Minima Pasaulio lietuvių vienybės diena
Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Psau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės die­na. 

Mi­nint Pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės die­ną Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė kar­tu su Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke Da­lia Hen­ke ati­den­gė sto­gas­tul­pį Užu­gi­ry­je, Uk­mer­gės ra­jo­ne. Tai Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės do­va­na Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­jam kraš­tui.

Pra­ne­ši­me ra­šo­ma, jog sto­gas­tul­pio ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės va­do­vy­bė, kraš­tų lie­tu­vių bend­ruo­me­nių ir jau­ni­mo są­jun­gų pir­mi­nin­kai, už­sie­nio ša­lių dip­lo­ma­tai, am­ba­sa­do­riai, vie­tos val­džios at­sto­vai ir bend­ruo­me­nė.

Pa­šven­tin­tas sto­gas­tul­pis ženk­li­na už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių so­li­da­ru­mą su Tė­vy­ne ir vie­ny­bę su tau­ta bei Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čio mi­nė­ji­mų pra­džią. Sto­gas­tul­pio au­to­rius – Ko­lum­bi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas tau­to­dai­li­nin­kas Alek­sas Eu­ge­ni­jus Kul­vie­tis. Pa­sak par­la­men­to va­do­vės, pa­ga­min­tas iš ąžuo­lo – Lie­tu­vių tau­tos vie­ny­bės ir tvir­ty­bės sim­bo­lio – sto­gas­tul­pis mums ir at­ei­nan­čioms kar­toms liu­dys apie sve­tur gy­ve­nan­čių tau­tie­čių so­li­da­ru­mą su tė­vy­ne ir vie­ny­bę su tau­ta.