Ministerija vėl teikia vyro ir moters partnerystę įteisinančias pataisas
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti įsta­ty­mų pa­ke­tą, ku­riuo siū­lo­ma įtei­sin­ti skir­tin­gų ly­čių as­me­nų par­tne­rys­tę.

„Siū­lo­mo­mis pa­tai­so­mis bū­tų už­ti­krin­tos ir reg­la­men­tuo­tos ne­įre­gis­tra­vu­sių san­tuo­kos, bet kar­tu gy­ve­nan­čių ir šei­mi­nius san­ty­kius ku­rian­čių vy­ro ir mo­ters tei­sės ir par­ei­gos, bū­tų ap­sau­go­ti šių as­me­nų ir jų vai­kų in­te­re­sai“, – ra­šo­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis tei­gia, kad spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mais, toks įsta­ty­mas Lie­tu­vo­je bū­tų ak­tua­lus maž­daug 200 tūkst. as­me­nų, nes apie 100 tūkst. po­rų gy­ve­na ne­su­si­tuo­kę.

„Part­ne­rys­te bū­tų lai­ko­mas tik toks bend­ras vy­ro ir mo­ters gy­ve­ni­mas, ku­ris grin­džia­mas pa­sto­viais emo­ci­nio prie­rai­šu­mo, tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo, at­sa­ko­my­bės, pa­gar­bos, bend­ro vai­kų auk­lė­ji­mo ir pa­na­šiais ry­šiais bei sa­va­no­riš­ku ap­sisp­ren­di­mu pri­siim­ti tam ti­kras tei­ses ir par­ei­gas“, – pa­žy­mi J.Ber­na­to­nis.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja jau anks­čiau bu­vo tei­ku­si pa­tai­sas, ku­rios įtei­sin­tų vy­ro ir mo­ters par­tne­rys­tę, ta­čiau par­la­men­tas jas per­nai ru­de­nį at­me­tė, pro­jek­tai grą­žin­ti ini­cia­to­riui to­bu­lin­ti. Prieš par­tne­rys­tę pa­si­sa­kę Sei­mo na­riai tvir­ti­no, jog įtei­si­nus vy­ro ir mo­ters par­tne­rys­tę bus su­men­kin­ta šei­mos reikš­mė, nuo­gąs­ta­vo, kad par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mas taps pa­grin­du to­kio tei­si­nio sta­tu­so siek­ti ir ho­mo­sek­sua­lioms po­roms.

Par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mą pa­lai­kę par­la­men­ta­rai sa­kė, kad bend­ras gy­ve­ni­mas kar­tu be san­tuo­kos yra pla­čiai pa­pli­tęs reiš­ki­nys ir to­kių san­ty­kių įtei­si­ni­mas at­spin­dė­tų rea­lią si­tua­ci­ją.

Par­tne­rys­tė kaip bend­ras gy­ve­ni­mas kar­tu ne­įre­gis­tra­vus san­tuo­kos bu­vo nu­ma­ty­ta 2001 me­tais įsi­ga­lio­ju­sia­me Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se, ta­čiau rea­liai ins­ti­tu­tas ne­vei­kia, nes iki šiol ne­bu­vo par­eng­tas spe­cia­lus įsta­ty­mas. Sei­mas yra pra­dė­jęs nag­ri­nė­ti gru­pės par­la­men­ta­rų siū­ly­mą iš Ci­vi­li­nio ko­dek­so iš vi­so brauk­ti par­tne­rys­tės ga­li­my­bę.

Sei­me ke­li li­be­ra­lai ir so­cial­de­mo­kra­tai yra įre­gis­tra­vę ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris leis­tų tiek skir­tin­gos, tiek tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tę, ta­čiau jis iki šiol nė­ra pa­sie­kęs ple­na­ri­nio po­sė­džio sa­lės.