Mindaugo Basčio susitikimo su „Rosatom“ atstovu Algirdas Butkevičius nesureikšmina
Su­lau­kęs par­ti­jos bi­čiu­lio Min­dau­go Bas­čio pra­šy­mo su­si­tik­ti su Ru­si­jos at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu tuo­me­ti­nis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia ne tik at­me­tęs šį pa­siū­ly­mą, bet ir pa­ta­ręs Sei­mo na­riui pa­čiam ne­su­si­tik­ti.

„Iš ma­no pu­sės M.Bas­tys bu­vo įspė­tas to ne­da­ry­ti“, – pir­ma­die­nį per Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) po­sė­dį sa­kė so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris eksp­rem­je­ras A.But­ke­vi­čius.

Ki­ta ver­tus, jis tei­gė ne­su­reikš­mi­nąs M.Bas­čio įta­kos tar­pi­nin­kau­jant „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mam Jev­ge­ni­jui Kos­ti­nui.

„M.Bas­čio vaid­muo dėl su­si­ti­ki­mo „Ro­sa­tom“ su ma­ni­mi ar su V.Ged­vi­lu ne­su­vai­di­no jo­kio vaid­mens. Aš tų su­si­ti­ki­mų vi­siš­kai ne­su­reikš­mi­nu. Su­ėjo tam ti­kri žmo­nės, pa­si­kal­bė­jo ir iš­sis­kirs­tė, jie ne­ga­lė­jo pri­im­ti jo­kių spren­di­mų. Man, kaip bu­vu­siam prem­je­rui, at­ro­do, kad po­li­ti­kai no­ri su­si­reikš­min­ti, gal no­ri su­vai­din­ti tam ti­krą svar­bų vaid­me­nį, par­ody­ti sa­vo įta­ką“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Aš ne­ma­čiau, kad jie ga­lė­tų da­ry­ti įta­ką Lie­tu­vos ener­ge­ti­nei ne­prik­lau­so­my­bei. Kiek­vie­no po­li­ti­ko pri­nci­po rei­ka­las, kaip tu el­gie­si, ko­kių as­me­ni­nių ver­ty­bių lai­kai­si, jei­gu tu bū­si tvir­tas ir su­pra­si Lie­tu­vos in­te­re­sus, nei joks „Ro­sa­tom“, nei „Nu­kem“ (ne­pa­veiks – BNS)“, – tei­gė jis.

Bu­vęs prem­je­ras A.But­ke­vi­čius su „Ro­sa­tom“ at­sto­vais 2013 me­tų va­sa­rį da­ly­va­vo bend­ra­me su­si­ti­ki­me Ig­na­li­nos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je jė­gai­nės už­da­ry­mo klau­si­mais. Po šio su­si­ti­ki­mo A.But­ke­vi­čius BNS tuo­met sa­kė, jog „Ro­sa­tom“ bu­vo la­bai su­in­te­re­suo­ti Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­ne elek­tri­ne ir ga­li­my­bė­mis jo­je už­ti­krin­ti re­zer­vi­nius pa­jė­gu­mus Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je tuo­met sta­ty­tai at­omi­nei elek­tri­nei.

Lie­tu­vo­je 2013 me­tų va­sa­rį lan­kę­sis „Ro­sa­tom“ at­sto­vas Alek­sand­ras Mer­te­nas in­ter­viu BNS anuo­met aiš­ki­no, jog IAE vy­kęs su­si­ti­ki­mas „bu­vo or­ga­ni­zuo­tas ofi­cia­liais ka­na­lais“.

