Ministerija renkasi naujokus
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja už­si­mo­jo keis­ti kom­pen­sa­ci­nio at­ly­gi­ni­mo skirs­ty­mo bei iš­mo­kė­ji­mo ad­mi­nis­tra­to­rių – mo­kė­ti iš­mo­kas kū­rė­jams už au­dio­vi­zua­li­nius kū­ri­nius iš va­di­na­mų­jų tuš­čių laik­me­nų mo­kes­čių lė­šų no­ri­ma pa­ti­kė­ti vien au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių au­to­rių tei­sių aso­cia­ci­jai AVA­KA.

To­kiam Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mui prieš­ina­si šias par­ei­gas iki šiol at­li­ku­si au­to­rių tei­sių ko­lek­ty­vi­nio ad­mi­nis­tra­vi­mo aso­cia­ci­ja LAT­GA ir pri­me­na, kad ji at­sto­vau­ja ge­ro­kai di­des­niam kū­rė­jų bū­riui, be to, per po­rą veik­los de­šimt­me­čių yra su­kau­pu­si di­džiu­lę pa­tir­tį.

Aso­cia­ci­ja AVA­KA at­ker­ta, kad ir da­bar yra pa­skir­ta skirs­ty­ti kom­pen­sa­ci­nius at­ly­gi­ni­mus pro­diu­se­riams, to­dėl juos ga­lė­tų skirs­ty­ti ir au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių au­to­riams. Be­je, šios or­ga­ni­za­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas – ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­ti­na­mas ir į ko­rup­ci­jos skan­da­lą kar­tu su „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja prieš po­rą me­tų klim­pęs pro­diu­se­ris Ro­lan­das Skais­gi­rys. Šis pro­diu­se­ris yra kū­ręs ir bend­rus pro­jek­tus su da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos Sei­me se­niū­nu bei Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Ra­mū­nu Kar­baus­kiu.

Ramūnas Karbauskis pripažino, kad Rolando Skaisgirio prodiuserinė kompanija iš tiesų statė serialą „Naisių vasara“, prie kurio scenarijaus kūrimo teko prisidėti ir jam.Romo Jurgaičio nuotrauka

No­ri įves­ti tvar­ką?

Au­to­rių tei­ses gi­nan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms pa­teik­tas Kul­tū­ros mi­nis­tro įsa­ky­mo pro­jek­tas, ku­riuo ko­re­guo­ja­ma 2014 me­tais tuo­me­ti­nio kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio pa­tvir­tin­ta tvar­ka, nu­ma­tan­ti, ko­kios au­to­rių tei­sių bei gre­tu­ti­nių tei­sių ko­lek­ty­vi­nio ad­mi­nis­tra­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos at­sa­kin­gos už au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių ar fo­nog­ra­mo­se įra­šy­tų kū­ri­nių at­ga­mi­ni­mo as­me­ni­niais tiks­lais lė­šų ad­mi­nis­tra­vi­mą – su­rin­ki­mą bei pa­skirs­ty­mą.

„Au­dio­vi­zua­li­niai kū­ri­niai yra dau­gia­ly­piai, juo­se su­si­pi­na ir ki­tų sri­čių au­to­rių kū­ry­ba. LAT­GA at­sto­vau­ja vi­sų šių sri­čių au­to­rių tei­sėms, ir ji tai da­ro komp­lek­siš­kai.“

Šiuo me­tu kom­pen­sa­ci­nį at­ly­gi­ni­mą au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių au­to­riams ir ga­min­to­jams už jų kū­ri­nių ko­pi­ja­vi­mą į tuš­čias laik­me­nas ir įren­gi­nius pa­skirs­to dvi aso­cia­ci­jos – LAT­GA ir AVA­KA. Ta­čiau Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja su­ma­nė, kad at­ei­ty­je tuo tu­rė­tų už­siim­ti tik vie­na jų – AVA­KA.

