Ministerijos ekspertai pritaria gimdymams namuose
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė pri­ta­ria gim­dy­mo na­muo­se įtei­si­ni­mui bei siū­lo, kad juos pri­im­tų gim­dy­mo pa­slau­gas tei­kian­čio­je įstai­go­je dir­ban­tis as­muo – at­sa­ko­my­bę ne­lai­mės at­ve­ju pri­siim­tų gy­dy­mo įstai­ga.

Kaip BNS in­for­ma­vo mi­nis­te­ri­ja, vi­ce­mi­nis­trės Auš­ros Bi­lo­tie­nės-Mo­tie­jū­nie­nės va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė nu­ta­rė, jog gim­dy­mo na­muo­se pa­slau­gas teik­ti tu­rės aku­še­ris, dir­ban­tis li­go­ni­nė­je ar ki­to­je šias pa­slau­gas tei­kian­čio­je gy­dy­mo įstai­go­je bei tu­rin­tis ati­tin­ka­mą kva­li­fi­ka­ci­ją. Taip pat siū­lo­ma ska­tin­ti na­tū­ra­laus gim­dy­mo erd­vių plė­trą gy­dy­mo įstai­go­se, tei­kian­čio­se sta­cio­na­ri­nes aku­še­ri­jos pa­slau­gas.

Kaip nu­ro­do mi­nis­te­ri­ja, par­eng­tas pro­jek­tas, de­ta­li­zuo­jan­tis, ko­kias me­di­ci­ni­nes prie­mo­nes pri­va­lo tu­rė­ti gim­dy­mą pri­iman­tis aku­še­ris, tai pat nu­ma­to­ma, kad at­sa­ko­my­bę ža­los pa­da­ry­mo at­ve­ju pri­siim­ti tu­rė­tų gy­dy­mo įstai­ga, ku­rios dar­buo­to­jas pri­ėmė gim­dy­mą.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, spren­di­mas įtei­sin­ti gim­dy­mus na­muo­se leis­tų ma­moms jaus­tis tar­si jos bū­tų na­mų ap­lin­ko­je, ta­čiau už­ti­krin­ti kva­li­fi­kuo­tą pa­gal­bą bū­tų leng­viau.

Mi­nis­te­ri­ja pa­brė­žia, kad dar­bo gru­pė, iš­nag­ri­nė­ju­si gim­dy­mo na­muo­se mo­de­lius už­sie­nio vals­ty­bė­se, at­sa­kė tik į da­lį klau­si­mų, to­dėl mi­nis­tras pra­tę­sė jos veik­lą sie­kiant iki ga­lo su­dė­lio­ti bū­si­mą gim­dy­mo na­muo­se mo­de­lį ir pa­si­reng­ti vi­siš­kai reg­la­men­tuo­ti šias pa­slau­gas. Šiuo me­tu gim­dy­mas na­muo­se nė­ra drau­džia­mas, bet nė­ra ir apib­rėž­tas įsta­ty­muo­se.

„Žmo­nių no­ras, kad vai­kas iš­vys­tų pa­sau­lį na­muo­se yra pui­kiai su­pran­ta­mas, juk ar­ti­ma ap­lin­ka yra daug pri­im­ti­nes­nė nei li­go­ni­nės pa­la­ta. Ži­no­ma, taip pat yra bū­ti­na už­ti­krin­ti ma­mos bei nau­ja­gi­mio sau­gu­mą, šiuo at­ve­ju tai yra svar­biau­sias pri­ori­te­tas. Tad rei­kia aps­vars­ty­ti dar daug klau­si­mų ir ras­ti pa­tį tin­ka­miau­sią spren­di­mą, to­dėl dar­bo gru­pė dirbs ir to­liau“, – BNS per­siųs­ta­me at­sa­ki­me tei­gia A.Ve­ry­ga.

A.Bi­lo­tie­nė-Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad kol kas nė­ra at­sa­ky­mo ir dėl to­kių gim­dy­mo de­ta­lių, kaip apš­vie­ti­mas, aku­še­rio rin­ki­nys, trans­por­to prie­mo­nės, jei gim­dy­vę rei­kė­tų vež­ti į li­go­ni­nę, iš­anks­ti­nis su­si­ta­ri­mas dėl ga­li­mo gim­dy­vės pri­ėmi­mo sta­cio­na­re ir dau­ge­lis ki­tų da­ly­kų. Dar­bo gru­pė ti­ki­si šiuos da­ly­kus dar ap­tar­ti su eks­per­tais.

