Ministeriją kaltina neteisėta veikla
Di­džiau­sios elek­tro­ni­kos at­lie­kų tvar­ky­mo or­ga­ni­za­ci­jos - aso­cia­ci­jos EE­PA - va­do­vas va­kar pra­bi­lo apie tai, kaip bu­vo žlug­do­ma jo va­do­vau­ja­ma įstai­ga. Tei­gia­ma, jog li­cen­ci­ja or­ga­ni­za­ci­jai pa­nai­kin­ta ne­tei­sė­tai. Dėl to jau kreip­ta­si į teis­mą.

Aso­cia­ci­jos va­do­vas Man­tas Va­raš­ka va­kar par­eiš­kė, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (AM) at­sto­vai ir jai pa­val­džios įstai­gos jau ku­rį lai­ką žlug­dė EE­PA. Or­ga­ni­za­ci­jos gin­ti sto­ję par­la­men­ta­rai svars­tė, jog AM veiks­mai jiems pri­me­na ban­dy­mą eli­mi­nuo­ti di­džiau­sią šios rin­kos žai­dė­ją ir taip at­ver­ti ke­lią sa­viems. EE­PA vie­ni­ja dau­giau kaip 400 įmo­nių, ku­rios už­sii­ma elek­tros ir elek­tro­ni­kos įren­gi­nių at­lie­kų tvar­ky­mu.

Ti­kri­no ne­tu­rė­da­mi įgaliojimų

„Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai mū­sų ne­įs­pė­jo, kad pa­nai­ki­na li­cen­ci­ją. Tik iš ži­niask­lai­dos su­ži­no­jo­me, jog ne­be­ga­li­me vyk­dy­ti veik­los“, – va­kar Sei­me su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo M. Va­raš­ka. Aso­cia­ci­ja EE­PA mi­nis­te­ri­jos spren­di­mą lai­ko ne­tei­sė­tu, to­dėl jau aps­kun­dė jį teis­mui.

Li­cen­ci­ją, su­tei­kian­čią tei­sę or­ga­ni­zuo­ti elek­tros ir elek­tro­ni­nės įran­gos at­lie­kų tvar­ky­mą, EE­PA pa­nai­ki­no Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra (AAA). Kaip šio veiks­mo pa­grin­das įvar­di­ja­ma tai, kad aso­cia­ci­ja šie­met ne­va tris kar­tus pa­žei­dė At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus ir jai bu­vo skir­ti trys įspė­ji­mai.

Ta­čiau M. Va­raš­ka tvir­ti­no, kad du iš tri­jų įspė­ji­mų – ne­pag­rįs­ti ir ne­tei­sė­ti. Jis tei­gė, jog iš įvy­kių ei­gos ga­li­ma su­si­da­ry­ti įspū­dį, kad EE­PA bu­vo žlug­do­ma ty­čia. Esą AM dar me­tų pra­džio­je vie­na­ša­liš­kai, be aso­cia­ci­jos ži­nios, pa­kei­tė at­lie­kų tvar­ky­mo ga­ran­ti­nius ta­ri­fus, ne­įve­dė jo­kio pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio. O ko­vą EE­PA ūmai puo­lė ti­krin­ti, pa­sak M. Va­raš­kos, tam įga­lio­ji­mų net ne­tu­rin­ti Vals­ty­bi­nė ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­ba. „Ti­kri­ni­mo me­tu iš šios tar­ny­bos pra­dė­jo­me gau­ti vi­siš­kai ne­pag­rįs­tus rei­ka­la­vi­mus ba­lan­dį pa­teik­ti kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ci­ją apie mū­sų aso­cia­ci­jos na­rius. Ta in­for­ma­ci­ja ėmė ke­liau­ti iš pri­va­čių elek­tro­ni­nio pa­što pa­sky­rų“, - pa­sa­ko­jo M. Varaška

Mantas Varaška (iš kairės), Julius Sabatauskas ir Artūras Skardžius vakar Seime perspėjo, kad apie 4,5 tūkst. konteinerių su pavojingomis atliekomis paliekami likimo valiai.

Ga­liau­siai ge­gu­žės pa­bai­go­je, kaip tvir­ti­no aso­cia­ci­jos va­do­vas, AM pa­sku­ti­nę ban­ko ga­ran­ti­jos ga­lio­ji­mo die­ną be EE­PA ži­nios nu­sa­vi­no di­džią­ją da­lį jos lė­šų – 580 tūkst. eu­rų. „Tai lė­mė aso­cia­ci­jos kri­tiš­ką pa­dė­tį“, - dės­tė EE­PA va­do­vas.