„Aš pra­ne­šiau mi­nis­trui pir­mi­nin­kui apie vals­ty­bi­nės kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ pa­si­ren­gi­mą kur­ti at­vi­rus ir at­sa­kin­gus san­ty­kius su Lie­tu­va vi­sais klau­si­mais, su­si­ju­siais su at­omi­nės ener­ge­ti­kos vys­ty­mu Bal­ti­jos re­gio­ne. Mes – ar­ti­miau­si kai­my­nai, par­tne­riai, to­dėl tu­ri­me gerb­ti vie­ni ki­tų no­rą tu­rė­ti vi­są in­for­ma­ci­ją apie vei­kian­čius ir po­ten­cia­lius pro­jek­tus. Aš klau­siau mi­nis­tro pir­mi­nin­ko apie Vy­riau­sy­bės pla­nus dėl at­ski­rų ener­ge­ti­nių pro­jek­tų, tarp jų ir Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nės elek­tri­nės, ta­čiau apie kaž­ko­kius kon­kre­čius pa­siū­ly­mus mes ne­kal­bė­jo­me“, – in­ter­viu prieš ket­ve­rius me­tus BNS tei­gė A.Mer­te­nas.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) duo­me­ni­mis, M.Bas­tys 2013 me­tais tar­pi­nin­ka­vo, kad J.Kos­ti­ną pri­im­tų tuo­me­ti­nis par­la­men­to va­do­vas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las. Prieš tai M.Bas­tys no­rė­jo, kad J.Kos­ti­nas su­si­tik­tų su A.But­ke­vi­čiu­mi. J.Kos­ti­nas tuo­met esą do­mė­jo­si Ig­na­li­nos at­omi­nės už­da­ry­mo dar­bais, at­omi­nės ener­ge­ti­kos pers­pek­ty­vo­mis Lie­tu­vo­je.

A.But­ke­vi­čius taip pat tvir­ti­no, kad VSD nė­ra jo įspė­jęs dėl įtar­ti­nų M.Bas­čio ry­šių – nei 2000–2006 me­tais, nei 2016 me­tais tei­kiant jo kan­di­da­tū­rą į Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jus.

Pa­sak so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vo, frak­ci­ja M.Bas­tį nu­spren­dė siū­ly­ti į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kus, nes jis iš­rink­tas vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir ne pir­mą ka­den­ci­ją dir­ba par­la­men­te.

Pir­ma­die­nį NSGK taip pat apk­lau­sė Sei­mo na­rį Kęs­tu­tį Smir­no­vą. Jo va­do­vau­ja­mą spor­to klu­bą Ša­kiuo­se, VSD duo­me­nims, tar­pi­nin­kau­jant M.Bas­čiui par­ėmė Pio­tro Vo­jei­kos at­sto­vau­ja­ma „Du­jo­te­ka­na“. K.Smir­no­vas tvir­ti­no ne­pra­šęs, kad M.Bas­tys tar­pi­nin­kau­tų dėl fi­nan­si­nės par­amos, jis pats kaip spor­to klu­bo va­do­vas ra­šęs pra­šy­mus par­em­ti. Anot Sei­mo na­rio, M.Bas­tys pra­šė pa­lai­ky­ti jo kan­di­da­tū­rą per Sei­mo rin­ki­mus.

Sei­mas prieš po­rą sa­vai­čių opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va pa­ve­dė NSGK at­lik­ti ty­ri­mą, ar VSD me­džia­go­je nu­ro­dy­ti M.Bas­čio ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu J.Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu ne­ke­lia grės­mės ša­lies sau­gu­mui.

Dėl ne­igia­mos VSD iš­va­dos Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis at­si­sa­kė iš­duo­ti lei­di­mą M.Bas­čiui dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja. Dėl to M.Bas­tys pa­si­trau­kė iš Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gų, su­spen­da­vo na­rys­tę So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je.

Taip pat val­dan­čių­jų ini­cia­ty­va M.Bas­čiui pra­dė­tas ap­kal­tos pro­ce­sas, ta­čiau ap­kal­tos ko­mi­si­ja dar­bą lai­ki­nai su­stab­dė, kol ty­ri­mą baigs NSGK.

M.Bas­tys trak­tuo­ja, kad bend­ra­vi­mas su VSD me­džia­go­je mi­ni­mais as­me­ni­mis „ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­mas kaip ne­pa­gei­dau­ja­mi ry­šiai Sei­mo na­rio eti­kos pra­sme“, ta­čiau ne grės­mė vals­ty­bės pa­slap­tims. Par­la­men­ta­ras spren­di­mą dėl jo pa­ti­kros aps­kun­dė Pa­slap­čių ap­sau­gos koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­jai.

Taip pat M.Bas­tys krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­šy­da­mas pra­dė­ti ty­ri­mą dėl VSD va­do­vo Da­riaus Jau­niš­kio ir iš­va­dą ren­gu­sių dar­buo­to­jų ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo bei įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mo ren­giant mi­nė­tą iš­va­dą.