Kul­tū­ros mi­nis­trės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son pa­ta­rė­jas Vik­to­ras Bach­met­je­vas „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad reng­ti pert­var­ką ver­čia šiuo me­tu su­sik­los­čiu­si si­tua­ci­ja, kai nuo 2016 me­tų au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių pir­mo­jo įra­šo ga­min­to­jų (pro­diu­se­rių) tei­ses ad­mi­nis­truo­ja dvi mi­nė­tos ko­lek­ty­vi­nio ad­mi­nis­tra­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos – LAT­GA ir AVA­KA. „Tai da­ry­ti pre­ten­duo­ja dar vie­na aso­cia­ci­ja (Lie­tu­vos gre­tu­ti­nių tei­sių aso­cia­ci­ja AGA­TA – red.). Pa­ten­ki­nus jos pra­šy­mą, bū­tų su­ku­ria­ma ne­nau­din­ga kon­ku­ren­ci­ja tarp tri­jų ko­lek­ty­vi­nio ad­mi­nis­tra­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jų ir kil­tų tei­si­nių ne­aiš­ku­mų tei­sių tu­rė­to­jams. Esant ne­su­ta­ri­mams tarp aso­cia­ci­jų, trik­do­mas ope­ra­ty­vus kom­pen­sa­ci­nio at­ly­gi­ni­mo iš­mo­kė­ji­mas, tei­sių tu­rė­to­jai lai­ku ne­gau­na jiems pri­klau­san­čio at­ly­gi­ni­mo“, – tei­gė V. Bach­met­je­vas. Kul­tū­ros mi­nis­trės pa­ta­rė­jas ra­mi­no, jog kol kas tik sie­kia­ma ras­ti tin­ka­miau­sią spren­di­mą, kad kom­pen­sa­ci­nis at­ly­gi­ni­mas grei­tai ir sklan­džiai pa­siek­tų au­to­rių tei­sių tu­rė­to­jus.

Iki bir­že­lio 30 die­nos aso­cia­ci­jos ga­lė­jo pa­teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus, kaip bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti esa­mą tvar­ką. „Paaiš­kė­jo, kad bend­ro su­ta­ri­mo nė­ra – or­ga­ni­za­ci­jų vi­zi­jos kar­di­na­liai ski­ria­si, to­dėl kol kas lie­ka ga­lio­ti anks­tes­nis įsa­ky­mas“, – tei­gė V. Bach­met­je­vas.

Ne­aiš­ki nau­da

LAT­GA di­rek­to­rius Jo­nas Li­niaus­kas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mą pa­va­di­no vi­siš­kai ne­priim­ti­nu ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai ad­re­suo­ta­me raš­te pa­brė­žė, kad jo va­do­vau­ja­mos aso­cia­ci­jos at­sto­vai pri­ta­ria tam, kad va­di­na­mą­jį kom­pen­sa­ci­nį at­ly­gi­ni­mą pa­gal ad­mi­nis­truo­ja­mas sri­tis skirs­ty­tų trys or­ga­ni­za­ci­jos. Ta­čiau jie ka­te­go­riš­kai at­me­ta pa­siū­ly­mą, kad už šio at­ly­gi­ni­mo pa­skirs­ty­mą au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių au­to­riams bū­tų at­sa­kin­ga vie­nin­te­lė AVA­KA.

To­kią po­zi­ci­ją J. Li­niaus­kas grin­dė tuo, kad LAT­GA tu­ri su­kau­pu­si kur kas dau­giau pa­tir­ties bei įdir­bio ne­gu AVA­KA. Taip pat ji at­sto­vau­ja ge­ro­kai di­des­niam au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių au­to­rių bū­riui. „LAT­GA yra tarp­tau­ti­nės au­to­rių kon­fe­de­ra­ci­jos CI­SAC na­rė, ji skirs­to iš už­sie­nio gau­tą kom­pen­sa­ci­nį at­ly­gi­ni­mą už­sie­nio bei Lie­tu­vos au­to­riams“, – pa­brė­žė J. Li­niaus­kas. Be to, anot LAT­GA di­rek­to­riaus, aso­cia­ci­jos tai­ko­mas ad­mi­nis­tra­vi­mo nu­skai­ty­mas – 8,41 proc., t. y. ma­žes­nis nei AVA­KA tai­ko­mas 12 pro­cen­tų.

LAT­GA Au­dio­vi­zua­li­nių me­nų pos­ky­rio va­do­vės Vil­mos Ju­raš­kie­nės tei­gi­mu, jei bus įgy­ven­din­tas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mas, la­biau­siai nu­ken­tės ne pa­ti LAT­GA, o jos at­sto­vau­ja­mi Lie­tu­vos ir už­sie­nio au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių au­to­riai. „Au­dio­vi­zua­li­nis kū­ri­nys yra dau­gia­ly­pis, ja­me su­si­pi­na ir ki­tų sri­čių au­to­rių kū­ry­ba. Li­te­ra­tū­ros au­to­rių ro­ma­nai tam­pa pa­grin­du fil­mų sce­na­ri­jams, kom­po­zi­to­riai ku­ria mu­zi­ką įvai­rių au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių gar­so ta­ke­liams, dai­li­nin­kų pa­veiks­lai ar skulp­tū­ros nau­do­ja­mi tam ti­kram įspū­džiui su­kur­ti. Vi­sų šių sri­čių au­to­rių tei­sėms at­sto­vau­ja LAT­GA, ir ji tai da­ro komp­lek­siš­kai“, – tvir­ti­no V. Ju­raš­kie­nė.

