Ministerija siūlo pabėgėliams mokėti papildomą kompensaciją
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja siū­lo prie­globs­čio ga­vė­jams mo­kė­ti dar vie­ną iš­mo­ką – ji bū­tų skir­ta būs­to nuo­mai.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, to­kia kom­pen­sa­ci­ja su­ma­žin­tų fi­nan­si­nę naš­tą in­teg­ra­ci­jos sa­vi­val­dy­bė­je lai­ko­tar­piu.

„Prieg­lobs­čio ga­vė­jams šiuo me­tu tei­kia­mos par­amos dy­dis nė­ra pa­kan­ka­mas jų bū­ti­niau­siems po­rei­kiams ten­kin­ti“, – pa­brė­žia mi­nis­te­ri­ja.

Mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­ta tvar­ka bū­tų ak­tua­li pa­bė­gė­liams pa­si­bai­gus jų in­teg­ra­ci­jai Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre Ruk­lo­je ar­ba at­vyks­tant tie­siai į sa­vi­val­dy­bes.

Sie­kiant ska­tin­ti prie­globs­čio ga­vė­jus ap­si­gy­ven­ti ne tik di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, bet ir re­gio­nuo­se, taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad tais at­ve­jais, kai prie­globs­čio ga­vė­jas at­si­sa­ko tri­jų būs­to nuo­mos pa­siū­ly­mų, jam ne­mo­ka­ma iš­mo­ka būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­jai.

Kom­pen­sa­ci­jos dy­dis bū­tų nu­sta­to­mas pa­gal tai, ko­kia­me mies­te prie­globs­čio ga­vė­jai įsi­ku­ria.

„Kiek­vie­na­me mies­te būs­to kom­pen­sa­ci­ja ski­ria­si, dy­džius kas­met tvir­ti­na mi­nis­tras“, – BNS sa­kė mi­nis­te­ri­jos So­cia­li­nės ap­rėp­ties de­par­ta­men­to Ly­gių ga­li­my­bių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Rū­ta Ja­ku­baus­kie­nė.

Mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mu, per 12-os mė­ne­sių in­teg­ra­ci­jos lai­ko­tar­pį vi­du­ti­niš­kai vie­nam žmo­gui iš­mo­koms būs­to nuo­mos kom­pen­sa­ci­jai mo­kė­ti rei­kė­tų 314 eu­rų. Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) kvo­tą per­kel­tiems as­me­nims iš­mo­ka būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­jai bū­tų mo­ka­ma iš ES lė­šų, skir­tų šių as­me­nų in­teg­ra­ci­jai.

Pa­si­bai­gus 12 mė­ne­sių in­teg­ra­ci­jos pe­rio­dui prie­globs­čio ga­vė­jai dėl kom­pen­sa­ci­jos būs­tui ga­lė­tų bend­ra tvar­ka kreip­tis į sa­vi­val­dy­bes.

„Gy­ven­to­jai į sa­vi­val­dy­bes ga­li kreip­tis kom­pen­sa­ci­jų pa­gal Par­amos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mą. Krei­pian­tis į sa­vi­val­dy­bę, rei­kia dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą ir ati­tik­ti ki­tas są­ly­gas. Pa­gal mū­sų siū­ly­mą prie­globs­čio ga­vė­jai in­teg­ra­ci­jos lai­ko­tar­piu ga­lė­tų gau­ti šią kom­pen­sa­ci­ją iš in­teg­ra­ci­jai skir­tų lė­šų, jie ne­tu­rė­tų kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę, kaip ki­ti gy­ven­to­jai, jie gau­tų iš tų pa­čių lė­šų, iš ku­rių jiems mo­ka­mos ki­tos iš­mo­kos, tei­kia­mos pa­slau­gos. Jiems (gau­ti kom­pen­sa­ci­ją – BNS) bū­tų pa­pras­čiau, mes ma­no­me, kad jie yra ypa­tin­gai pa­žei­džia­ma gru­pė, ku­ri ne­tu­ri so­cia­li­nių ry­šių, yra dar ne­igia­mas vi­suo­me­nės po­žiū­ris nuo­mo­jan­tis būs­tą, tai jie gau­tų tar­si pa­sto­ves­nes pa­ja­mas in­teg­ra­ci­jos pra­džiai“, – aiš­ki­no R.Ja­ku­baus­kie­nė.

Da­bar prie­globs­čio ga­vė­jams in­teg­ruo­jan­tis sa­vi­val­dy­bė­je iš­mo­ka­ma vien­kar­ti­nė įsi­kū­ri­mo pa­šal­pa (su­au­gu­siam as­me­niui sie­kia 204 eu­rai, vai­kui – 102 eu­rai, ne­ly­di­mam ne­pil­na­me­čiui, su­lau­kus pil­na­me­tys­tės, – 1122 eu­rai). Kas mė­ne­sį jiems mo­ka­ma mė­ne­si­nė pa­šal­pa bū­ti­niau­sioms reik­mėms (būs­to nuo­mai, ko­mu­na­li­nėms pa­slau­goms, mais­tui, trans­por­tui ir kt.), ku­ri iki 6 mė­ne­sio sie­kia 204 eu­rų vie­nam as­me­niui, o nuo 7 iki 12 mė­ne­sio – 102 eu­rai. Kai šei­mo­je yra ke­li as­me­nys, iš­mo­kos bū­na ma­žes­nės. Pa­pil­do­mai mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams iš­mo­ka­ma pa­šal­pa bū­ti­niau­siems mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti (57 eu­rai) ir kas mė­ne­sį mo­ka­ma 60,8 eu­ro kom­pen­sa­ci­ja vai­kų ug­dy­mo pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ir (ar) prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo prog­ra­mas iš­lai­doms ap­mo­kė­ti.

„Prieg­lobs­čio ga­vė­jai iš gau­na­mos mė­ne­si­nės pa­šal­pos (204 eu­rų) tu­ri pa­si­rū­pin­ti būs­to nuo­ma, būs­to iš­lai­ky­mu (pvz., ko­mu­na­li­niai mo­kes­čiai), mais­tu, dra­bu­žiais, ki­to­mis bui­ties reik­mė­mis, trans­por­to iš­lai­do­mis. Tei­kia­mos pi­ni­gi­nės par­amos dy­dis nė­ra pa­kan­ka­mas as­me­niui už­si­ti­krin­ti bū­ti­niau­sių po­rei­kių pa­ten­ki­ni­mą, nes po 6 mė­ne­sių jis yra su­ma­ži­na­mas dvi­gu­bai. Tai le­mia su­dė­tin­gas prie­globs­čio ga­vė­jų fi­nan­si­nes ga­li­my­bes iš­si­nuo­mo­ti būs­tą“, – aiš­ki­na So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.