Mi­nis­te­ri­ja kal­ti­ni­mų nepagrindė

Be ki­ta to, AM at­sto­vai ap­kal­ti­no aso­cia­ci­ją ne­są­ži­nin­ga veik­la. Dėl to­kių par­eiš­ki­mų, anot M. Va­raš­kos, bu­vo pa­da­ry­ta di­džiu­lė ža­la EE­PA re­pu­ta­ci­jai. „Mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė, kad da­ly­vau­ja­me pi­ni­gų plo­vi­mo ope­ra­ci­jo­se, o at­lie­kas už­ka­sa­me są­var­ty­nuo­se. Esą aso­cia­ci­jos su­kur­tos tam, kad „pieš­tų“ at­lie­kų su­tvar­ky­mo pa­žy­mas“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me pik­ti­no­si M. Va­raš­ka. EE­PA va­do­vo žo­džiais, ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tro Al­gir­do Ge­ne­vi­čiaus tei­gi­niai apie ne­va EE­PA "plau­na­mus" pi­ni­gus ir nu­si­kals­ta­mą bend­ra­dar­bia­vi­mą su at­lie­kų tvar­ky­to­jais at­vi­rai me­la­gin­gi, to­dėl šis tu­rė­tų už juos pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę. „Nė vie­nas iš tų kal­ti­ni­mų ne­bu­vo pa­grįs­tas ar įro­dy­tas“, - pa­brė­žė jis.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas, su­si­pa­ži­nęs su EE­PA li­cen­ci­jos nai­ki­ni­mo is­to­ri­ja, va­kar pa­žy­mė­jo, kad to pa­nai­ki­ni­mo pa­sek­mės - su­nkios. Ta­čiau, anot jo, per­žiū­rė­jus do­ku­men­tus ir įsi­gi­li­nus į vi­sas tei­si­nes ap­lin­ky­bes, ga­li­ma sa­ky­ti, jog rim­tų ar­gu­men­tų tam ne­bu­vo. "Apie 4,5 tūkst. kon­tei­ne­rių lie­ka ne­pri­žiū­rė­ti, pa­lie­ka­mi li­ki­mo va­liai, o juo­se - pa­vo­jin­gos at­lie­kos", - pers­pė­jo J. Sa­ba­taus­kas.

Po­li­ti­kas taip pat pri­mi­nė, kad du iš tri­jų aso­cia­ci­jai pa­teik­tų įspė­ji­mų ga­li­ma lai­ky­ti ne­tei­sė­tais. Esą pir­mą­jį siun­tu­si agen­tū­ra pa­ti pri­pa­ži­no, jog su­kly­do, bet įspė­ji­mo ka­žin ko­dėl ne­pa­nai­ki­no. Ki­tas bu­vo skir­tas dėl ne­es­mi­nių aso­cia­ci­jos at­as­kai­tos trū­ku­mų. Juos, kaip tei­gia­ma, EE­PA sku­biai iš­tai­sė. „Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas sa­vo pra­kti­ko­je yra kons­ta­ta­vęs, kad tai lai­ky­ti­na pro­ce­dū­ri­nio po­bū­džio pa­žei­di­mu, ir jei­gu jis pa­ša­li­na­mas, pri­pa­žįs­ta­mas kaip ne­bu­vęs. To­dėl šį įspė­ji­mą ga­li­ma lai­ky­ti abe­jo­ti­nu ir tei­siš­kai ne­pag­rįs­tu“, - pa­žy­mė­jo po­li­ti­kas.

Tvar­ky­to­jų nie­kas nekontroliuoja

Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Skar­džius ak­cen­ta­vo, kad at­lie­kų sis­te­mo­je su­ka­si šim­tai mi­li­jo­nų eu­rų, o EE­PA li­cen­ci­jos nai­ki­ni­mo is­to­ri­ja jam pri­me­na no­rą per­da­ly­ti rin­ką. Pa­sak A. Skar­džiaus, vi­si elek­tro­ni­kos ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai įpa­rei­go­ti su­mo­kė­ti už šių at­lie­kų su­tvar­ky­mą, bet jų tvar­ky­to­jų AM ne­kon­tro­liuo­ja. „Nie­kas ne­ti­kri­na, ar jie pa­jė­gūs tas at­lie­kas su­tvar­ky­ti. Kol tvar­ky­to­jai ne­bus kon­tro­liuo­ja­mi, ne­tvar­ka ga­li ne­si­baig­ti", - svars­tė A. Skardžius

Skai­čiuo­ja­ma, kad EE­PA uži­ma apie 80 proc. elek­tros ir elek­tro­ni­kos įren­gi­nių at­lie­kų tvar­ky­mo rin­kos. Li­ku­sią da­lį, anot A. Skar­džiaus, su­da­ro įmo­nės, su­si­ju­sios su bu­vu­siais ap­lin­ko­sau­gi­nin­kais. „Ar ne­su­kur­si­me lie­tu­viš­kų „Sop­ra­nų“? Kas lobs iš ne­tvar­ko­mų at­lie­kų? Li­cen­ci­ja pa­nai­kin­ta, o pla­nas, kaip bus per­duo­ti kon­tei­ne­riai, ne­pa­reng­tas. Tai pri­me­na no­rą pers­kirs­ty­ti rin­ką ir pa­si­pel­ny­ti“, - kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.