Minima Lietuvos kariuomenės diena
Lap­kri­čio 23-ąją Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ka­riuo­me­nės die­na.

„Pas­ta­rai­siais me­tais sau­gu­mas Eu­ro­po­je ta­po itin tra­pus. Tai tu­ri di­de­lę reikš­mę ne tik pa­si­ren­gi­mo ša­lies gy­ny­bai klau­si­mų ak­tua­lu­mui, vi­suo­me­nės par­amos, kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mo, ta­čiau ir lū­kes­čių bei iš­šū­kių au­gi­mui. Šiuo lem­tin­gu pe­rio­du, kai pri­ima­ma ir įgy­ven­di­na­ma daug svar­bių, su ša­lies sau­gu­mo stip­ri­ni­mų su­si­ju­sių spren­di­mų, mū­sų vi­sų pro­fe­sio­na­lu­mas, ini­cia­ty­va ir vie­ny­bė yra kaip nie­ka­da svar­būs!“, – svei­kin­da­mi ka­rius ir vi­sus Lie­tu­vos žmo­nes Ka­riuo­me­nės die­nos pro­ga sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

Šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­ną – lap­kri­čio 23-ąją, pra­si­dė­jo jau 20 d. ir vyks vi­so­je Lie­tu­vo­je, taip pat bus au­ko­ja­mos Šv. Mi­šios už Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę įvai­rio­se baž­ny­čio­se, – pra­ne­ša kam.lt.

Iš­kil­min­go­je ri­kiuo­tė­je Ka­ted­ros aikš­tė­je ir ka­ri­nia­me par­ade Ge­di­mi­no pros­pek­te lap­kri­čio 23 d. 12 val. kar­tu su Lie­tu­vos ka­riais da­ly­vaus ir NA­TO są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų kor­pu­so (ARRC) ka­riai. Taip pat da­ly­vaus ir są­jun­gi­nin­kai iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Lat­vi­jos, Len­ki­jos. Gros Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės sau­su­mos pa­jė­gų Ka­ra­liš­ko­sios di­vi­zi­jos or­kes­tras.

Pla­nuo­ja­ma, kad su­si­rin­ku­sius Ka­ted­ros aikš­tė­je Lie­tu­vos žmo­nes ir ka­rius skry­džiu pa­svei­kins šiuo me­tu Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vęs sau­gang­tys Veng­ri­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų pi­lo­tai su nai­kin­tu­vais JAS-39 „Gri­pen“.

Ofi­cia­li Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­na – lap­kri­čio 23-io­ji, kai prieš 97 me­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė iš­lei­do įsa­ky­mą dėl Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­ga­ni­za­vi­mo. Tą pa­čią die­ną 1918 m. bu­vo įkur­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ge­ne­ra­li­nis šta­bas.

Ren­gi­nių prog­ra­ma:

Lap­kri­čio 23 d. 10 val. lai­ko­mos Šv. Mi­šios už Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­di­na­ria­to Šv. Ig­no­to baž­ny­čio­je..

12 val. vyks iš­kil­min­ga ri­kiuo­tė Ka­ted­ros aikš­tė­je ir ka­ri­nis par­adas Ge­di­mi­no pros­pek­te..

18 val. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­kes­tro ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ka­riuo­me­nės Ka­ra­liš­ko­sios di­vi­zi­jos or­kes­tro šven­ti­nis kon­cer­tas Vil­niaus Sie­mens are­no­je.

Šven­ti­niai ren­gi­niai ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se:

Kaunas

Lap­kri­čio 23 d. 14 val. Ka­rių pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja Kal­nie­čių par­ko Če­čė­ni­jos aikš­tė­je.

Klaipėda

Lap­kri­čio 23 d. 9 val. Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų pa­da­li­nių iš­kil­min­ga ri­kiuo­tė Ka­ro lai­vų flo­ti­lė­je;

10.30 val. Šv. Mi­šios už Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę ir iš­kil­min­gas ren­gi­nys Klai­pė­dos Ma­ri­jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės baž­ny­čio­je. Taip pat da­ly­vaus Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų or­kes­tras.

Šiauliai

Lap­kri­čio 23 d. 9 val. vyks iš­kil­min­ga Ruk­los įgu­los ka­rių ri­kiuo­tė Lie­tu­vos di­džio­jo et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­mo­jo pul­ko ri­kiuo­tės aikš­tė­je kar­tu su Jo­na­vos ir Ruk­los at­sto­vais, ci­vi­li­nių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vais. Da­ly­vaus Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­kes­tras.

Alytus

Lap­kri­čio 24 d. 12 val. bus lai­ko­mos Šv. Mi­šios už Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čio­je.

13 val. iš­kil­min­gai žy­giuos Aly­taus mies­to gat­vė­mis Lie­tu­vos di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės ka­riai ir jau­nie­ji šau­liai.

13.30 val. iš­kil­min­ga ka­rių ir šau­lių ri­kiuo­tė Aly­taus mies­to par­ke, prieš­ais Lais­vės an­ge­lą. Ka­rių par­odo­mo­ji prog­ra­ma ir Sau­su­mos pa­jė­gų or­kes­tras kon­cer­tas.

Panevėžys

Lap­kri­čio 27 d. nuo 9 val. vyks gink­luo­tės ir tech­ni­kos par­oda Lais­vės aikš­tė­je.

10 val. bus lai­ko­mos Šv. Mi­šios už Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę Pa­ne­vė­žio ka­ted­ro­je, po jų 10.45 val. iš­kil­min­ga ei­se­na į Lais­vės aikš­tę.

11 val. šven­ti­nė ri­kiuo­tė prie Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bės.

12 val. Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­kes­tro kon­cer­tas Pa­ne­vė­žio mies­to Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je.