Minimos savanorių pajėgų įkūrimo metinės
Šeš­ta­die­nį Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je Vil­niu­je bus pa­mi­nė­tos 24-osios Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) įkū­ri­mo me­ti­nės. Ta pro­ga vyks šven­ti­nis ren­gi­nys ir iš­kil­min­ga ka­rių ri­kiuo­tė.

Ren­gi­ny­je da­ly­vaus vi­sų še­šių KASP rink­ti­nių ka­riai, tra­di­ciš­kai bus ap­do­va­no­ta ge­riau­sia sa­va­no­rių pa­jė­gų kuo­pa, par­odžiu­si ge­riau­sius ko­vi­nio ren­gi­mo, ka­rių sa­va­no­rių lan­ko­mu­mo re­zul­ta­tus. Jai bus įteik­tas ge­riau­sios kuo­pos ap­do­va­no­ji­mas - XIV am­žiaus ka­la­vi­jas. Ren­gi­nio me­tu taip pat bus pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti ge­riau­si me­tų ka­rių sa­va­no­rių darb­da­viai.

1991 me­tų sau­sio 17 die­ną, po So­vie­tų Są­jun­gos ban­dy­mo gink­luo­ta jė­ga nu­vers­ti tei­sė­tą Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bę, Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba pri­ėmė įsta­ty­mą dėl Sa­va­no­riš­ko­sios kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bos įkū­ri­mo. Tar­ny­bos įkū­ri­mas įtei­si­no sa­va­no­rių veik­lą ir į vals­ty­bės gy­ni­mą ofi­cia­liai įtrau­kė vi­suo­me­nę, ku­ri tei­sė­tai ga­lė­jo gin­ti sa­vo beat­si­ku­rian­čią vals­ty­bę. Ju­ri­diš­kai le­ga­li­zuo­tos jau vei­kian­čios sa­va­no­rių for­muo­tės, pra­dė­ju­sios kur­tis 1990 me­tais. Sa­va­no­rių pa­jė­goms bu­vo su­da­ry­tos prie­lai­dos pa­skir­ti va­do­vy­bę, for­muo­ti da­li­nius.

Šiuo me­tu Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­se tar­nau­ja dau­giau nei 4 tūkst. ka­rių sa­va­no­rių, jie ren­gia­mi Lie­tu­vos sau­su­mos te­ri­to­ri­jos ka­ri­nei ap­sau­gai ir gy­ny­bai, tarp­tau­ti­nėms ope­ra­ci­joms, taip pat teik­ti pa­gal­bą ki­toms vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­joms.