Minimos sovietų nužudyto pasieniečio Aleksandro Barausko žūties metinės
Ket­vir­ta­die­nį mi­ni­mos 1940-ųjų so­vie­ti­nės in­va­zi­jos į Lie­tu­vą pir­mo­sios au­kos, tuo­me­ti­nės Pa­sie­nio po­li­ci­jos par­ei­gū­no Alek­sand­ro Ba­raus­ko 77-osios žū­ties me­ti­nės.

Aly­taus ba­ro VI ra­jo­no Ūtos sar­gy­bos vir­ši­nin­ko A.Ba­raus­ko gy­vy­bę už­puo­li­kai nu­trau­kė 1940 me­tų bir­že­lio 15-ąją.

Anks­tų ry­tą vyr. po­li­ci­nin­kas A.Ba­raus­kas, nak­tį pa­ti­kri­nęs pa­sie­nio sar­gy­bos pos­tus, su šei­ma il­sė­jo­si na­me, ku­ris kar­tu bu­vo ir pa­sie­nio sar­gy­bos būs­ti­nė. Vals­ty­bės sie­na su Bal­ta­ru­si­ja ėjo upe­liu apie 100 me­trų nuo pa­sie­nio būs­ti­nės.

So­vie­tų ka­riai 3 val. 40 min. pe­rė­jo Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­ną ir at­aka­vo Ūtos sar­gy­bos pos­tą. Apie 20 mi­nu­čių jie šau­dė iš šau­tu­vų ir kul­kos­vai­džių. Po to jie me­tė dvi gra­na­tas. Vie­na jų spro­go prie na­mo lan­gų. Įsi­ver­žę į pa­sta­tą še­še­tas už­puo­li­kų iš­si­tem­pė sar­gy­bos vir­ši­nin­ką A.Ba­raus­ką į kie­mą. Čia pat prie prie­an­gio kir­to kar­du. Pa­sie­nie­čiui nu­griu­vus, iš­šo­vė į gal­vą. Po įvyk­dy­tos Lie­tu­vos par­ei­gū­no eg­ze­ku­ci­jos so­vie­tų ka­riai pa­si­trau­kė į sa­vo po­zi­ci­jas.

Kaip ir kas­met Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) or­ga­ni­zuo­ja šiai da­tai pa­mi­nė­ti skir­tus ren­gi­nius – už A.Ba­raus­ką bus au­ko­ja­mos Šv. Mi­šios Va­rė­nos Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je, pa­skui pa­sie­nie­čio at­mi­ni­mas iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos me­tu bus pa­gerb­tas prie pa­mink­li­nio ženk­lo jo žū­ties vie­to­je Va­rė­nos ra­jo­no Ūtos kai­me.

Kaip pra­ne­šė VSAT, prieš pat mi­nė­ji­mą Ūto­je fi­ni­šuos tra­di­ci­nio bė­gi­mo nuo sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja da­ly­viai. Mi­nė­ji­mo me­tu bus pri­si­min­tas A.Ba­raus­ko li­ki­mas, ta­pęs tra­giš­ko vi­sos Lie­tu­vos is­to­ri­jos eta­po pra­džia. Prie pa­mink­li­nio ženk­lo A.Ba­raus­kui bus de­da­mos gė­lės nuo aukš­čiau­sių ša­lies va­do­vų, taip pat bus pa­ska­tin­ti tar­ny­bo­je pa­si­žy­mė­ję pa­sie­nie­čiai, skam­bės Va­rė­nos ra­jo­no Ka­nia­vos folk­lo­ro an­samb­lio at­lie­ka­mi kū­ri­niai.

Po mi­nė­ji­mo ten pat Ūto­je Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos rep­re­zen­ta­ci­nis pu­čia­mų­jų or­kes­tras su­rengs kon­cer­tą, o Va­rė­nos pa­sie­nie­čiai vi­sus sve­čius pa­vai­šins ko­še.

VSAT Pa­sie­nie­čių mo­kyk­la pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį or­ga­ni­za­vo jau penk­tą pės­čių­jų žy­gį „Pa­sie­nie­čių ke­liais“. Jo tiks­las – at­min­ti ir pa­gerb­ti Lais­vės gy­ni­mo ir di­džią­sias ne­tek­tis bei pa­sie­nie­čio A.Ba­raus­ko 77-ąsias žū­ties me­ti­nes, pri­si­min­ti ki­tus tar­ny­bo­je žu­vu­sius pa­sie­nie­čius. Iš vi­so pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja vy­ku­sia­me žy­gy­je da­ly­va­vo apie 800 en­tu­zias­tų. Jie įvei­kė 15 ir 25 ki­lo­me­trų marš­ru­tus.

2005 m. A.Ba­raus­kas po mir­ties ap­do­va­no­tas Vy­čio Kry­žiaus or­di­no Di­džiuo­ju kry­žiu­mi. Jo var­du yra pa­va­din­ta vie­na iš sie­ną su Bal­ta­ru­si­ja sau­gan­čių VSAT už­kar­dų. 2010 m., mi­nint A.Ba­raus­ko žū­ties 70-ąsias me­ti­nes, pa­sie­nie­tis po mir­ties ap­do­va­no­tas VSAT at­mi­ni­mo ženk­lu „Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gai – 90“. Vie­nai iš Pa­sie­nie­čių mo­kyk­los Me­di­nin­kuo­se au­di­to­ri­jų su­teik­tas Alek­sand­ro Ba­raus­ko var­das. Jo­je bū­si­mie­ji pa­sie­nie­čiai mo­ko­mi vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tak­ti­kos.

2013 m. VSAT ini­cia­ty­va bu­vo pa­ga­min­tas at­mi­ni­mo me­da­lis „A­lek­sand­ras Ba­raus­kas 1899–1940“. Pir­mas toks me­da­lis bu­vo įteik­tas A.Ba­raus­ko du­krai Onai Bra­siū­nie­nei. Nuo tol juo ap­do­va­no­ja­mi as­me­nys ir įstai­gos, pri­si­de­dan­čios prie pa­sie­nie­čio at­min­ties puo­se­lė­ji­mo.