Mindaugo Basčio apkaltos komisija laukia NSGK sprendimo
Par­la­men­ta­ro Min­dau­go Bas­čio ap­kal­tos ko­mi­si­ja stab­do veik­lą, kol ty­ri­mą baigs jo ry­šių ga­li­mą grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos tei­sė­mis ti­rian­tis Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK).

„Priė­jo­me prie iš­va­dos, kad dirb­da­mos dvi ko­mi­si­jos to pa­ties as­mens at­žvil­giu vis dėl­to dar­bą dub­liuos tam ti­kro­se si­tua­ci­jo­se, ir nu­spren­dė­me lai­ki­nai stab­dy­ti spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos dar­bą, kol ne­priims spren­di­mo lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ją. Pri­ėmus lai­ki­na­jai ty­ri­mo ko­mi­si­jai iš­va­dą, ko­mi­si­ja spe­cia­lio­ji tęs dar­bą ir ver­tins su­rink­tų įro­dy­mų pa­grįs­tu­mą ap­kal­tai“, – po ap­kal­tos ko­mi­si­jos po­sė­džio tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė jos pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Dai­nius Gai­žaus­kas.

Toks spren­di­mas pri­im­tas še­šiais bal­sais prieš pen­kis.

Tre­čia­die­nį spe­cia­lia­jai (ap­kal­tos) ko­mi­si­jai in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė VSD va­do­vas Da­rius Jau­niš­kis, jis pra­ėju­sią sa­vai­tę dėl ap­lin­ky­bių, su­si­ju­sių su M.Bas­čio ry­šiais, liu­di­jo Sei­mo NSGK. Šis ko­mi­te­tas at­lie­ka ty­ri­mą, ar VSD me­džia­go­je nu­ro­dy­ti M.Bas­čio ry­šiai ga­li­mai ne­ke­lia grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

„Ma­to­me, kad tie pa­tys as­me­nys ga­li bū­ti apk­lau­sia­mi ir lai­ki­no­jo­je, ir spe­cia­lio­jo­je ko­mi­si­jo­je, kad ne­si­gau­tų, kai iš vie­nos apk­lau­sos rei­kia ei­ti tuos pa­čius klau­si­mus at­sa­ky­ti į ki­tą, juo­lab, kad ko­mi­si­jo­se yra ke­li tie pa­tys as­me­nys, t.y. spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos su­dė­ty yra ke­li as­me­nys, ku­rie pri­klau­so NSGK, stab­do­me dar­bą“, – sa­kė D.Gai­žaus­kas.

Pa­sak jo, ap­kal­tos ko­mi­si­ja ga­lės į apk­lau­sas kvies­ti as­me­nis, ku­rie ne­bus liu­di­ję NSGK, bet tai pa­aiš­kės pa­sta­ra­jam pa­tvir­ti­nus sa­vo iš­va­das. Sei­mo NSGK ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių pa­ves­ta at­lik­ti iki ba­lan­džio 14 die­nos, o ap­kal­tos pa­grįs­tu­mą ver­ti­nan­ti ko­mi­si­ja dar­bą tu­ri at­lik­ti iki ge­gu­žės 1-osios.

D.Gai­žaus­kas ne­at­me­tė, kad lai­ki­nai su­stab­džius dar­bą, vė­liau ga­li bū­ti pra­šo­ma pra­tęs­ti ap­kal­tos ko­mi­si­jos veik­lą. „Ga­li­mai kreip­si­mės į Sei­mą, kad ty­ri­mo ter­mi­ną tru­pu­tė­lį pra­tęs­tų, bet tai ne­tu­rė­tų už­si­tęs­ti“, – sa­kė ko­mi­si­jos va­do­vas.

