Ministerija referendumui dėl pilietybės siūlo naują klausimo formuluotę
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo ki­to­kį klau­si­mą re­fe­ren­du­mui dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės nei jį ini­ci­juo­jan­tis Li­be­ra­lų są­jū­dis.

Sei­mas yra pra­dė­jęs svars­ty­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio ini­ci­juo­tą siū­ly­mą su 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mais su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo. Re­fe­ren­du­mo teks­te siū­lo­ma ne­ga­lio­jan­čia pri­pa­žin­ti Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio an­trą­ją da­lį, ku­ri nu­ma­to, kad nie­kas, iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ve­jus, ne­ga­li bū­ti Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiu.

Vy­riau­sy­bė iš­va­dos pro­jek­tą par­en­gu­si Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad pri­pa­ži­nus ne­te­ku­sia ga­lios Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio an­trą­ją da­lį Kons­ti­tu­ci­jo­je ne­be­lik­tų nuo­sta­tos, reg­la­men­tuo­jan­čios dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ga­li­my­bę, to­dėl bū­tų ne­aiš­ku, ar įsta­ty­me aps­kri­tai bū­tų ga­li­ma nu­sta­ty­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jus. Ki­ta ver­tus, tai esą bū­tų ga­li­ma trak­tuo­ti ir kaip bend­ro drau­di­mo tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pa­nai­ki­ni­mą, kas leis­tų įsta­ty­mų lei­dė­jui vi­siš­kai ne­ri­bo­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mo at­ve­jų ir ga­li­my­bių.

Mi­nis­te­ri­ja siū­lo pri­tar­ti idė­jai skelb­ti re­fe­ren­du­mą, ta­čiau ra­gi­na ja­me spręs­ti ne dėl Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tos pa­nai­ki­ni­mo, o ją per­for­mu­luo­ti.

Nau­jo­ji Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­ta, anot mi­nis­te­ri­jos, ga­lė­tų skelb­ti, kad „kar­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiu tu­ri tei­sę bū­ti tik lie­tu­vių kil­mės as­muo ir įsta­ty­mo nu­sta­ty­tais at­ve­jais ki­ti as­me­nys“.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad no­rint pa­skelb­ti re­fe­ren­du­mą su 2016 me­tų spa­lio 9-ąją vyk­sian­čiais Sei­mo rin­ki­mais, ki­tą­met tu­rė­tų bū­ti pra­tęs­ta Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ja ar­ba šau­kia­ma ne­ei­li­nė se­si­ja, nes re­fe­ren­du­mo vyk­dy­mo da­ta ski­ria­ma ne vė­liau kaip po 3 mė­ne­sių ir ne anks­čiau kaip po 2 mė­ne­sių nuo Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl re­fe­ren­du­mo pa­skel­bi­mo pri­ėmi­mo die­nos. Ei­li­nė Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ja bai­gia­ma bir­že­lio 30 die­ną, o pra­de­da­ma rug­sė­jo 10 die­ną.