Ministrą R. Šadžių siūloma skirti į Europos Audito rūmus
Fi­nan­sų mi­nis­trą so­cial­de­mo­kra­tą Ri­man­tą Ša­džių siū­lo­ma skir­ti į Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mų na­rius.To­kį Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą par­en­gė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja. Ta­čiau Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė tre­čia­die­nį užb­lo­ka­vo, kad į pa­sku­ti­nio ru­dens se­si­jos par­la­men­to po­sė­džio dar­bot­var­kę bū­tų įtrauk­tas šis Vy­riau­sy­bės tei­ki­mas.

Šis nu­ta­ri­mo pro­jek­tas pa­teik­tas ki­tą die­ną po to, kai Sei­mas an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no pre­zi­den­tės teik­tą kan­di­da­tą į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus Eval­dą Pa­ši­lį.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius spa­lį yra tei­gęs, kad fi­nan­sų mi­nis­tras R.Ša­džius bū­tų kom­pe­ten­tin­gas dirb­ti Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se, ta­čiau ti­ki­no, kad kan­di­da­tū­ra tuo­met dar ne­bu­vo su­de­rin­ta.

„Jei­gu bus svars­to­ma jo kan­di­da­tū­ra, tai jo kom­pe­ten­ci­ja lei­džia užim­ti to­kias par­ei­gas, bet dar ne­bu­vo svars­to­ma nei par­ti­nia­me ly­gy­je, nei su pre­zi­den­te“, – spa­lio pra­džio­je yra sa­kęs prem­je­ras.

Da­bar­ti­nės Lie­tu­vos at­sto­vės Ra­sos Bud­ber­gy­tės ka­den­ci­ja bai­gia­si ge­gu­žės mė­ne­sį.

Pra­šė pri­im­ti sku­bos tvarka

L.Grau­ži­nie­nė par­eiš­kė, kad Vy­riau­sy­bės tei­ki­mas ne­ati­tin­ka Sei­mo sta­tu­to rei­ka­la­vi­mų, tai yra ne­iš­lai­ky­tas 24 va­lan­dų ter­mi­nas nuo pro­jek­to re­gis­tra­vi­mo.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl siū­ly­mo skir­ti R.Ša­džių Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mų na­riu pa­teik­tas ir pri­im­tas tre­čia­die­nio ry­tą.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė tvir­ti­no, kad Vy­riau­sy­bės pro­jek­tams mi­nė­tas ter­mi­nas ne­ga­lio­ja, ta­čiau L.Grau­ži­nie­nės pa­pra­šy­ta ji ne­ga­lė­jo nu­ro­dy­ti, koks Sei­mo sta­tu­to straips­nis tai nu­sta­to.

„Aš ne­sup­ran­tu, ko so­cial­de­mo­kra­tai taip ne­rims­ta? Ka­lė­dos dar ne­atė­jo, ne­dė­kit po eg­lu­te do­va­nų per anks­ti“, – sa­kė „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys, at­rem­da­mas so­cial­de­mo­kra­tų ra­gi­ni­mus įtrauk­ti R.Ša­džiaus klau­si­mą į dar­bot­var­kę.

Vy­riau­sy­bė pra­šė Sei­mo ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka pri­tar­ti R.Ša­džiaus kan­di­da­tū­ros siū­ly­mui į Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mų na­rius. Da­bar­ti­nės Lie­tu­vos at­sto­vės šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je Ra­sos Bud­ber­gy­tės ka­den­ci­ja bai­gia­si ki­tų me­tų ge­gu­žę.

I.Šiau­lie­nė BNS sa­kė, kad R.Ša­džius yra ge­riau­siai pa­si­ren­gęs mi­nė­toms par­ei­goms.

„Kva­li­fi­kuo­tas, tu­rin­tis pa­tir­tį, vi­sus eu­ro­pi­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tis“, – tei­gė ji.

So­cial­de­mo­kra­tė tvir­ti­no, kad par­ti­jai ne­bus prob­le­ma ras­ti nau­ją kan­di­da­tą į fi­nan­sų mi­nis­trus.

Pos­tas pri­klau­sė DP?

Pa­gal koa­li­ci­jos par­ti­jų su­si­ta­ri­mą Lie­tu­vos at­sto­vo pos­tas Eu­ro­pos Au­di­to rū­muo­se pri­klau­sė Dar­bo par­ti­jai, o ne so­cial­de­mo­kra­tams, sa­ko val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis.

So­cial­de­mo­kra­tai tvir­ti­na, kad to­kio pa­ža­do „dar­bie­čiams“ ne­bu­vo.

