Ministerija nepadidino finansavimo universitetinėms ligoninėms
Ža­dė­tas di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas už pa­slau­gas uni­ver­si­te­ti­nių li­go­ni­nių kol kas ne­pa­sieks – pla­nai in­dek­suo­ti pa­slau­gų įkai­nius kol kas ati­dė­ti.

Pa­va­sa­rį Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja bu­vo pa­skel­bu­si, kad uni­ver­si­te­to lyg­mens li­go­ni­nėms vals­ty­bė už pa­slau­gas nuo lie­pos mo­kės pa­gal 10 proc. di­des­nius įkai­nius.

„Šis klau­si­mas ati­dė­tas, nes šiuo me­tu skai­čiuo­ja­mos ki­tos ga­li­mos al­ter­na­ty­vos, kaip už bran­gias uni­ver­si­te­to li­go­ni­nių tei­kia­mas pa­slau­gas ap­mo­kė­ti taip, kad jos ne­bū­tų nuo­sto­lin­gos, kaip yra daž­nai šiuo me­tu“, – BNS sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Li­na Bu­šins­kai­tė-Šriu­bė­nė.

Pla­nus di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą aukš­čiau­sio ly­gio li­go­ni­nėms mi­nis­te­ri­ja aiš­ki­no tuo, kad di­de­lė da­lis lė­šų šio­se įstai­go­se iš­lei­džia­ma bran­giems gy­dy­mo me­to­dams ir ty­ri­mams, to­dėl ten esą ma­žiau nei re­gio­ni­nė­se li­go­ni­nė­se lie­ka at­ly­gi­ni­mams.

Idė­jai in­dek­suo­ti uni­ver­si­te­ti­nių li­go­ni­nių tei­kia­mų pa­slau­gaų kai­nas pri­ta­rė Gy­dy­to­jų są­jun­ga.