Mindaugui Basčiui – neigiama Seimo komisijos išvada
Sei­mo spe­cia­lio­ji ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį bal­suos, ar pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riui Min­dau­gui Bas­čiui. Par­eng­to­se ko­mi­si­jos iš­va­do­se tei­gia­ma, kad M.Bas­tys su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, pra­ne­ša 15min.lt

Sei­mo ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, kad yra pa­grin­das pra­dė­ti Sei­mo na­riui M.Bas­čiui ap­kal­tos pro­ce­są Sei­me dėl ke­lių epi­zo­dų.

„Dar ga­vo­me Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų, juos in­teg­ruo­si­me į bend­rą teks­tą ir spren­di­mą pri­im­si­me ry­toj“, – po ko­mi­si­jos po­sė­džio an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė jos pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė.

Iš­va­dą, ar yra pa­grin­das pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są M.Bas­čiui dėl ry­šių su Ru­si­jos nau­dai dir­ban­čiais as­me­ni­mis, ko­mi­si­ja tu­ri pa­tvir­tin­ti iki bir­že­lio 1 die­nos. Tuo­met iš­va­da bus tei­kia­ma bal­suo­ti Sei­mui.

Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių at­li­ku­sio Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das, kad par­la­men­ta­ras vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, o jo ry­šiai su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to me­džia­go­je įvar­din­tais as­me­ni­mis ke­lia grės­mę ša­lies sau­gu­mui.

M.Bas­tys to­kius kal­ti­ni­mus ne­igia, o ap­kal­tos pro­ce­są va­di­na po­li­ti­niu su­si­do­ro­ji­mu, ap­kal­tos ko­mi­si­jos ty­ri­mą tei­gia esant ten­den­cin­gą. Prie­sai­kos Sei­mo na­rys pa­brė­žia ne­su­lau­žęs.

Ap­kal­ta M.Bas­čiui ini­ci­juo­ta dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to nu­ro­dy­tų jo ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.