Minimos narystės NATO metinės
An­tra­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­mos dvy­lik­to­sios Lie­tu­vos įsto­ji­mo į NA­TO me­ti­nės.

Ren­gi­niai, skir­ti NA­TO die­nai pa­mi­nė­ti, vyks skir­tin­guo­se ka­riuo­me­nės da­li­niuo­se vi­so­je Lie­tu­vo­je, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­va gy­ny­bi­nio al­jan­so na­re ta­po 2004 me­tų ko­vo 29 die­ną, Va­šing­to­ne (JAV) de­po­na­vus Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties ra­ti­fi­ka­vi­mo raš­tus.

„Na­rys­tė NA­TO yra Lie­tu­vos sau­gu­mo po­li­ti­kos pa­grin­das. Bū­da­mi NA­TO na­re mes esa­me ko­lek­ty­vi­nio sau­gu­mo sis­te­mos, ku­rio­je pa­brė­žia­mas są­jun­gi­nin­kų so­li­da­ru­mas, ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos ga­ran­ti­jos, įsi­pa­rei­go­ji­mas vie­ni ki­tiems, da­lis“, – tei­gia­ma KAM pra­ne­ši­me.

Mi­nint Lie­tu­vos įsto­ji­mo į NA­TO me­ti­nes, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė šeš­ta­die­nį ket­vir­tą kar­tą ren­gia bė­gi­mą Šiau­lių ka­ri­nio ae­rod­ro­mo ki­li­mo – tū­pi­mo ta­ku „Run­way Run 2016“. Ren­gi­ny­je ti­ki­ma­si su­lauk­ti per 3 tūkst. da­ly­vių.