės mi­nis­trus nuo in­ter­pe­lia­ci­jos bo­ta­go pa­ti­ki­mai sau­go ga­na stip­rios val­dan­čio­sios dau­gu­mos pe­čiai.

Kad bū­tų par­eikš­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas mi­nis­tru ir jis bū­tų at­sta­ty­din­tas, už tai tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 71 Sei­mo na­rys.