Ministerijos varžosi dėl regionų politikos
Eko­no­mis­tai ir po­li­ti­kai kar­to­ja, kad į Lie­tu­vą bū­ti­na pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų ir kar­tu ma­žin­ti at­skir­tį tarp ša­lies re­gio­nų. Pa­sta­ra­jam tiks­lui ES sep­ty­ne­riems me­tams yra sky­ru­si per 1 mlrd. eu­rų.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis su ūkio mi­nis­tru Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiu­mi ir fi­nan­sų mi­nis­tru Vi­liu­mi Ša­po­ka va­kar ta­rė­si dėl mo­kes­čių re­for­mos bei in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mo. Prem­je­ro pa­ta­rė­jas vie­šie­siems ry­šiams To­mas Ber­žins­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog su­si­ti­ki­mas bu­vo dar­bi­nis, to­dėl jo de­ta­lių ne­ko­men­ta­vo.

Prem­je­ras anks­čiau yra už­si­mi­nęs, kad iki lie­pos Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų par­eng­ti nuo­sta­tas, kaip pert­var­ky­ti vi­są mo­kes­čių sis­te­mą. Pa­klaus­tas apie Vy­riau­sy­bės pla­nus ska­tin­ti už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas, mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas T. Ber­žins­kas iš­sa­kė bend­rą prem­je­ro po­zi­ci­ją: in­ves­ti­ci­nę ap­lin­ką pa­ge­rin­tų ir dau­giau in­ves­ti­ci­jų pa­dė­tų pri­trauk­ti bū­tent „mo­kes­čių sis­te­mos su­pap­ras­ti­ni­mas ir vi­sų biu­ro­kra­ti­nių truk­džių pa­ša­li­ni­mas, taip pat al­ter­na­ty­vių vers­lo fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių plė­tra, švie­ti­mo re­for­ma (ku­rios es­mi­niai tiks­lai – ko­ky­bė, tin­ka­mu­mas, ly­gios ga­li­my­bės, prie­ina­mu­mas ir tarp­tau­ti­nis reikš­min­gu­mas). „Tu­ri bū­ti stip­ri­na­mas ir kon­cen­truo­ja­mas ta­len­tų pri­trau­ki­mas į Lie­tu­vą, taip pat sie­kia­ma įtvir­tin­ti tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą bei iš­lai­ky­mą kaip vals­ty­bės pri­ori­te­tą“, – S. Skver­ne­lio nuo­sta­tą per­da­vė jo pa­ta­rė­jas.

Kon­kre­tes­ni žings­niai, kaip pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų, tu­rė­tų at­sis­pin­dė­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ne. Jis ga­li bū­ti par­eng­tas jau ko­vo mė­ne­sį.

Mi­nis­trai gi­na sa­vo pozicijas

Prem­je­ro ir mi­nis­trų pa­si­ta­ri­me, nau­jie­nų agen­tū­ros BNS duo­me­ni­mis, tu­rė­jo bū­ti kal­ba­ma ir apie tai, kaip rū­pi­ni­mą­si re­gio­nų po­li­ti­ka bei jai skir­to­mis lė­šo­mis, bū­tų ga­li­ma pa­ti­kė­ti ki­tai mi­nis­te­ri­jai. Ta­čiau to T. Ber­žins­kas va­kar taip pat ne­ko­men­ta­vo.

Ūkio mi­nis­tras M. Sin­ke­vi­čius yra mi­nė­jęs, kad re­gio­nų po­li­ti­ka tu­rė­tų bū­ti Ūkio mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­jos sri­tis. Va­kar jo pa­ta­rė­jas ry­šiams su vi­suo­me­ne Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog re­gio­nų po­li­ti­ka su­si­ju­si su in­ves­ti­ci­jo­mis ir tu­riz­mu, o tuo Ūkio mi­nis­te­ri­ja jau rū­pi­na­si, tad lo­giš­ka bū­tų, jei vis­ką pri­žiū­rė­tų vie­na ins­ti­tu­ci­ja.

Lie­tu­vos re­gio­nų po­li­ti­ka šiuo me­tu rū­pi­na­si Re­gio­ni­nės plė­tros de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar sa­kė, kad klau­si­mas, ku­riai mi­nis­te­ri­jai rei­kė­tų pa­ti­kė­ti re­gio­nų po­li­ti­ką, esąs „po­li­ti­nio ap­sisp­ren­di­mo“. „Ta­čiau Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja re­gio­nų po­li­ti­ko­je tu­ri įdir­bį, sa­vo dar­buo­to­jų pe­ri­fe­ri­jo­je, taip pat kom­pe­ten­ci­jos ob­jek­ty­viai skirs­ty­ti ES lė­šas. Juo la­biau kad da­bar Vy­riau­sy­bė dir­ba kaip vie­na ko­man­da, tad ho­ri­zon­ta­lu­sis bend­ra­dar­bia­vi­mas vi­so­se sri­ty­se at­ei­ty­je tik dar la­biau in­ten­sy­vės“, – pa­brė­žė E. Mi­siū­nas. Ir pri­dū­rė ne­ma­tan­tis bū­ti­ny­bės keis­ti esa­mos pa­dė­ties.