Pa­sak jos, iš­im­ti vie­ną de­ta­lę iš komp­lek­si­nio, su­sty­guo­to me­cha­niz­mo – au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių au­to­rių tei­sės ad­mi­nis­tra­vi­mą ati­duo­ti ki­tai or­ga­ni­za­ci­jai, pa­na­šus į ban­dy­mą pa­leis­ti nau­ją ne­di­de­lį me­cha­niz­mą. To­dėl esą ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas – kam rei­ka­lin­gas kur kas ma­žes­nes ga­lias tu­rin­tis tar­pi­nin­kas?

Asociacijos AVAKA tarybos pirmininkas Rolandas Skaisgirys.Oresto Gurevičiaus nuotrauka

R. Skais­gi­rio „Nai­sių vasara“

AVA­KA ta­ry­bos pir­mi­nin­kas R. Skais­gi­rys, bu­vęs krep­ši­nin­kas, o da­bar ki­no ir te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­ris, prieš po­rą me­tų kar­tu su par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bu­vo at­si­dū­ręs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) aki­ra­ty­je dėl įtar­ti­nų pro­ce­sų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (VRM). Vyks­tant ty­ri­mui R. Skais­gi­rys tei­sė­sau­gi­nin­kų bu­vo su­lai­ky­tas dviem par­oms. STT duo­me­ni­mis, bu­vo sie­kia­ma, kad VRM tar­nau­to­jai, ku­riems tu­rė­jo įta­kos „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja, or­ga­ni­zuo­da­mi vie­šuo­sius pir­ki­mus ne­tei­sė­tai pro­te­guo­tų R. Skais­gi­rio at­sto­vau­ja­mas bend­ro­ves.

Be­je, R. Skais­gi­rys su­si­jęs ir su da­bar­ti­ne Sei­mo val­dan­čią­ja dau­gu­ma. Jis pro­diu­sa­vo se­ria­lą „Nai­sių va­sa­ra“, ku­riam sce­na­ri­jų ra­šė bei pa­ties se­ria­lo kū­ri­mą me­ce­na­vo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris, da­bar­ti­nis Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas R. Kar­baus­kis.

Ta­čiau pa­sta­ra­sis ne­si­lei­do į kal­bas apie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos puo­se­lė­ja­mus su­ma­ny­mus. „Šia te­ma ne­tu­riu pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos. Mi­nis­te­ri­ja šių pla­nų Kul­tū­ros ko­mi­te­tui ne­pris­ta­tė“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė „vals­tie­čių“ ly­de­ris. Nors ne­igė, kad su R. Skais­gi­riu jį sie­ja ko­kie nors dar­bai ar in­te­re­sai, R. Kar­baus­kis pri­pa­ži­no, jog R. Skais­gi­rio pro­diu­se­ri­nė kom­pa­ni­ja iš tie­sų sta­tė se­ria­lą „Nai­sių va­sa­ra“, prie ku­rio sce­na­ri­jaus kū­ri­mo te­ko pri­si­dė­ti ir jam. Be to, R. Skais­gi­rys, R. Kar­baus­kis ir dar vie­nas se­ria­lo sce­na­ris­tas bu­vo įstei­gę UAB „Nai­sių va­sa­ra“. Ši įmo­nė, ku­ri jau lik­vi­duo­ta, or­ga­ni­za­vo įvai­rius ren­gi­nius Nai­siuo­se.

Asociacijos LATGA direktorius Jonas Liniauskas.Benedikto Januševičiaus (rasytojai.lt) nuotrauka

Asociacijos LATGA direktorius Jonas Liniauskas.Benedikto Januševičiaus (rasytojai.lt) nuotrauka

„Ban­dy­mas kal­bė­ti apie ko­kias nors ga­li­my­bes nau­do­tis pa­žin­ti­mi su ma­ni­mi yra šmeiž­tas“, – ti­ki­no R. Kar­baus­kas, pa­klaus­tas, ar šur­mu­lį su­kė­lu­siam Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mui ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos jo bend­ri pro­jek­tai su AVA­KA ta­ry­bos pir­mi­nin­ku R. Skais­gi­riu.