„To­kie spren­di­mai tu­ri bū­ti pri­ima­mi la­bai at­sa­kin­gai, ap­gal­vo­tai ir ne­sku­bant, nes šiuo at­ve­ju svar­biau­sia yra nu­ma­ty­ti, kaip tu­rė­tų bū­ti už­ti­krin­tas gim­dy­vės ir kū­di­kio sau­gu­mas“, – sa­ko vi­ce­mi­nis­trė.

Mi­nis­te­ri­ja ne­nu­ro­do, ka­da dar­bo gru­pė tu­rė­tų pa­teik­ti ga­lu­ti­nius at­sa­ky­mus.

Anks­čiau pa­teik­tais SAM duo­me­ni­mis, pla­ni­niai gim­dy­mai ne li­go­ni­nė­se tei­siš­kai reg­la­men­tuo­ja­mi ir re­gu­liuo­ja­mi 20-yje Eu­ro­pos vals­ty­bių, tarp jų ir kai­my­ni­nė­se Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Len­ki­jo­je.

Gim­dy­mo na­muo­se ša­li­nin­kai jo įtei­si­ni­mo sie­kia ar­gu­men­tuo­da­mi, kad mo­te­ris psi­cho­lo­giš­kai ra­miau jau­čia­si gim­dy­da­ma na­muo­se, šei­mos ap­lin­ko­je.

Dar­bo gru­pė bu­vo su­da­ry­ta va­sa­rį, rea­guo­jant į teis­mų nag­ri­nė­ja­mą re­zo­nan­so su­lau­ku­sią by­lą dėl gim­dy­mų na­muo­se.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Vil­niaus apy­lin­kės teis­mas iš­tei­si­no gim­dy­vėms na­muo­se pa­dė­ju­sią pri­bu­vė­ją Jur­gi­tą In­gą Šve­die­nę, ta­čiau bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jos iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti Da­lia Ja­kai­tė pri­pa­žin­ta kal­ta dėl ne­tei­sė­to ver­ti­mo­si ūki­ne, ko­mer­ci­ne, fi­nan­si­ne ar pro­fe­si­ne veik­la. Šį spren­di­mą aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui aps­kun­dė pro­ku­ro­rai, pra­šy­da­mi nu­teis­ti J.I.Šve­die­nę 6 mė­ne­siais lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę ati­de­dant me­tams, ape­lia­ci­nį skun­dą teis­mui pa­tei­kė ir D.Ja­kai­tė – by­lą šiuo me­tu nag­ri­nė­ja Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas.

Mo­te­rų veik­la tei­sėt­var­kos par­ei­gū­nai su­si­do­mė­jo, kai 2011 me­tais bir­že­lį Vil­niaus aps­kri­ty­je mi­rė na­muo­se pa­gim­dy­tas nau­ja­gi­mis. Aiš­ki­nan­tis jo mir­ties ap­lin­ky­bes, ki­lo įta­ri­mų dėl gim­dy­vei pa­dė­ju­sių as­me­nų veik­los le­ga­lu­mo.

Įta­ria­ma, kad vie­na mo­te­rų pri­im­da­vo na­muo­se gim­dan­čių mo­te­rų nau­ja­gi­mius, o ki­ta juos ap­žiū­rė­da­vo ir iš­ra­šy­da­vo gi­mi­mą pa­tvir­ti­nan­čias pa­žy­mas. D.Ja­kai­tė sa­kė ap­žiū­rė­da­vu­si tik nau­ja­gi­mius, gim­dy­mų ne­priim­da­vo. Mo­te­ris tei­gė iš gim­dy­vių ga­vu­si do­va­nų me­daus, vai­sių.

At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­sta­ty­ta dau­gy­bė gim­dy­mo na­muo­se at­ve­jų, per ku­riuos pri­bu­vė­jos dar­bą esą at­lik­da­vo J.I.Šve­die­nė, o vė­liau apie kū­di­kių gi­mi­mą pa­žy­mas iš­ra­šy­da­vo ir juos ap­žiū­rė­da­vo D.Ja­kai­tė. Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, ne vi­suo­met gim­dy­mas na­mų są­ly­go­mis baig­da­vo­si lai­min­gai – bū­ta ir tra­giš­kų baig­čių.