Ministerija nepritaria lengvatoms šeimose ir šeimynose globojamiems vaikams
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) ne­pri­ta­ria Sei­me svars­to­mam siū­ly­mui iš­plės­ti leng­va­tas šei­mo­se ir šei­my­no­se glo­bo­ja­miems vai­kams.

Par­la­men­ta­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė yra pa­siū­liu­si at­si­sa­ky­ti drau­di­mo šei­mo­se ar šei­my­no­se glo­bo­ja­miems vai­kams gau­ti ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą ar­ba par­amą mo­ki­nio reik­me­ni­mis pa­gal Par­amos mo­ki­niams įsta­ty­mą. Toks drau­di­mas taip pat ga­lio­ja glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­se au­gan­tiems vai­kams, ta­čiau jo nai­kin­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vė R.Ta­ma­šu­nie­nė ne­siū­lo. Mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad dėl to šios pa­tai­sos – dis­kri­mi­na­ci­nės.

„Vie­nai as­me­nų gru­pei bū­tų nu­sta­to­mos pa­lan­kes­nės tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo są­ly­gos, t.y. as­me­nys, ku­riems nu­sta­ty­ta glo­ba (rū­py­ba) vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­je, bū­tų trak­tuo­ja­mi skir­tin­gai nei as­me­nys, ku­riems glo­ba (rū­py­ba) nu­sta­ty­ta šei­mo­je ar šei­my­no­je“, – par­eng­tą ne­igia­mos Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pro­jek­tą aiš­ki­na SADM.

Kar­tu mi­nis­te­ri­ja aiš­ki­na, kad glo­bė­jai gau­na iš­mo­kas, skir­tas su­da­ry­ti vai­ko vys­ty­mui­si bū­ti­nas są­ly­gas – pa­ten­kin­ti mi­ty­bos, ap­ran­gos, būs­to, svei­ka­tos prie­žiū­ros, mo­ky­mo­si ir ki­tus ug­dy­mo po­rei­kius.

Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad šei­mo­se ir šei­my­no­se šiuo me­tu glo­bo­ja­ma 4,9 tūkst. vai­kų.

Iš­va­dą Vy­riau­sy­bė svars­tys po­sė­dy­je ki­tą sa­vai­tę.