Ministerija sutaršė paramos Vilnijai planą
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM), įver­ti­nu­si ke­lių par­la­men­ta­rų siū­ly­mą steig­ti Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­dą, su­ma­lė jį į mil­tus. Sei­mo na­riai ne­ke­ti­na nu­leis­ti ran­kų ir ža­da to­liau ko­vo­ti dėl to, kad par­amos Vil­niaus kraš­tui pla­nas tap­tų kū­nu.

Vie­nam eko­no­miš­kai silp­niau­sių ir dau­giau­sia tau­ti­nių ma­žu­mų, pir­miau­sia – len­kų, gy­ve­na­mam Pie­try­čių Lie­tu­vos kraš­tui tri­jų kon­ser­va­to­rių - Va­len­ti­no Stun­džio, Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio ir Pa­uliaus Sau­dar­go - par­eng­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo nu­ma­ty­ta įsteig­ti šio re­gio­no plė­tros fon­dą, su­si­dū­rė su kliū­ti­mis. Pa­siū­ly­mą iš­nag­ri­nė­ju­si VRM pro­jek­tui tu­rė­jo pa­sta­bų, to­dėl par­agi­no Vy­riau­sy­bę jam ne­pri­tar­ti.

Iš­skir­ti­nis dė­me­sys – ne­dis­kri­mi­na­ci­nis

Trys kon­ser­va­to­riai, par­en­gę Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­do įsta­ty­mo pro­jek­tą, nu­ro­dė sie­kian­tys pa­ge­rin­ti so­cia­li­nę ir eko­no­mi­nę šio kraš­to gy­ven­to­jų pa­dė­tį, pa­ska­tin­ti vie­tos bend­ruo­me­nių kū­ri­mą­si bei ak­ty­vu­mą. Esą tai įma­no­ma įgy­ven­din­ti įstei­gus spe­cia­lų fon­dą, su­da­rius jo lė­šas val­dan­čią ir skirs­tan­čią ta­ry­bą, ku­ri su­telk­tų bend­ra­dar­biau­ti cen­tri­nės ir vie­tos val­džios, bend­ruo­me­nių at­sto­vus, nu­ma­čius tiks­li­nes fi­nan­sa­vi­mo sri­tis – kul­tū­ros, švie­ti­mo, bend­ruo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo, inf­ras­truk­tū­ros ir vers­lo plė­trą, už­ti­kri­nus są­ly­gas tiks­lin­gai nau­do­ti fon­do lė­šas.

Nors anks­tes­nė pa­na­ši šių po­li­ti­kų ini­cia­ty­va su­lau­kė kri­ti­kos dėl Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­to ly­gia­tei­siš­ku­mo ne­pai­sy­mo, kon­ser­va­to­riai pa­žy­mė­jo, kad nu­ma­to­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ne­lai­ky­ti­nas dis­kri­mi­na­ci­niu, nes sie­kia­ma po­zi­ty­vių, vi­suo­me­niš­kai reikš­min­gų po­ky­čių. Be to, nu­ro­do­ma, kad ki­tų vals­ty­bių pra­kti­ko­je taip pat ne­trūks­ta pa­vyz­džių, kai iš­skir­ti­nis dė­me­sys ir fi­nan­si­nė par­ama tei­kia­ma eko­no­miš­kai ar ki­taip silp­niau­siems re­gio­nams. Pa­vyz­džiui, Ita­li­jo­je 2002 me­tais įkur­tas Ne­iš­si­vys­čiu­sių sri­čių fon­das re­gio­ni­nei plė­tros po­li­ti­kai ne­pa­kan­ka­mai iš­si­vys­čiu­sio­se ša­lies sri­ty­se fi­nan­suo­ti, 2009-ai­siais Slo­vė­ni­jo­je pri­im­tas spe­cia­lus įsta­ty­mas, ska­ti­nan­tis la­biau­siai at­si­li­ku­sio Po­mur­jės re­gio­no plė­trą. 1997-ai­siais Es­ti­jos pra­dė­ta vyk­dy­ti Ry­tų Vi­ru­mos re­gio­no plė­tros po­li­ti­ka - dar vie­nas iš­skir­ti­nio dė­me­sio et­niš­kai miš­rių re­gio­nų so­cia­li­nėms ir eko­no­mi­nėms prob­le­moms spręs­ti pa­vyz­dys.

At­ski­ro įsta­ty­mo nereikia

VRM nu­ro­do, kad na­cio­na­li­nės re­gio­ni­nės po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­ne ne­tiks­lin­ga reg­la­men­tuo­ti at­ski­ru įsta­ty­mu. Esą prie­lai­das spręs­ti prob­le­mas Šal­či­nin­kų ir Vil­niaus ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se su­da­ro ga­lio­jan­tis Re­gio­ni­nės plė­tros įsta­ty­mas. Ja­me nu­sta­ty­tas so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių ir inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to.

VRM taip pat aiš­ki­na, kad įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­ta, jog Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­do lė­šas su­da­rys vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mai, pra­si­len­kia su Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mu.

