Ministerija – prieš „vienišių“ pensijas
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ne­pri­ta­ria gru­pės par­la­men­ta­rų siū­ly­mui, kad pa­pil­do­mą pen­si­ją ga­lė­tų gau­ti ne tik naš­liai, bet ir ki­ti vie­ni­ši pen­si­nin­kai.

To­kį pa­siū­ly­mą yra pa­tei­kę ke­li Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tai, tei­gian­tys, jog vie­nam gy­ve­nan­čiam pen­si­nio am­žiaus as­me­niui ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar jis bū­tų ta­pęs naš­liu, ar nie­ka­da ne­su­si­tuo­kęs (iš­si­tuo­kęs), vie­no­dai su­nku pra­gy­ven­ti iš Lie­tu­vo­je gau­na­mos ne­di­de­lės pen­si­jos, to­dėl san­tuo­kos ne­bu­vi­mas ne­tu­rė­tų bū­ti pa­grin­du skir­ti ar ne­skir­ti pa­pil­do­mą pen­si­ją.

Siū­ly­mą po pa­tei­ki­mo ba­lan­dį ėmė­si svars­ty­ti Sei­mas, ta­čiau Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pro­jek­tą ren­gu­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja tei­gia, jog siū­lo­mam tiks­lui įgy­ven­din­ti yra pa­si­rink­tos ne­tin­ka­mos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nės, be to, mi­nis­te­ri­ja ne­pag­rįs­tu va­di­na to­kį re­gu­lia­vi­mą, kai pa­pil­do­mos iš­mo­kos vie­nam gy­ve­nan­čiam pen­si­nin­kui bū­tų ski­ria­mos ne­at­siž­vel­giant, pa­vyz­džiui, į tur­tą.

Kar­tu mi­nis­te­ri­ja dės­to, jog tei­sė gau­ti pen­si­ją įgy­ja­ma tik nu­sta­ty­tą lai­ką mo­kė­jus pri­va­lo­mas vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio pen­si­jų drau­di­mo įmo­kas, naš­lių ir naš­lai­čių pen­si­jų es­mė – leis­ti naš­liams ir naš­lai­čiams tam ti­kra apim­ti­mi pa­si­nau­do­ti mi­ru­sio apd­raus­to­jo in­dė­liu į pri­va­lo­mą­ją vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mą. Tuo me­tu siū­lo­ma vie­no gy­ve­nan­čio as­mens iš­mo­ka ne­bū­tų su­si­ju­si su so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­ko­mis, to­dėl lai­ky­ti­na ne­pag­rįs­ta.

Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pro­jek­te skai­čiuo­ja­ma, jog pa­tai­soms įgy­ven­din­ti per me­tus ga­lė­tų rei­kė­ti be­veik 63 mln. eu­rų Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų, pa­pil­do­mas me­ti­nis vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų po­rei­kis siek­tų 4,4 mln. eu­rų.