Jis taip pat kė­lė klau­si­mą, kad gal­būt ga­li bū­ti kei­čia­ma spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos su­dė­tis, kad tie pa­tys as­me­nys ne­dirb­tų abie­jo­se ko­mi­si­jo­se. „Tai ne­tgi ši­tas klaus­mas tu­ri bū­ti spren­džia­mas, ar ne­rei­kė­tų, kad su­dė­tis keis­tų­si – dėl ko­mi­si­jos su­dė­ties, ar kei­sis, ar ne, ar tie pa­tys as­me­nys, ku­rie yra spe­cia­lio­jo­je ko­mi­si­jo­je, ga­li dirb­ti lai­ki­no­jo­je, ar ne“, – sa­ko ap­kal­tos ko­mi­si­jos va­do­vas.

Tuo tar­pu ir spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos, ir NSGK na­riu esan­tis kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas sa­kė pa­lai­kęs spren­di­mą, kad dar­bą ly­giag­re­čiai bū­tų at­li­ku­sios abi ko­mi­si­jos. Ta­čiau jis pa­brė­žė, kad spren­di­mas stab­dy­ti ap­kal­tos ko­mi­si­jos veik­lą bu­vo pri­im­tas ne val­dan­čių­jų bal­sais prieš opo­zi­ci­ją, o nuo­mo­nės iš­sis­ky­rė tiek tarp dau­gu­mos, tiek tarp ma­žu­mos de­le­guo­tų na­rių.

„Nuo­mo­nės iš­sis­ky­rė, bet ne po­zi­ci­jos-opo­zi­ci­jos pri­nci­pu, vie­no­dai, ir po­zi­ci­jo­je, ir opo­zi­ci­jo­je tos nuo­mo­nės ne­su­ta­po. Aš ma­nau, kad ver­tė­jo su­da­ri­nė­ti (abi ko­mi­si­jas), ma­ny­čiau, kad tos ko­mi­si­jos ga­li dirb­ti kar­tu, bet jei pri­im­tas spren­di­mas ati­dė­ti, lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja tęs sa­vo dar­bą (vė­liau). Dėl ši­to spren­di­mo, kiek ap­kal­tos ko­mi­si­jai tas ati­dė­ji­mas kai­nuos lai­ko, ir­gi ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, to­dėl ne­pa­lai­kiau tos spren­di­mo“, – po po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė A.Anu­šaus­kas.

VSD va­do­vas D.Jau­niš­kis po ap­kal­tos ko­mi­si­jos po­sė­džio tre­čia­die­nio ry­tą žur­na­lis­tams sa­kė, kad po­sė­dy­je net ne­su­lau­kė par­la­men­ta­rų klau­si­mų. Pa­pra­šy­tas įver­tin­ti, ar dvi ko­mi­si­jos dėl M.Bas­čio ne­dub­liuo­ja ty­ri­mo, D.Jau­niš­kis sa­kė su­si­lai­ky­sian­tis nuo sa­vo nuo­mo­nės iš­sa­ky­mo.

„Aš su­si­lai­ky­siu nuo nuo­mo­nės, čia po­li­ti­kų spren­di­mai, kaip jie nu­spręs, taip ir bus, o mes pa­da­ry­sim vis­ką, kaip jie nu­spręs“, – sa­kė D.Jau­niš­kis.

Klau­sia­mas, ar VSD ga­vo ko­kių nors nau­jų duo­me­nų dėl M.Bas­čio, VSD va­do­vas sa­kė ne­ko­men­tuo­sian­tis: „Aš pa­kar­to­siu stan­dar­ti­nę fra­zę, pa­lau­ki­me ko­mi­si­jų dar­bo re­zul­ta­tų“.

Ap­kal­ta M.Bas­čiui ini­ci­juo­ta dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) me­džia­go­je ap­ra­šo­mų jo ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu. VSD ver­ti­ni­mu, šie ry­šiai da­ro M.Bas­tį pa­žei­džia­mu ir kel­tų grės­mę jam pa­ti­kė­tos vals­ty­bės pa­slap­ties sau­gu­mui.