Ministerijos nesutaria dėl baudų už žiaurių elgesį su gyvūnais
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM) siū­lo smar­kiai pa­di­din­ti bau­das už žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais, ta­čiau tei­sin­gu­mo mi­nis­tras ini­cia­ty­vą ver­ti­na skep­tiš­kai.

Šiuo me­tu bau­dos už tai gy­ven­to­jams svy­ruo­ja nuo 29 iki 290 eu­rų, par­ei­gū­nams - nuo 290 iki 579 eu­rų. Pa­tai­so­mis ŽŪM siū­lo nu­sta­ty­ti, kad žiau­rus el­ge­sys su gy­vū­nais, jų kan­ki­ni­mas, jei­gu gy­vū­nams gre­sia žū­tis ar su­luo­ši­ni­mas, už­trau­kia bau­dą nuo 290 iki 1738 eu­rų su gy­vū­nų kon­fis­ka­vi­mu ar­ba be jo. Už pa­kar­to­ti­nius pa­žei­di­mus bau­dos di­dė­tų ir, pa­vyz­džiui, mak­si­ma­li bau­da už tre­čią pa­žei­di­mą ga­lė­tų siek­ti 2317 eu­rų.

Pa­ta­so­mis taip pat nu­ma­to­ma užd­raus­ti gy­vū­nus lai­ky­ti pil­na­me­čiams ne­veiks­niems as­me­nims. Be to, siū­lo­ma, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ir žiau­rų el­ge­sį ga­lė­tų bū­ti tai­ko­ma ir ju­ri­di­niams, ne tik fi­zi­niams, as­me­nims kaip da­bar.

Įsta­ty­mų pro­jek­tų ren­gi­mą ini­ci­ja­vo Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Pa­tai­sas šią sa­vai­tę po­sė­dy­je svars­tė Vy­riau­sy­bė, ta­čiau pa­sip­rie­ši­nus tei­sin­gu­mo mi­nis­trui Juo­zui Ber­na­to­niui, joms ne­bu­vo pri­tar­ta ir nu­spręs­ta prie jų grįž­ti ki­tą sa­vai­tę.

Anot jo, se­no­jo Ad­min­si­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­tai­so­mis stab­do­mas nau­jo Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pri­ėmi­mas.

„Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas - li­kęs vie­nin­te­lis iš so­viet­me­čio ko­dek­sas, su ku­riuo mes no­ri­me at­sis­vei­kin­ti ir mū­sų ko­mi­te­tas Sei­me jau bai­gė dar­bą, aš ti­kiuo­si, kad pa­va­sa­rio se­si­jo­je jis bus pri­im­tas. To­dėl kai yra prob­le­mos įsta­ty­mų vyk­dy­me, tai ne­reiš­kia, kad jų pa­kei­ti­mas tą prob­le­mą iš­spręs. Vyk­dy­ki­me tai, kas nu­ma­ty­ta da­bar­ti­niuo­se įsta­ty­muo­se, o ne vai­din­ki­me kaž­ko­kį di­de­lį dė­me­sį toms prob­le­moms, ku­rios yra vi­suo­me­nė­je jau­trios, keis­da­mi nuo­lat įsta­ty­mus ir dar ar­dy­da­mi tą tvar­ką“, - Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je ra­gi­no J.Ber­na­to­nis.

„Be to, tei­kia­mos Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pro­jek­tais siū­lo­mi pa­kei­ti­mai ne­ati­tin­ka Sei­me aps­vars­ty­tų Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pro­jek­to ir Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pro­jek­to siū­lo­mų pa­kei­ti­mų šio­je kon­kre­čio­je sri­ty­je“, - pa­brė­žė J.Ber­na­to­nis.

Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pro­jek­te už žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais ar jų kan­ki­ni­mą nu­ma­to­mos nau­dos nuo 200 iki 600 li­tų (nuo maž­daug 58 iki maž­daug 174 eu­rų). Pa­kar­to­ti­niai nu­si­žen­gi­mai ga­lė­tų už­trauk­ti bau­dą iki 1000 li­tų (apie 290 eu­rų).

Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė po­sė­dy­je lai­kė­si po­zi­ci­jos, kad Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų teik­ti at­ski­ras pa­tai­sas, nes iš­sa­kė abe­jo­nių, ar pa­vyks grei­tai pri­im­ti Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są. Kar­tu ji aiš­ki­no, kad bau­dos tu­ri di­dė­ti taip, kad tap­tų rea­liai at­gra­san­čios, nes „kuo to­liau, tuo daž­niau ma­to­me iš ti­krų­jų ne­tin­ka­mą el­ge­sį su gy­vū­nais“.