Minimos Seimo gynėjo Arūno Sakalausko žūties metinės
Pir­ma­die­nį vyks pa­sku­ti­nės Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos au­kos, ka­rio sa­va­no­rio, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos– At­ku­ria­mo­jo Sei­mo gy­nė­jo Ar­tū­ro Sa­ka­laus­ko 26-ųjų žū­ties me­ti­nių mi­nė­ji­mas.A.Sa­ka­laus­ko pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja vyks jo žū­ties vie­to­je, prie pa­mink­li­nio ak­mens ne­to­li Sei­mo rū­mų Vil­niu­je.

Po jos Sei­mo II rū­mų par­odų ga­le­ri­jo­je nu­ma­ty­tas A.Sa­ka­laus­ko ar­ti­mų­jų ir bend­ra­žy­gių, Lais­vės gy­nė­jų su­si­ti­ki­mas. Per jį Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės są­jun­gos me­da­liu už vals­ty­bei svar­bių ob­jek­tų gy­ny­bą bus ap­do­va­nos po­li­ci­jos ve­te­ra­nas Arū­nas Pu­to­nas. Pa­dė­kos raš­tas už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą bus įteik­tas Lie­tu­vos Są­jū­džio Ta­ry­bos se­kre­to­rei Re­gi­nai Ja­ku­čiū­nie­nei. Taip pat bus de­mons­truo­ja­mi trum­pa­me­tra­žiai fil­mai, eks­po­nuo­ja­ma fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Ka­rys sa­va­no­ris Ar­tū­ras Sa­ka­laus­kas“.

Pir­ma­die­nį lan­ky­to­jams bus at­ver­tas Sei­mo Sau­sio 13-osios me­mo­ria­las.

27 me­tų A.Sa­ka­laus­kas 1991-ųjų sau­sį įsto­jo į Sa­va­no­riš­ką­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą, ak­ty­viai ko­vo­jo prieš so­vie­tų ag­re­si­ją, bu­dė­jo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo rū­muo­se, taip pat sa­va­no­rių pos­tuo­se Kau­ne, Sit­kū­nuo­se. 1991 me­tų rugp­jū­čio 19 die­ną jis kar­tu su Aly­taus rink­ti­nės sa­va­no­riais vėl sto­jo gin­ti Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo.

1991 me­tų rugp­jū­čio 21 die­ną, žlun­gant pu­čui, so­vie­tų ar­mi­jos pro­vo­ka­ci­jos me­tu Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo rū­mų prie­igo­se įvy­ko Lie­tu­vos sa­va­no­rių su­si­rė­mi­mas su so­vie­tų arm?os spe­cia­lio­sios pa­skir­ties da­li­nio ka­riais. Jie au­to­mo­bi­liu įsi­ver­žė į ka­rių sa­va­no­rių sau­go­mą te­ri­to­ri­ją prie pir­mo­jo pos­to A.Goš­tau­to gat­vė­je. Pa­sip­rie­ši­ni­mo me­tu A.Sa­ka­laus­kas žu­vo, dar du Aly­taus rink­ti­nės sa­va­no­riai bu­vo su­žeis­ti.

A.Sa­ka­laus­kas po mir­ties ap­do­va­no­tas Vy­čio Kry­žiaus pir­mo­jo laips­nio or­di­nu, Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių kū­rė­jo me­da­liais.