„Pa­gal koa­li­ci­jos par­tne­rių su­si­ta­ri­mą, ka­da skirs­to­mės Vy­riau­sy­bės pos­tus ir pan., bu­vo kal­ba­ma, kad ta par­ei­gy­bė pri­klau­sys Dar­bo par­ti­jai“, – tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė P.Gra­žu­lis.

Anot jo, nors „tvar­kie­čiai“ ne­tu­ri nie­ko prieš fi­nan­sų mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Ri­man­to Ša­džiaus kan­di­da­tū­rą, šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti ap­tar­tas val­dan­čių­jų par­ti­jų po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je.

„(...) Ma­nau, kad su­si­ta­ri­mų rei­kia lai­ky­tis“, – sa­kė P.Gra­žu­lis.

Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys sa­vo ruo­žtu ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad su­si­ta­ri­mai ga­lė­tų bū­ti kei­čia­mi, ta­čiau, jo tei­gi­mu, dėl to bū­ti­na su­si­tar­ti.

Bal­suo­ti ver­tė ka­lė­di­nė dvasia

„Koa­li­ci­ja yra gy­vas or­ga­niz­mas. Bet koa­li­ci­jo­je, kaip ir šei­mo­je, tu­ri bū­ti bend­ras su­ta­ri­mas. Da­bar­ti­nis fi­nan­sų mi­nis­tras ga­li bū­ti eu­ro­pi­nės reikš­mės au­di­to­rius, mes jam, kaip žmo­gui, prie­kaiš­tų ne­tu­ri­me, bet tu­ri bū­ti aiš­ku­mas. Tu­ri bū­ti aiš­ku, kas bus po to, ko­kia bus to­les­nė fi­nan­sų po­li­ti­ka, kas bus tas žmo­gus, ku­ris bus fi­nan­sų mi­nis­tras. Mes no­rė­tu­me frak­ci­jo­je su prem­je­ru pa­siš­ne­kė­ti apie tai“, – tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė jis.

K.Dauk­šys tei­gė, kad jo nuo­mo­ne, ge­riau­sia Lie­tu­vos kan­di­da­tė į Eu­ro­pos Au­di­to rū­mus bū­tų Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Mat ji pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą yra au­di­to­rė, dir­bo šį dar­bą.

Pa­klaus­tas, ko­dėl tuo­met „dar­bie­čių“ mi­nis­trai tre­čia­die­nį per Vy­riau­sy­bės po­sė­dį bal­sa­vo už R.Ša­džiaus kan­di­da­tū­rą, K.Dauk­šys par­eiš­kė, kad taip elg­tis juos ver­tė ka­lė­di­nė dva­sia.

„Mū­sų mi­nis­trai gi nė­ra žvė­rys, kad prieš Ka­lė­das nu­kirs­tų fi­nan­sų mi­nis­trui ga­li­my­bę kan­di­da­tuo­ti. Ne­no­rė­ki­te, kad mes bū­tu­mė­me to­kie bai­sūs“, – tei­gė jis.

Palai­ky­tų kandidatą

Koa­li­ci­jos par­tne­rių „tvar­kie­čių“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis ti­ki­no, kad pa­lai­kys kan­di­da­tą, nes jį tei­kia koa­li­ci­jos par­tne­riai.

„Ti­krai yra ne­blo­gas fi­nan­sų mi­nis­tras, ne pir­mą ka­den­ci­ją, bet man at­ro­do, kad bus čia ne­ma­žas pra­ra­di­mas, kaip fi­nan­sų mi­nis­tro. Bet jei­gu yra toks pa­si­rin­ki­mas, mes kaip frak­ci­ja, be abe­jo­nės, nie­ko prieš ne­tu­rė­si­me. Nors ma­ny­čiau, kad tas par­ei­gas ga­lė­tų ei­ti ir Sei­mo pir­mi­nin­kė. Ka­dan­gi au­di­to­rė, bu­vo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, ir bu­vo kal­ba­ma apie tai, kad ji bus siū­lo­ma, bet šian­dien pa­si­rin­ki­mas ki­tas“, – kal­bė­jo P.Gra­žu­lis.

