Ministrą kaltina neveiklumu
Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai krei­pė­si į už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą Li­ną Lin­ke­vi­čių pra­šy­da­mi ar­ti­miau­sia­me Sei­mo po­sė­dy­je at­sa­ky­ti į klau­si­mus dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) sta­ty­bų, taip pat Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kių bei pa­dė­ties mi­nis­te­ri­jo­je.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vai už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro klau­sia, ar ti­krai im­ta­si vi­sų įma­no­mų veiks­mų, kad As­tra­vo AE sta­ty­ba bū­tų su­stab­dy­ta? Tei­rau­ja­ma­si, ar mi­nis­tras pa­si­ruo­šęs pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę, jei va­sa­rą bus pa­lai­min­tos to­li­mes­nės elek­tri­nės sta­ty­bos, ka­dan­gi iki šiol ne­bu­vo im­ta­si koor­di­nuo­ti vei­ki­mo tarp at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų šiuo Lie­tu­vai ypač svar­biu ir pa­vo­jin­gu klau­si­mu. Pa­sak vie­no iš krei­pi­mo­si au­to­rių Žy­gi­man­to Pa­vi­lio­nio, Vie­nas iš svar­biau­sių mo­ty­vų pa­teik­ti mi­nis­trui šiuos klau­si­mus bu­vo šio „ne­suin­te­re­suo­tu­mas spręs­ti eg­zis­ten­ci­nį As­tra­vo at­omi­nės jė­gai­nės sta­ty­bų stab­dy­mo klau­si­mą“. „Mi­nis­tras Briu­se­ly­je pa­gar­sė­jęs, kaip san­ty­kių su A. Lu­ka­šen­kos re­ži­mu at­šil­dy­mo ini­cia­to­rius, to­dėl po­li­ti­niu ly­giu Va­ka­rų sos­ti­nė­se kel­ti šį na­cio­na­li­nės svar­bos klau­si­mą mi­nis­trui L. Lin­ke­vi­čiui yra ne­nau­din­ga, nes tai ga­li su­pyk­dy­ti jo drau­gą A. Lu­ka­šen­ką“,– tei­gia kon­ser­va­to­rius. Anot jo, užuot tarp­tau­ti­niu ly­giu stab­dęs As­tra­vo AE stay­ty­bas, „mi­nis­tras ap­si­ri­bo­ja tik švel­niais rei­ka­la­vi­mais dėl sau­gu­mo, tuo iš tie­sų ten­kin­da­mas A. Lu­ka­šen­kos ir Krem­liaus in­te­re­sus“. Ž. Pa­vi­lio­nio žo­džiais, „mi­nis­tro ne­veik­lu­mas šio­se sri­ty­je jau se­niai per­žen­gė pa­do­ru­mo ri­bas“. „Jei­gu dėl Krem­liaus spau­di­mo šią va­sa­rą tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė pri­pa­žins As­tra­vo AE sau­gia, ma­nau, kad mi­nis­tras pri­va­lė­tų ma­žų ma­žiau­siai at­sis­ta­ty­din­ti. Pa­ju­tęs ne­bau­džia­mu­mą, L. Lin­ke­vi­čius Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je pra­dė­jo tvar­ky­tis, kaip liūd­nai pa­gar­sė­ju­siuo­se „Lie­tu­vos Ge­le­žin­ke­liuo­se“ ar jam ge­rai pa­žįs­ta­ma­me kom­jau­ni­me. Tiek mi­nis­te­ri­jos vi­du­je, tiek ski­riant į dip­lo­ma­ti­nes at­sto­vy­bes už At­lan­to pra­de­da do­mi­nuo­ti po­li­ti­niai pa­sky­ri­mai, o ti­kri pro­fe­sio­na­lai pra­de­da trauk­tis iš mi­nis­te­ri­jos“, – tei­gė Ž. Pa­vi­lio­nis.

Opo­zi­ci­jai at­sto­vams ki­lo klau­si­mų, ko­dėl į at­sa­kin­gas ge­ne­ra­li­nio kon­su­lo par­ei­gas Či­ka­go­je pa­skir­tas „dar­bie­tis“ Mant­vy­das Be­ke­šius, ku­rio „kom­pe­ten­ci­ja ne kar­tą abe­jo­jo pats mi­nis­tras“? Tei­rau­ja­ma­si, ko­kiu pa­grin­du bu­vęs L. Lin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­jas so­cial­de­mo­kra­tas Do­na­tas Au­gu­lis pa­skir­tas dirb­ti Bal­ta­ru­si­jo­je, jei ne­tu­ri jo­kios dip­lo­ma­ti­nio dar­bo pa­tir­ties? „Di­de­lių abe­jo­nių su­kė­lė gau­sus po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nų, prieš tai pri­im­tų pa­gal par­ti­nę li­ni­ją, įdar­bi­ni­mas dip­lo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je, skai­čius. Pir­miau­sia, jau vien šis fak­tas iš pri­nci­po de­mo­ty­vuo­ja dip­lo­ma­ti­nę tar­ny­bą. Ta­čiau dar svar­biau, kad kai ku­riais at­ve­jais jie bu­vo pa­skir­ti ei­ti ir la­bai aukš­tas par­ei­gas. To­dėl siek­da­mi iš­siaiš­kin­ti, ar vi­si as­me­nys ati­ti­ko to­kiam dar­bui ke­lia­mus kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus, pa­pra­šė­me pa­teik­ti tai pa­grin­džian­čius do­ku­men­tus“, – tei­gė ki­tas krei­pi­mo­si ini­cia­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis. Laiš­ką taip pat pa­si­ra­šė kon­ser­va­to­riai Gab­rie­lius Lands­ber­gis, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė, Vy­tau­tas Ker­na­gis, Pa­ulius Sau­dar­gas, My­ko­las Ma­jaus­kas, Gin­ta­rė Skais­tė, Ar­vy­das Anu­šaus­kas.