Ministrą prokurorams apskundęs FNTT vadovas: tai normali procedūra
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį pro­ku­ra­tū­rai aps­kun­dęs Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vas ge­ne­ro­las Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas dėl jo pa­ti­ki­mu­mo pra­dė­tas be pa­grin­do.

Jis sa­ko ne­ma­tan­tis keb­lu­mų dėl si­tua­ci­jos, kad tei­sė­sau­gai skun­džia jį pa­ti­krin­ti pa­ve­du­sį sa­vo tie­sio­gi­nį va­do­vą S.Skver­ne­lį.

„Daug pa­val­di­nių skun­džia sa­vo va­do­vus, čia nor­ma­li pro­ce­dū­ra. Kiek yra aps­kųs­ta spren­di­mų dėl at­lei­di­mo iš dar­bo ir ki­tų pro­ce­dū­rų. Pa­im­ki­me pa­vyz­dį iš Vi­ta­li­jaus Gai­liaus, Vy­tau­to Gir­ža­do, juk jie skun­dė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą gry­nai dėl at­lei­di­mo, pro­ce­dū­rų ir taip to­liau“, - BNS an­tra­die­nį sa­kė K.Ju­ce­vi­čius.

Skun­dą Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai jis pa­tvir­ti­no pa­tei­kęs pra­ėju­sią sa­vai­tę.

„Ma­no pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas - kad lap­kri­čio mė­ne­sį pa­kar­to­ti­nė pro­ce­dū­ra dėl dar­bo su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja pra­dė­ta ne­sant tei­si­nio pa­grin­do, to­dėl krei­piau­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, iš­dės­čiau dar ki­tus mo­ty­vus, jų da­bar ne­no­rė­čiau kol kas vie­šai skelb­ti, kol ne­priim­tas spren­di­mas, kad bū­tų įver­tin­ta tei­siš­kai, ar ne­bu­vo pikt­nau­džiau­ja­ma tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi pra­de­dant šią pro­ce­dū­rą“, - sa­kė FNTT va­do­vas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras S.Skver­ne­lis tei­gia, kad ty­ri­mas dėl FNTT va­do­vo pa­ti­ki­mu­mo pra­dė­tas re­mian­tis tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tais pa­grin­dais.

„Ty­ri­mą at­lie­ka ne mi­nis­tras, o ko­mi­si­ja, bū­tent ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą pa­siū­ly­ti FNTT di­rek­to­riui pa­si­ti­krin­ti po­lig­ra­fu“, - mi­nis­tro po­zi­ci­ją BNS per­da­vė jo pa­ta­rė­jas To­mas Ber­žins­kas.

Anot jo, mi­nis­tras ste­bi­si, kad FNTT va­do­vo veiks­mai ski­ria­si nuo žo­džių, nes jis ne­prieš­ta­ra­vo pa­ti­kri­ni­mui po­lig­ra­fu.

Nau­jie­nų por­ta­las al­fa.lt an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad FNTT va­do­vas pro­ku­ro­rų pra­šo pra­dė­ti ty­ri­mą dėl ga­li­mo mi­nis­tro pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba pra­dė­jus tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą dėl jo pa­ti­ki­mu­mo.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro S.Skver­ne­lio įsa­ky­mu Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­nė ins­pek­ci­ja at­lie­ka ty­ri­mą dėl FNTT di­rek­to­riaus ge­ne­ro­lo K.Ju­ce­vi­čiaus pa­ti­ki­mu­mo. Ty­ri­mas pra­dė­tas per­nai gruo­džio pra­džio­je, FNTT di­rek­to­riui lai­ki­nai – 120 die­nų lai­ko­tar­piui – su­stab­dy­ta tei­sė dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­neš­ta, kad FNTT va­do­vui bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­ti­krin­ti po­lig­ra­fu, tai yra va­di­na­muo­ju me­lo de­tek­to­riu­mi. K.Ju­ce­vi­čius BNS sa­kė su­ti­kęs su pa­ti­kri­ni­mu po­lig­ra­fu, nors tei­gė abe­jo­jan­tis jo tei­sė­tu­mu. Sie­kiant ob­jek­ty­vaus ty­ri­mo, ty­ri­mą po­lig­ra­fu nu­spręs­ta at­lik­ti An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos.

Abe­jo­nių dėl FNTT va­do­vo ki­lo, kai bu­vo pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją. FNTT di­rek­to­rius K.Ju­ce­vi­čius bu­vo apk­laus­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ad­vo­ka­to Ju­ze­fo Ko­zu­bovs­kio by­lo­je. Ži­niask­lai­da yra skel­bu­si, kad tir­ta in­for­ma­ci­ja, esą K.Ju­ce­vi­čius per tar­pi­nin­kus rei­ka­la­vo di­de­lio ky­šio, ta­čiau per­nai spa­lį šis ty­ri­mas nu­trauk­tas. Pro­ku­ra­tū­ra kons­ta­ta­vo, kad K.Ju­ce­vi­čius su ky­šiais ne­su­si­jęs. Be to, pro­ku­ra­tū­ra FNTT va­do­vą ir jo pa­va­duo­to­ją pri­pa­ži­no nu­ken­tė­ju­siais, nes jie bu­vo ne­tei­sė­tai pa­slap­čia se­ka­mi.

K.Ju­ce­vi­čius FNTT va­do­vau­ja nuo 2012 me­tų ko­vo. Pa­čio­je tar­ny­bo­je jis dir­ba nuo 2002 me­tų.