Ste­bi­si sprendimu

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius ste­bė­jo­si, kad į Eu­ro­pos Au­di­to rū­mus siū­lo­mas as­muo, ku­rio par­eng­tą ki­tų me­tų biu­dže­tą kri­ti­ka­vo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

„Ga­lė­čiau pa­juo­kau­ti – bė­ga... Ma­no ma­ny­mu, Au­di­to rū­mai rei­ka­lau­ja spe­ci­fi­nių ži­nių, ne­ga­liu kaž­kaip čia ver­tin­ti mi­nis­tro. Kaip fi­nan­sų mi­nis­tras tam ti­krų ži­nių tu­ri, bet sim­bo­liš­ka iš ti­krų­jų tai, kad mi­nis­tras, ku­rio par­eng­tą biu­dže­tą kri­ti­ka­vo ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ir vals­ty­bės au­di­tas, pa­lie­ka to biu­dže­to įgy­ven­di­ni­mą pats pa­bėg­da­mas nuo tos at­sa­ko­my­bės. Gal su­pran­ta, kad yra pri­kur­ta prob­le­mų?“ – svars­tė A.Ku­bi­lius.

Pa­na­šių prie­kaiš­tų R.Ša­džiaus kan­di­da­tū­rai tu­rė­jo ir opo­zi­ci­nės Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

„Gan­dai, kad po­nas Ša­džius yra pro­jek­tuo­ja­mas į po­nios Bud­ber­gy­tės vie­tą, jau bu­vo anks­čiau. Ma­nau, kad po­nas Ša­džius kaip fi­nan­sų mi­nis­tras man ne­de­mons­truo­ja la­bai at­sa­kin­go fi­nan­si­nin­ko įspū­džio. Aki­vaiz­du, kad ei­nant į Eu­ro­pos Au­di­to rū­mus rei­ka­lin­ga ne tik kom­pe­ten­ci­ja, bet ir aiš­kus po­li­ti­nis stu­bu­ras. Tai po­nas Ša­džius to po­li­ti­nio stu­bu­ro sto­ko­ja“, – sa­kė li­be­ra­las.

Anot jo, ga­li bū­ti, kad šis pa­sky­ri­mas ro­do, jog „so­cial­de­mo­kra­tai ne­be­ti­ki, kad bus val­džio­je“.

Eu­ro­pos Au­di­to rū­mai ti­kri­na, kaip yra nau­do­ja­mos ES lė­šos, ir tei­kia re­ko­men­da­ci­jas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai bei na­cio­na­li­nėms vy­riau­sy­bėms.

Pa­si­rink­tas dėl kompetencijos

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius kan­di­da­tu į Eu­ro­pos au­di­to rū­mus pa­si­rink­tas dėl kom­pe­ten­ci­jos.

„Jo kom­pe­ten­ci­ja to­kia, kad jis ga­li užim­ti šias par­ei­gas. Ne­ga­li­ma teik­ti žmo­gaus, ku­ris yra ne­kom­pe­ten­tin­gas“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį Sei­me į klau­si­mą, ko­dėl pa­si­rink­ta fi­nan­sų mi­nis­tro kan­di­da­tū­ra, at­sa­kė prem­je­ras.

Pa­sak jo, R.Ša­džiaus kan­di­da­tū­rai raš­tu yra pri­ta­ru­si ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Klau­sia­mas, kas užim­tų R.Ša­džiaus par­ei­gas, A.But­ke­vi­čius sa­kė, jog šis klau­si­mas dar ne­svars­to­mas: „Ti­krai ši­to klau­si­mo ne­svars­to­me, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tuo pa­čiu ir fi­nan­sų mi­nis­tru bū­na, bet aš čia pa­juo­ka­vau prieš Ka­lė­das“.

Klau­sia­mas, kaip ver­ti­na, kad Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė blo­ka­vo R.Ša­džiaus sky­ri­mo klau­si­mo įtrau­ki­mą į dar­bot­var­kę, prem­je­ras tvir­ti­no esan­tis nu­ste­bęs.

„An­tra­die­nį pa­ti Sei­mo pir­mi­nin­kė se­niū­nų su­ei­go­je pa­siū­lė, kad ši­tas klau­si­mas bū­tų pri­im­tas, nes Lie­tu­va kol kas nė­ra pa­tei­ku­si kan­di­da­tū­ros į Au­di­to rū­mus. Mes su­rea­ga­vo­me į jos pa­siū­ly­mą ir sku­bė­jo­me su­tvar­ky­ti vi­sus do­ku­men­tus, su­de­rin­ti su pre­zi­den­te, Vy­riau­sy­bė­je pri­im­ti spren­di­mą ir pa­teik­ti Sei­mui, bet šian­dien Sei­mo pir­mi­nin­kė kaž­ko­dėl pa­sa­kė, kad ne­iš­lai­ky­tos 24 va­lan­dos, nors aš ma­nau, nie­kas ne­drau­džia to­kių spren­di­mų svars­ty­ti ne­iš­lai­kius 24 va­lan­dų“, – sa­kė prem­je­ras.

