Minimumas – aukštyn, bet neapsisprendžia, ar džiaugtis
Prieš 1,5 me­tų pa­sta­rą­jį kar­tą kils­te­lė­ta mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (MMA) nuo sau­sio ga­li di­dė­ti. Kiek tai nau­din­ga dar­buo­to­jams ir darb­da­viams, po­li­ti­kų bei eks­per­tų nuo­mo­nės iš­sis­ky­rė.

Ma­žiau nei po pus­me­čio penk­ta­da­lis mi­ni­ma­lų už­dar­bį – 380 eu­rų per mė­ne­sį – gau­nan­čių ša­lies gy­ven­to­jų gal­būt ga­lės džiaug­tis ma­žu­mė­lę pa­pil­nė­sian­čia pi­ni­gi­ne.

Apie to­kią ga­li­my­bę va­kar už­si­mi­nęs Vy­riau­sy­bės va­do­vas Sau­lius Skver­ne­lis ti­ki­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu Tri­ša­lė­je tar­bo­je bus ras­tas spren­di­mas, kiek ga­li­ma di­din­ti MMA.

„Pro­fe­si­nės są­jun­gos ma­no, kad tai ga­lė­tų bū­ti 500 eu­rų, darb­da­viai tu­ri ki­to­kią nuo­mo­ne, Vy­riau­sy­bė ir­gi tu­ri pa­skai­čia­vi­mus, koks ga­lė­tų bū­ti spau­di­mas eko­no­mi­kai. De­ry­bos pra­si­dės ir, ne­abe­jo­ju, kad nuo 2018 me­tų sau­sio mi­ni­ma­li al­ga tu­ri ga­li­my­bių pa­di­dė­ti“, – tei­gė S. Skver­ne­lis.

Są­ly­gos yra

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas sa­kė ne­abe­jo­jan­tis, kad nuo sau­sio di­din­ti MMA yra vi­sos ga­li­my­bės. „Ir vers­las tam pri­ta­ria. Kiek di­din­ti – iki 500 eu­rų, ar 450 eu­rų, kaip siū­lo vers­li­nin­kai, bus aiš­kiau po to, kai sa­vo siū­ly­mus ir tiks­lius skai­čius pa­teiks Vy­riau­sy­bė“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis. Ta­čiau, pa­sak A. Čer­niaus­ko, prob­le­ma yra tai, kad skir­tin­guo­se ūkio sek­to­riuo­se MMA trak­tuo­ja­mas skir­tin­gai. „Pa­vyz­džiui, iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų įmo­nė­se net ir 600 eu­rų MMA at­ro­dy­tų juo­kin­gai. To­dėl mes lin­kę pa­si­nau­do­ti skan­di­na­vų pa­tir­ti­mi – siū­lo­me darb­da­viams pa­si­ra­šy­ti sek­to­ri­nes su­tar­tis ir jo­se nu­sta­ty­ti to sek­to­riaus MMA“, – sa­kė prof­są­jun­gų ly­de­ris. Pir­miau­sia, anot jo, tar­tis dėl to mė­gi­na­ma su trans­por­to sek­to­riaus at­sto­vais. „Aiš­ku, pri­va­čios struk­tū­ros ne­la­bai no­ri to da­ry­ti“, – pri­pa­ži­no A. Čer­niaus­kas.

Jis taip pat ma­no, kad Lie­tu­vo­je bū­tų nau­din­ga ir Šve­di­jos pra­kti­ka, kai MMA ko­re­guo­ja­ma pa­gal te­ri­to­ri­nį pri­nci­pą. „Gy­ve­ni­mas Vil­niu­je ti­krai bran­ges­nis nei ko­kia­me nors pro­vin­ci­jos mies­te­ly­je. „Jei MMA bū­tų nu­sta­to­ma kiek­vie­na­me sek­to­riu­je ir tai­ko­mas te­ri­to­ri­nis koe­fi­cien­tas, tuo­met MMA bū­tų rea­li“, – ma­no prof­są­jun­gų at­sto­vas.

