Minėjo Lietuvos ir Rusijos diplomatinių santykių atkūrimo 25-metį
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Mask­vo­je spa­lio 11 die­ną vy­ku­sia­me Lie­tu­vos ir Ru­si­jos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo 25-me­čio mi­nė­ji­me am­ba­sa­do­rius Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas tei­gė, jog Ru­si­jos spren­di­mas pri­pa­žin­ti ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą ir už­megz­ti dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius ne­bu­vo ne­ti­kė­tas.

Tuo me­tu at­gims­tan­ti Ru­si­ja, su Bo­ri­su Jel­ci­nu prieš­aky­je, bu­vo ak­ty­vi mū­sų de­mo­kra­ti­nio ju­dė­ji­mo, pra­si­dė­ju­sio dar 1988 me­tais, są­jun­gi­nin­kė, ra­šo­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Iš­ki­lūs Ru­si­jos vi­suo­me­nės vei­kė­jai, kal­bė­da­mi apie tą lai­ko­tar­pį, džiaugs­min­gai pri­si­me­na, kad tai bu­vo ne­pap­ras­tas lai­ko tarps­nis, ypa­tin­gos die­nos bei pri­pa­žįs­ta, kad iš­si­va­da­vi­mo pro­ce­sai Lie­tu­vo­je lė­mė ir li­be­ra­laus de­mo­kra­ti­nio ju­dė­ji­mo Ru­si­jo­je pra­džią“, – pa­brė­žė R. Mo­tu­zas.

Lie­tu­va ir Ru­si­ja at­kū­rė dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius 1991 m. spa­lio 9 d. Su­kak­čiai pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je su­reng­tas Lie­tu­vos ir Ru­si­jos ope­ros so­lis­tės Jus­ti­nos Grin­gy­tės bei Ru­si­jos smui­ki­nin­ko bei di­ri­gen­to Mi­chai­lo Si­mo­nia­no kon­cer­tas, eks­po­nuo­ta dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių rai­dą at­spin­din­ti par­oda.

R. Mo­tu­zas pa­dė­ko­jo į ren­gi­nį at­vy­ku­siems sve­čiams, tarp ku­rių bu­vo to me­to Lie­tu­vos at­sto­vas Mask­vo­je Egi­di­jus Bič­kaus­kas, bu­vę Ru­si­jos am­ba­sa­do­riai Lie­tu­vo­je, ki­ti to me­to įvy­kių liu­di­nin­kai.

Į gau­siai su­si­rin­ku­sius am­ba­sa­dos sve­čius krei­pė­si Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas – An­tro­jo Eu­ro­pos de­par­ta­men­to lai­ki­na­sis di­rek­to­rius Ser­ge­jus Pe­tro­vi­čius. Prieš 25-erius me­tus vy­ku­sias per­mai­nas pri­si­mi­nė bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, tuo lai­ko­tar­piu aukš­tas vals­ty­bi­nes par­ei­gas užė­męs Ge­na­di­jus Bur­bu­lis.

Am­ba­sa­dos ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ki­tų vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai, ES de­le­ga­ci­jos ir už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­dų Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je va­do­vai bei ki­ti dip­lo­ma­tai. Iš­kil­min­ga­me mi­nė­ji­me, vy­ku­sia­me is­to­ri­nia­me am­ba­sa­dos pa­sta­te, taip va­di­na­muo­se „Bal­tru­šai­čio na­muo­se“, taip pat da­ly­va­vo daug ki­tų, prie Lie­tu­vos ir Ru­si­jos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo bei jų stip­ri­ni­mo pri­si­dė­ju­sių as­me­nų – ži­no­mų po­li­ti­kų, is­to­ri­kų, žur­na­lis­tų ir kul­tū­ros bei vi­suo­me­nės vei­kė­jų.