Pa­sak jo, dėl šio klau­si­mo ar­ba rei­kės šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją, ar­ba spren­di­mą pri­im­ti pra­si­dė­jus pa­va­sa­rio se­si­jai ko­vo pra­džio­je. Žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je prem­je­ras tre­čia­die­nį aiš­ki­no, jog so­cial­de­mo­kra­ti bu­vo nu­si­tei­kę pa­teik­ti R.Ša­džiaus kan­di­da­tū­rą pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džio­je, ta­čiau pa­tei­kė anks­čiau rea­guo­da­mi į Sei­mo pir­mi­nin­kės par­agi­ni­mą.

Ne­pa­tei­kė lai­ku dokumentų

Sei­mo pir­mi­nin­kė tuo tar­pu sa­ko per se­niū­nų su­ei­gą tik pri­mi­nu­si, kad dar nė­ra pa­siū­ly­tas kan­di­da­tas į Eu­ro­pos Au­di­to rū­mus, bet Vy­riau­sy­bę sa­kė ne­iš­lai­kius ter­mi­nų. „Aš ne­no­riu leis­tis į ko­men­ta­rus, tai, kad Vy­riau­sy­bė pa­vė­la­vo pa­teik­ti šią kan­di­da­tū­rą, tai aš ei­li­nį kar­tą pri­mi­niau, kad mes vė­luo­ja­me pa­teik­ti pa­gal nu­sta­ty­tus ter­mi­nus kan­di­da­tą į Au­di­to rū­mus. Bet vy­riau­sy­bė ne­pa­tei­kė lai­ku do­ku­men­tų, tu­ri bū­ti prieš 24 va­lan­das re­gis­truo­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas, to­dėl Sei­mas ne­svars­tė“, – žur­na­lis­tams sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Klau­sia­ma, kaip ver­ti­na po­li­ti­kų kal­bas, esą blo­ka­vo tei­ki­mą, nes pa­ti bu­vo nu­si­tai­kiu­si į šį pos­tą, L.Grau­ži­nie­nė sa­kė ne­no­rin­ti to ko­men­tuo­ti: „Aš ne­no­riu ko­men­tuo­ti ir ne­no­riu jo­kių in­terp­re­ta­ci­jų, šian­dien ne­bu­vo iš­lai­ky­tos pro­ce­dū­ros, jei­gu Vy­riau­sy­bė no­rė­jo tą pa­da­ry­ti, ga­lė­jo iš anks­to už­re­gis­truo­ti ir mes ga­lė­jom tai pa­da­ry­ti“.

Tuo tar­pu „tvar­kie­čių“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis BNS sa­kė, kad šį klau­si­mą teks svars­ty­ti koa­li­ci­jo­je, nes at­sto­vo Eu­ro­pos Au­di­to rū­muo­se kvo­ta pa­gal koa­li­ci­nį su­si­ta­ri­mą iš pra­džių bu­vo nu­ma­ty­ta „dar­bie­čiams“.

Ti­kri­na, kaip nau­do­ja­mos ES lėšos

Eu­ro­pos Au­di­to rū­mai ti­kri­na, kaip yra nau­do­ja­mos ES lė­šos, ir tei­kia re­ko­men­da­ci­jas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai bei na­cio­na­li­nėms vy­riau­sy­bėms.

Val­dan­čio­ji Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja siū­lo R.Bud­ber­gy­tei da­ly­vau­ti par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še Sei­mo rin­ki­muo­se. Tai BNS yra pa­tvir­ti­nęs par­ti­jos cen­tri­nio rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas.

R.Ša­džius 2012 me­tais ta­po šios Vy­riau­sy­bės fi­nan­sų mi­nis­tru.

2003–2007 me­tais jis dir­bo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, svei­ka­tos ap­sau­gos, fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tru.

R.Ša­džius ir 2008-ai­siais, ir 2012 –ai­siais da­ly­va­vo Sei­mo rin­ki­muo­se, bet abu kar­tai bu­vo ne­sėk­min­gi.

Nuo 1996 iki 2003 me­tų R.Ša­džius va­do­va­vo pri­va­čiai kon­sul­ta­ci­nei įmo­nei „Aps­kai­tos ir kon­sul­ta­ci­jų biu­ras“, po 2008 me­tų rin­ki­mų į Sei­mą trum­pai yra dir­bęs so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jo­je Sei­me.\

Eu­ro­pos Au­di­to rū­mai ti­kri­na, kaip yra nau­do­ja­mos ES lė­šos, ir tei­kia re­ko­men­da­ci­jas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai bei na­cio­na­li­nėms vy­riau­sy­bėms.