VRM nurodo, kad prielaidas spręsti problemas Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse sudaro Regioninės plėtros įstatymas. / Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Biu­ro­kra­tiš­kas požiūris

Vie­no iš įsta­ty­mo kū­rė­jų par­la­men­ta­ro V. Stun­džio nuo­mo­ne, to­kį pro­jek­to ver­ti­ni­mą pa­tei­ku­si VRM ne­su­vo­kia prob­le­mos mas­to ir siū­ly­mo es­mės. „Ta­čiau tai ne pir­mas kar­tas. Biu­ro­kra­tai vi­sa­da gal­vo­jo, kad to­kio fon­do ne­ga­li­ma steig­ti. Gal ta­da VRM ga­lė­tų pa­siū­ly­ti pa­nai­kin­ti ir Kū­no kul­tū­ros ir spor­to, Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­dus? Toks po­žiū­ris – įpras­tas biu­ro­kra­ti­nis“, - pik­ti­no­si po­li­ti­kas.

V. Stun­dys taip pat pa­brė­žė, kad VRM ne­sup­ran­ta, kas yra na­cio­na­li­nio mas­to prog­ra­ma ir mi­nė­to fon­do tiks­las. „Jo pa­skir­tis - rem­ti Pie­try­čių Lie­tu­vos bend­ruo­me­nių, pi­lie­čių, ins­ti­tu­ci­jų ini­cia­ty­vas, ne­prik­lau­so­mai nuo vie­ti­nės val­džios. Kaip ži­no­ma, da­bar vi­sos prog­ra­mos yra ad­mi­nis­truo­ja­mos vie­tos val­džios, pa­si­tai­ko se­lek­ty­vaus po­žiū­rio į at­ski­ras bend­ruo­me­nes“, - aiš­ki­no jis.

Pa­sak V. Stun­džio, ne­su­vo­kia­ma, kad Pie­try­čių Lie­tu­vai, įvai­riu po­žiū­riu su­dė­tin­gam re­gio­nui, rei­kia ypa­tin­go vals­ty­bės dė­me­sio, o Vy­riau­sy­bė jo ne­su­ge­ba par­ody­ti. „Ran­kų ti­krai ne­nu­lei­si­me, ban­dy­si­me pra­muš­ti sie­ną. Sei­me lyg ir yra po­li­ti­nis pri­ta­ri­mas, kad toks fon­das rei­ka­lin­gas. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, su ku­rio na­riais esa­me kal­bė­ję, su­pran­ta, ką reiš­kia ne­prik­lau­so­mas nuo fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių fon­das“, - kal­bė­jo V. Stun­dys.

Ne­ga­li­ma iš­skir­ti vie­no regiono

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas pa­žy­mė­jo, kad siū­ly­mas steig­ti Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­dą ne­ati­tin­ka tei­sės ak­tų. Par­la­men­ta­ro įsi­ti­ki­ni­mu, ne­ga­li­ma iš­skir­ti vie­no ša­lies re­gio­no iš ki­tų ir nu­ma­ty­ti jam di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą. „Ma­nau, Vy­riau­sy­bė pri­ims tei­sin­gą spren­di­mą, kad ne­bū­tų prieš­ina­mos bend­ruo­me­nės, vi­suo­me­nė, iš­ski­ria­mas vie­nas ar ki­tas re­gio­nas“, - vy­lė­si jis.

V. Bu­kaus­kas ma­to daug ki­to­kių ga­li­my­bių pa­dė­ti Vil­niaus kraš­tui. Esą pir­miau­sia tuo tu­rė­tų rū­pin­tis ar­čiau­siai žmo­nių esan­ti vie­tos val­džia. „Rei­kia pra­dė­ti nuo apa­čios ir ei­ti į vir­šų, į vis­ką žiū­rė­ti komp­lek­siš­kai, nuo­sek­liai“, - tvir­ti­no Sei­mo na­rys.

So­cia­li­nės prob­le­mos pa­ver­čia­mos politinėmis

Vie­nas Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­do ini­cia­ty­vos au­to­rių po­li­to­lo­gas Lau­ry­nas Kas­čiū­nas sa­kė, kad yra ke­lios prie­žas­tys, ko­dėl Vil­niaus kraš­tui bū­ti­nas toks dė­me­sys. Pir­miau­sia, šis re­gio­nas – dau­gia­tau­tis, ga­na at­si­li­kęs so­cia­li­niu ir eko­no­mi­niu po­žiū­riu, val­do­mas be­veik vie­nos po­li­ti­nės jė­gos – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos. „Tai ke­lia grės­mę vi­suo­me­nės vien­ti­su­mui. So­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės prob­le­mos la­bai daž­nai įvel­ka­mos į ne­va tau­ti­nių, et­ni­nių ne­su­ta­ri­mų, įtam­pos dra­bu­žį ir ta­da tam ti­kros jė­gos ga­li di­din­ti sa­vo po­li­ti­nį ka­pi­ta­lą, gal­būt net de­zin­teg­ruo­ti mū­sų ša­lies vi­suo­me­nę“, - tei­gė eks­per­tas.

L. Kas­čiū­nas pa­brė­žė, kad Sei­mui pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra skir­tas Vil­niaus, Šal­či­nin­kų ra­jo­nų bend­ruo­me­nėms. Jos ra­šy­tų pro­jek­tus ir gau­tų fi­nan­sa­vi­mą jau­ni­mo užim­tu­mui ska­tin­ti, ki­toms ak­tua­lioms prob­le­moms spręs­ti. Po­li­to­lo­gas pri­mi­nė, jog to­kio fon­do stei­gi­mo idė­jai pri­ta­rė ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji įspė­jo, kad ne­ski­riant dė­me­sio Pie­try­čių Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čioms tau­ti­nėms ma­žu­moms, tai ga­li pa­da­ry­ti ne­ge­ra­no­riš­ka kai­my­nė.