Ministerija buvo dosni Širvintoms
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja nu­ma­tė skir­ti 30 tūkst. eu­rų ra­šy­to­jo, žur­na­lis­to ir dip­lo­ma­to Ig­no Šei­niaus at­mi­ni­mui įam­žin­ti. Šir­vin­to­se, kur gi­mė švie­suo­lis, jau šie­met iš­kils jo pa­mink­las.

Pa­mink­lo idė­ją prieš tre­jus me­tus su­bran­di­no su­si­bū­ru­si vi­suo­me­ni­nė ini­cia­ty­vi­nė gru­pė. Bu­vo gau­tas Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­ta­ri­mas įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, pa­skelb­tas pa­mink­lo idė­ji­nio mo­de­lio kon­kur­sas, at­rink­tas skulp­to­riaus Hen­ri­ko Ora­kaus­ko dar­bas „Re­giu Lie­tu­vą“, su­rink­ta par­amos lė­šų, už ku­rias pra­dė­ti pir­mi­niai pa­mink­lo su­kū­ri­mo dar­bai. Trūks­ta­mą su­mą šio­mis die­no­mis pri­dė­jo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, įtrau­ku­si pa­min­ką I. Šei­niui į is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mo prog­ra­mą. Pa­sak Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mo, di­de­lis nuo­pel­nas ieš­kant lė­šų pa­mink­lui sta­ty­ti pri­klau­so me­rei „dar­bie­tei“ Ži­vi­lei Pins­ku­vie­nei. Tei­gia­ma, kad par­amos me­rė ieš­ko­jo Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je, ku­riai va­do­vau­ja jos bend­ra­par­tie­tis Ša­rū­nas Bi­ru­tis.

Ig­nas Šei­nius (ti­kro­ji pa­var­dė Jur­kū­nas, 1889–1959) – lie­tu­vių pro­zos no­va­to­rius, im­pre­sio­niz­mo at­sto­vas, vie­nas ak­ty­viau­sių mo­der­nis­ti­nės es­te­ti­kos en­tu­zias­tų. Ra­šė lie­tu­vių ir šve­dų kal­bo­mis. La­biau­siai ži­no­mas kaip ro­ma­no „Kup­re­lis“ au­to­rius, sa­vo gro­ži­ne kū­ry­ba įpras­mi­no nau­jas es­te­ti­nes ver­ty­bes lie­tu­vių li­te­ra­tū­ro­je. I. Šei­nius bu­vo ži­no­mas ne tik dėl li­te­ra­tū­ri­nės veik­los – daug me­tų užė­mė įvai­rius dip­lo­ma­ti­nius pos­tus, bu­vo po­pu­lia­rus vi­suo­me­nė­je. Šir­vin­tų ra­jo­ne įsteig­ta I. Šei­niaus pre­mi­ja.