Tam ir bu­vo sukurta

Aso­cia­ci­jos AVA­KA di­rek­to­rius Da­rius Vai­tie­kū­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad apie ke­ti­ni­mus keis­ti kom­pen­sa­ci­nio at­ly­gi­ni­mo skirs­ty­mo tvar­ką tė­ra tik gir­dė­jęs, to­dėl apie tai ne­no­rin­tis reikš­ti sa­vo nuo­mo­nės. Esą aso­cia­ci­ja AVA­KA – tik vals­ty­bės pri­im­tų tei­si­nių ak­tų vyk­dy­to­ja. „Jei kul­tū­ros mi­nis­tras pa­si­ra­šys įsa­ky­mą, kas ir kaip tu­ri skirs­ty­ti kom­pen­sa­ci­nius at­ly­gi­ni­mus už au­dio­vi­zua­li­nius kū­ri­nius, mes tą įsa­ky­mą vyk­dy­si­me“, – tvir­ti­no D. Vai­tie­kū­nas.

Vis dėl­to, anot jo, bū­tų su­pran­ta­ma ir lo­giš­ka, kad kom­pen­sa­ci­niai at­ly­gi­ni­mai už au­dio­vi­zua­li­nius kū­ri­nius bū­tų skirs­to­mi per aso­cia­ci­ją AVA­KA, nes bū­tent tam ji ir bu­vo įkur­ta. Juk tik aso­cia­ci­ja AVA­KA jau ir da­bar pa­skir­ta skirs­ty­ti kom­pen­sa­ci­nius at­ly­gi­ni­mus pro­diu­se­riams, to­dėl juos ga­lė­tų skirs­ty­ti ir au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių au­to­riams.

Trum­pai

Au­to­rių tei­sių ko­lek­ty­vi­nio ad­mi­nis­tra­vi­mo aso­cia­ci­ja LAT­GA įkur­ta 1994 me­tais. Ad­mi­nis­truo­ja mu­zi­kos, vi­zua­lių­jų me­nų, au­dio­vi­zua­li­nių me­nų, dra­mos, li­te­ra­tū­ros sri­čių au­to­rių tei­ses, ren­ka ir pa­skirs­to au­to­ri­nį at­ly­gi­ni­mą už kū­ri­nių pa­nau­do­ji­mą.

Ko­vo 27 d. duo­me­ni­mis, LAT­GA tu­rė­jo 4830 na­rių, iš ku­rių 2211 yra mu­zi­kos kū­ri­nių ir mu­zi­kos kū­ri­nių teks­to au­to­riai bei lei­dė­jai. Li­te­ra­tū­ros, dra­mos ir au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių au­to­rių, ku­riems pri­ski­ria­mi re­ži­sie­riai, sce­na­ri­jaus au­to­riai, dia­lo­go au­to­riai, ope­ra­to­riai, dai­li­nin­kai, mu­zi­kos, kur­tos spe­cia­liai au­dio­vi­zua­li­niam kū­ri­niui, au­to­riai, bu­vo 1572, vi­zua­lių­jų me­nų kū­ri­nių au­to­rių – dai­li­nin­kų, skulp­to­rių, gra­fi­kų, di­zai­ne­rių, ar­chi­tek­tų, tai­ko­mo­jo ar mo­nu­men­ta­laus me­no kū­rė­jų, ilius­truo­to­jų, sce­nog­ra­fų, fo­tog­ra­fų –1040. Aso­cia­ci­jai LAT­GA pri­klau­sė ir 7 ko­lek­ty­vi­niai na­riai.

Per­nai LAT­GA Lie­tu­vo­je su­rin­ko 6,865 mln. eu­rų au­to­ri­nio at­ly­gi­ni­mo – be­veik 1,5 mln. eu­rų dau­giau nei 2015 me­tais.

Au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių au­to­rių tei­sių aso­cia­ci­ja AVA­KA įkur­ta 2008 me­tais, ta­čiau ad­mi­nis­truo­ti sa­vo na­rių tei­ses bei at­sto­vau­ti jų in­te­re­sams pra­dė­jo tik nuo 2011 m. pa­va­sa­rio. Aso­cia­ci­ja vie­ni­ja au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių au­to­rius bei ga­min­to­jus.

2016 m. gruo­džio 31 d. AVA­KA na­riai bu­vo 293 fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, tarp jų – 223 au­to­riai ir 70 pro­diu­se­rių. Pra­ėju­siais me­tais aso­cia­ci­jos na­riais ta­po 89 fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, pa­lik­ti aso­cia­ci­ją nu­spren­dė 3 fi­zi­niai as­me­nys.

Per­nai AVA­KA su­rin­ko 1,280 mln. eu­rų au­to­ri­nio at­ly­gi­ni­mo – 0,143 mln. eu­rų dau­giau nei 2015 me­tais.