Ministerija prieš nuolaidas daugiavaikėms šeimoms
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) sie­kia, kad Vy­riau­sy­bė ne­pri­tar­tų gru­pės par­la­men­ta­rų siū­ly­mui įtei­sin­ti leng­va­tų sis­te­mą dau­gia­vai­kėms šei­moms. Aiš­ki­na­ma, kad va­di­na­mo­sios šei­mos kor­te­lės iš es­mės ne­pa­ge­rin­tų šei­mų, ku­rio­se au­ga trys ir dau­giau vai­kų, pa­dė­ties.

Vals­ty­bės ly­giu įdieg­ti šei­mos kor­te­lės nuo­lai­dų sis­te­mą, tai­ko­mą dau­gia­vai­kėms šei­moms, pa­siū­lė gru­pė Sei­mo na­rių. Sie­kia­ma, kad spe­cia­lios lus­ti­nės kor­te­lės tu­rė­to­jai su­lauk­tų įvai­rių leng­va­tų, ku­rios bū­tų nu­ma­ty­tos Vy­riau­sy­bės par­eng­to­je spe­cia­lio­je prog­ra­mo­je.

Vals­ty­bė ne­tu­ri pinigų

Siū­ly­mą iš­nag­ri­nė­ju­si SADM siū­lo, kad Vy­riau­sy­bė jam ne­pri­tar­tų. Nu­ro­do­ma, kad įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­ma­to­mas šei­mos kor­te­lės iš­da­vi­mas, ta­čiau nė­ra nuo­sta­tų, iš es­mės ge­ri­nan­čių dau­gia­vai­kių šei­mų pa­dė­tį Lie­tu­vo­je, ne­apib­rė­žia­ma šei­mos kor­te­lės nau­da jos tu­rė­to­jams, to­dėl šios kor­te­lės tei­kia­mi pri­va­lu­mai pri­klau­sy­tų nuo Vy­riau­sy­bės ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų spren­di­mų: jų tu­ri­nį lem­tų, iš vie­nos pu­sės, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nės ga­li­my­bės, iš ki­tos pu­sės – vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ak­ty­vu­mas, sie­kiant šei­mos kor­te­lę pri­tai­ky­ti rea­liai.

SADM nuo­mo­ne, įsta­ty­mo pro­jek­te ne­nu­ma­to­mos kon­kre­čios šei­mos kor­te­lės tu­rė­to­jo tei­sės ir ne­su­ku­ria­mas rea­lus me­cha­niz­mas dau­gia­vai­kių šei­mų pa­dė­čiai pa­ge­rin­ti, to­dėl do­ku­men­to nuo­sta­tos lai­ky­ti­nos dek­la­ra­ty­vio­mis. Sei­mo na­riai siū­lė, kad nuo­lai­dų sis­te­mos su­kū­ri­mui rei­ka­lin­gos lė­šos bū­tų gau­tos įve­dus nau­jus mo­kes­čius ban­kams nuo tur­to ir di­de­liems pre­ky­bos tink­lams nuo apy­var­tos. Ta­čiau mi­nis­te­ri­ja ne­ma­to ga­li­my­bių ei­ti to­kiu ke­liu – aiš­ki­na, kad ban­kų ir įmo­nių, pri­klau­san­čių di­de­liems pre­ky­bos tink­lams, pel­nas yra ap­mo­kes­ti­na­mas pel­no mo­kes­čiu, o jų val­do­mas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas – že­mės ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čiais. Taip pat pa­žy­mi­ma, kad vals­ty­bė ne­tu­ri ga­li­my­bių pri­siim­ti pa­pil­do­mų fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Gel­bė­tų ša­lį nuo nykimo

Pa­gal Sei­me įre­gis­truo­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, šei­mos kor­te­lė bū­tų vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos iš­duo­tas do­ku­men­tas. To­kios kor­te­lės bū­tų tei­kia­mos dau­gia­vai­kėms šei­moms – tė­vams, su­tuok­ti­niams, glo­bė­jams, ku­rie au­gi­na ar glo­bo­ja tris ir dau­giau vai­kų ar įvai­kių. Pa­gal įsta­ty­mo pro­jek­tą, šei­mos kor­te­lė nu­sta­ty­tų dau­gia­vai­kės šei­mos na­rio tei­sę nau­do­tis pre­kių, pa­slau­gų ir ki­tų veik­los for­mų leng­va­to­mis ir nuo­lai­do­mis. Pa­vyz­džiui, nuo­lai­do­mis kai ku­rioms mais­to pre­kėms maž­me­ni­nės pre­ky­bos par­duo­tu­vė­se, trans­por­to, spor­to ir lais­va­lai­kio, vai­kų užim­tu­mo pa­slau­goms.

Vie­na iš šei­mos kor­te­lės ini­cia­to­rių Sei­mo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė pa­žy­mi, kad vals­ty­bė tu­ri so­li­džiau rem­ti dau­gia­vai­kes šei­mas. „Au­gin­ti tris vai­kus mū­sų vals­ty­bė­je jau tam­pa iš­šū­kiu, nes po­žiū­ris į šei­mos rė­mi­mą toks, kad žmo­nės pa­si­ren­ka iš­vyk­ti į už­sie­nį ar­ba ne­pla­nuo­ja gim­dy­ti dau­giau vai­kų. Da­bar­ti­nė Lie­tu­vos si­tua­ci­ja yra va­di­na­ma de­mog­ra­fi­niu ny­ki­mu. Pa­dė­ties net ne­va­din­čiau blo­ga – mes nyks­ta­me. Ši kor­te­lė skir­ta tam, kad pa­ska­tin­tu­me gim­dy­ti dau­giau vai­kų, par­ody­tu­me gra­žius gau­sių šei­mų pa­vyz­džius“, – yra sa­kiu­si par­la­men­ta­rė.