Be­je, M. Sin­ke­vi­čius į mi­nis­trų ka­bi­ne­tą de­le­guo­tas Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, o ne­par­ti­nį E. Mi­siū­ną į mi­nis­trus de­le­ga­vo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

Sie­kiai gražūs

Lie­tu­vos re­gio­nų po­li­ti­kos tink­la­la­py­je nrp.vrm.lt skel­bia­ma, jog asig­na­vi­mai re­gio­nų plė­trai šiais me­tais su­da­rys 168,9 mln. eu­rų , 2018 me­tais – 339,9 mln. eu­rų, 2019-ai­siais – 280,9 mln. eu­rų.

Bend­ra Tar­pins­ti­tu­ci­niam veik­los pla­nui (TVP) įgy­ven­din­ti skir­tų lė­šų su­ma 2014–2020 me­tais sieks 1,19 mlrd. eu­rų. Tai – 16,4 proc. vi­sų Lie­tu­vai ten­kan­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų in­ves­ti­ci­jų.

Vals­ty­bės po­li­ti­ką re­gio­nų plė­tros sri­ty­je for­muo­jan­ti ir jos įgy­ven­di­ni­mą or­ga­ni­zuo­jan­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja TVP pa­tiks­li­nan­tį Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą par­en­gė rem­da­ma­si de­vy­nių mi­nis­te­ri­jų pa­teik­ta ir su­de­rin­ta in­for­ma­ci­ja apie TVP prie­mo­nes bei asig­na­vi­mus. Pa­gal Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo me­to­di­ką, TVP prie­mo­nių asig­na­vi­mai ir ste­bė­se­nos ro­dik­lių pla­nuo­ja­mos reikš­mės yra nu­sta­to­mos 3 me­tams ir kas­met tu­ri bū­ti per­žiū­ri­mos.

Lie­tu­va yra įvar­di­ju­si, kad re­gio­nų po­li­ti­kos il­ga­lai­kis tiks­las – už­ti­krin­ti aukš­tą gy­ve­ni­mo ko­ky­bę vi­sos ša­lies te­ri­to­ri­jos gy­ven­to­jams, o re­gio­nų po­li­ti­kos pri­ori­te­ti­nė kryp­tis – to­ly­gi Lie­tu­vos te­ri­to­ri­nė eko­no­mi­nė plė­tra.

Iki va­sa­rio 1 die­nos ša­lies sa­vi­val­dy­bės Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai tu­rė­jo pa­teik­ti pa­siū­ly­mus, kaip pa­pil­dy­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos prie­mo­nių pla­ną, nes jas bū­ti­na įgy­ven­din­ti sie­kiant efek­ty­vios re­gio­nų plė­tros.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė to­bu­lin­ti vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų, skir­tų re­gio­nų plė­trai, pla­na­vi­mo sis­te­mą ir dieg­ti da­li­ji­mo­si eko­no­mi­kos pri­nci­pus, to­bu­lin­ti pa­tį re­gio­nų val­dy­mą įgy­ven­di­nant at­vi­ru­mo ir par­tne­rys­tės pri­nci­pus, di­din­ti sa­vi­val­dos ga­lias, ge­rin­ti fi­nan­si­nes pa­ska­tas ir už­ti­krin­ti skaid­ru­mą, la­biau įtrauk­ti pi­lie­čius spren­džiant vie­tos sa­vi­val­dos klau­si­mus. Ši mi­nis­te­ri­ja taip pat ra­gi­na stip­rin­ti re­gio­nus, o plė­tros pla­nus reng­ti at­siž­vel­giant į jų spe­ci­fiš­ku­mą, siek­ti re­gio­nų iš­skir­ti­nu­mo. Ke­ti­na­ma per­žiū­rė­ti Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos fi­nan­sa­vi­mo pri­nci­pus ir sa­vi­val­dai skir­tas lė­šas pla­nuo­ti re­gio­nų pla­na­vi­mo bū­du, taip pat per­žiū­rė­ti Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos fi­nan­sa­vi­mo pri­nci­pus ir šias lė­šas taip pat skir­ti re­gio­nų pla­na­vi­mo bū­du.

Kar­tu no­ri­ma stip­rin­ti Na­cio­na­li­nės re­gio­ni­nės plė­tros ta­ry­bos funk­ci­jas, su­teik­ti jai dau­giau ga­lių pri­imant stra­te­gi­nius spren­di­mus ir per­duo­dant at­sa­ko­my­bę už di­des­nės apim­ties fi­nan­si­nių iš­tek­lių in­ves­ta­vi­mo pla­na­vi­mą. Pa­siū­ly­ta di­din­ti ir šios ins­ti­tu­ci­jos na­rių skai­čių, įtrauk­ti į jos veik­lą ne vien po­li­ti­kus, bet ir vers­lo aso­ci­juo­tų struk­tū­rų, švie­ti­mo įstai­gų, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos de­le­guo­tus at­sto­vus.