Ministerija – prieš rentas mokslo, meno ir kultūros darbuotojams
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siū­lo ne­pri­tar­ti pa­tai­soms, nu­ma­tan­čioms ren­tų sky­ri­mą nu­si­pel­niu­siems moks­lo, me­no ir kul­tū­ros dar­buo­to­jams.

To­kias pa­tai­sas yra pa­siū­lę kon­ser­va­to­riai Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Va­len­ti­nas Stun­dys ir Ar­vy­das Vi­džiū­nas. Pa­gal siū­ly­mą, ren­ta siek­tų 1,5 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo (apie 1100 eu­rų šiuo me­tu), o ją gau­ti ga­lė­tų drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, iš­sky­rus už kū­ry­bi­nę veik­lą, ne­tu­rin­tys as­me­nys. Pa­sak ini­cia­to­rių, įgy­ven­di­nus siū­ly­mą bū­tų už­ti­krin­tos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jas „iš­ki­liems moks­lo, švie­ti­mo, kul­tū­ros, me­no dar­buo­to­jams ir kū­rė­jams, vyk­dan­tiems il­ga­lai­kę sis­te­min­gą veik­lą, tu­rin­tiems ypa­tin­gų nuo­pel­nų Lie­tu­vos vals­ty­bei“.

Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pro­jek­tą par­en­gu­si Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad siū­lo­mas ren­tos dy­dis – ne­pag­rįs­tai di­de­lis, be to, mi­nis­te­ri­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad ren­ta dub­liuo­tų kai ku­rias da­bar kū­rė­jams nu­ma­ty­tas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas.

„Pa­žy­mė­ti­na, kad tam ti­krais aiš­kiai apib­rėž­tais at­ve­jais už gau­tus įver­ti­ni­mus dėl nuo­pel­nų ar at­siž­vel­giant į as­mens pro­fe­si­ją (dar­bą) įsta­ty­mų lei­dė­jas jau yra nu­sta­tęs pa­pil­do­mas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas moks­lo, švie­ti­mo, kul­tū­ros, me­no dar­buo­to­jams ir kū­rė­jams“, – sa­ko­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pro­jek­te.

Čia pat mi­ni­ma, kad Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tams mo­ka­mos pir­mo­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos, ba­le­to ar­tis­tai ir šo­kė­jai, mu­zi­kan­tai, gro­jan­tys pu­čia­mai­siais mu­zi­kos ins­tru­men­tais, so­lis­tai vo­ka­lis­tai ir cho­ro ar­tis­tai gau­na kom­pen­sa­ci­nes iš­mo­kas, moks­li­nin­kai – moks­li­nin­kų vals­ty­bi­nes pen­si­jas, pro­fe­so­riai, ku­riems su­teik­tas pro­fe­so­riaus eme­ri­to var­das, – pro­fe­so­riaus eme­ri­to mė­ne­si­nės iš­mo­kas.

Mi­nis­te­ri­jos aiš­ki­ni­mu, siū­lo­ma ren­ta bū­tų ne­pag­rįs­tai di­des­nė už ki­tas pen­si­nio po­bū­džio iš­mo­kas iš vals­ty­bės biu­dže­to, tad ga­li prieš­ta­rau­ti „kons­ti­tu­ci­nio so­cia­li­nės dar­nos ir tei­sin­gu­mo im­pe­ra­ty­vo, kons­ti­tu­ci­nio as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo ir pro­por­cin­gu­mo pri­nci­pams“.