Ma­to ki­to­kį kelią

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys Jo­nas Ri­man­tas Da­gys įsi­ti­ki­nęs, kad MMA di­di­ni­mas – tuš­čias rei­ka­las. „Tu­ri­me di­din­ti ne MMA, o kel­ti al­gas vi­sam vals­ty­bi­niam sek­to­riui, kur nuo 2011 me­tų nė­ra po­ky­čių. O kai­nos ky­la spar­čiai, žmo­nėms gy­ven­ti vis su­nkiau“, – sa­kė Sei­mo na­rys. Dėl to­kio val­džios po­žiū­rio, jo žo­džiais, „ge­rai dirb­ti de­mo­ty­vuo­ja­mas vi­sas vals­ty­bi­nis sek­to­rius“. „Tai ne­ga­li il­giau tęs­tis, kri­zė se­niai bai­gė­si, žmo­nės tu­ri pa­ga­liau gy­ven­ti nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis“, – tei­gė R. J. Da­gys. Pa­sak jo, kai ne­di­di­na­mi „vals­ty­bi­nin­kų“ at­ly­gi­ni­mai, al­gų kel­ti ne­sku­ba ir pri­va­tus sek­to­rius.

Kau­no re­gio­no smul­kių ir vi­du­ti­nių vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos val­dy­bos na­rys Gied­rius Ro­mei­ka prog­no­za­vo, kad ne­siim­da­ma jo­kių mo­kes­ti­nių re­for­mų, o tik di­din­da­ma MMA, Vy­riau­sy­bė pa­dė­ties ne­pa­keis.

„Dar la­biau stip­rės eg­zis­tuo­jan­čios ne­igia­mos ten­den­ci­jos. Vers­la­si kon­cen­truo­sis did­mies­čiuo­se, kai­muo­se ir to­liau ma­žės gy­ven­to­jų, žmo­nės ir to­liau skų­sis, kad vis­kas brangs­ta grei­čiau nei jie už­dir­ba“, – sa­kė jis. Pa­sak G. Ro­mei­kos, bū­tų ge­riau, jei darb­da­vys vi­sus juos su­mo­kė­tų kiek­vie­nam dar­buo­to­jui į ran­kas, o šis pats su­si­mo­kė­tų mo­kes­čius vals­ty­bei.

"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

„Štai ta­da pa­aiš­kė­tų, ko­kie esa­me pa­trio­tai, pa­ma­ty­tu­me ti­krą­ją pa­dė­tį. Ta­čiau tai – uto­pi­ja“, – tei­gė vers­lo ži­no­vas. Pa­sak jo, ge­riau­sias ke­lias, ku­ris bū­tu nau­din­gas tiek dar­buo­to­jams, tiek darb­da­viams, MMA pri­ly­gi­ni­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­džiui. Ta­čiau, anot G. Ro­mei­kos, drą­sią mo­kes­čių pert­var­ką dek­la­ra­vu­si Vy­riau­sy­bė kol kas tryp­čio­ja vie­to­je.

Gelbs­ti nuo skurdo

DNB ban­ko vy­riau­sio­sios ana­li­ti­kės Ind­rės Ge­ny­tės-Pik­čie­nės tei­gi­mu, MMA tu­ri bū­ti pri­de­rin­ta „prie eko­no­mi­kos pul­so“. „Tu­ri­me dvi Lie­tu­vas. Di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, kur dar­bo rin­ka yra svei­ka, daug darb­da­vių ir dar­buo­to­jų, kon­ku­ren­ci­ja efek­ty­vi, net ir ne­tu­rint aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos ga­li­ma ras­ti dar­bą ir iš­gy­ven­ti. Tuo me­tu ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se darb­da­vių kon­ku­ren­ci­jos trūks­ta. Žmo­nės ten ne­tu­ri al­ter­na­ty­vų, sten­gia­si ne­pra­ras­ti dar­bo ir taiks­to­si su ne­adek­va­čio­mis są­ly­go­mis. Tai to­kiu at­ve­ju MMA yra vie­na iš prie­mo­nių, ku­rios pa­de­da ap­gin­ti dar­buo­to­ją“, – sa­kė ana­li­ti­kė. Ji ma­no, kad pa­tį MMA di­di­ni­mą „rei­kė­tų de­po­li­ti­zuo­ti“, nes da­bar ši kor­ta nau­do­ja­ma po­li­ti­niam ka­pi­ta­lui su­si­krau­ti. Di­din­ti MMA, pa­sak I. Ge­ny­tės-Pik­čie­nės, da­bar yra vi­sos są­ly­gos, pir­miau­sia – spar­čiai au­ga dar­bo už­mo­kes­tis. Ki­ta ver­tus, ši ten­den­ci­ja ga­li įsuk­ti pa­vo­jin­gą „dar­bo už­mo­kes­čio inf­lia­ci­jos spi­ra­lę“, kai dar­bo už­mo­kes­tis di­dė­ja dėl kai­nų, o kai­nos stie­bia­si dėl dar­bo už­mo­kes­čio di­dė­ji­mo. „Bet kai skur­do spąs­tai di­de­li, MMA tu­ri kil­ti“, – tei­gė eks­per­tė.