Mindaugo Basčio apkaltos komisija apklausoms kviečiamų asmenų sąrašo neviešins
Į pir­mą­jį po­sė­dį tre­čia­die­nį su­si­rin­ku­si par­la­men­ta­ro Min­dau­go Bas­čio ap­kal­tos ko­mi­si­ja pa­sit­vir­ti­no apk­lau­soms kvie­čia­mų as­me­nų są­ra­šą, ta­čiau nu­spren­dė jo ne­vie­šin­ti.

„Ko­mi­si­jo­je pa­sit­vir­ti­no­me są­ra­šą as­me­nų, ku­riuos kvie­si­me. Są­ra­šą pa­tvir­ti­no­me, ta­čiau pa­var­džių ne­įvar­di­ja­me, to­kia bu­vo ko­mi­si­jos na­rių va­lia“, – po po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Dai­nius Gai­žaus­kas.

Klau­sia­mas, ar ko­mi­si­ja sieks apk­laus­ti dau­giau as­me­nų nei par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių ga­li­mai ke­lia­mos grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui at­lie­kan­tis Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK), D.Gai­žaus­kas at­sa­kė tei­gia­mai.

„(Apk­lau­sia­mų as­me­nų) ra­tas bus pla­tes­nis, ko ge­ro“, – at­sa­kė D.Gai­žaus­kas.

Į pir­mą po­sė­dį tre­čia­die­nį su­si­rin­kęs ki­tą ty­ri­mą dėl M.Bas­čio at­lie­kan­tis NSGK nu­spren­dė liu­dy­ti kvies­ti esa­mą ir bu­vu­sius VSD va­do­vus, kai ku­riuos po­li­ti­kus, ta­čiau VSD me­džia­go­je mi­ni­mi as­me­nys, dėl ry­šių su ku­riais M.Bas­tys ne­ga­vo tei­sės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, į ko­mi­te­to po­sė­džius kvie­čia­mi ne­bus.

VSD me­džia­go­je ap­ra­šo­mi M.Bas­čio ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu. VSD ver­ti­ni­mu, šie ry­šiai da­ro M. Bas­tį pa­žei­džia­mu ir kel­tų grės­mę jam pa­ti­kė­tos vals­ty­bės pa­slap­ties sau­gu­mui.

Pa­sak D.Gai­žaus­ko, ka­dan­gi da­lis apk­lau­sia­mų as­me­nų tiek ap­kal­tos ko­mi­si­jos, tiek par­la­men­ti­nės ko­mi­si­jos tei­sė­mis vei­kian­čio NSGK ty­ri­muo­se su­taps, jie liu­dy­ti bus kvie­čia­mi tą pa­čią die­ną, ta­čiau bend­rų po­sė­džių ir apk­lau­sų ne­bus.

„De­rin­si­me lai­ką su NSGK, ku­riam su­teik­tas lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos sta­tu­sas, nes kai kas dub­liuo­sis, ga­li­mai bus kvie­čia­mi tie pa­tys as­me­nys, bet ne­da­ry­si­me bend­rų apk­lau­sų, ka­dan­gi tai skir­tin­gos ko­mi­si­jos, po­sė­džiai bus skir­tin­gi, nes skir­tin­gi už­da­vi­niai“, – sa­kė D.Gai­žaus­kas.

Ap­kal­tos ko­mi­si­ja taip pat pra­šys įslap­tin­tos VSD me­džia­gos apie M.Bas­tį. Dėl sa­vo ty­ri­mo apim­ties – ar bus nag­ri­nė­ja­mas lai­ko­tar­pis tik po pa­sku­ti­nės M.Bas­čio prie­sai­kos pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį, ar il­ges­nis – nu­spręs tik su ja su­si­pa­ži­nu­si.

„Ši­tai bus nu­spręs­ta vė­liau, kai su­si­pa­žin­si­me su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, to­dėl ir ne­ap­sib­rė­žė­me kon­kre­čiai, ko­kį pe­rio­dą im­si­me“, – sa­kė ap­kal­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių ga­li­mai ke­lia­mos grės­mės at­lie­kan­tis NSGK nu­spren­dė aiš­kin­tis įvy­kius nuo 2000 me­tų, kai So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys M.Bas­tys pir­mą kar­tą iš­rink­tas į Sei­mą.

Sei­me šiuo me­tu dir­ba dvi ko­mi­si­jos dėl VSD me­džia­gos, už­kir­tu­sios M.Bas­čiui gau­ti lei­di­mą dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja.

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va pa­ve­dė NSGK, su­tei­kęs pla­tes­nius lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mus, at­lik­ti at­ski­rą ty­ri­mą dėl par­la­men­ta­ro ry­šių ga­li­mos grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Ko­mi­te­tas iš­va­dą tu­ri pa­tiek­ti iki ba­lan­džio 14 die­nos.

Taip pat val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų ini­cia­ty­va M.Bas­čiui su­da­ry­ta spe­cia­lio­ji ko­mi­si­ja, tu­rin­ti teik­ti iš­va­dą, ar yra pa­grin­do par­la­men­ta­ro ap­kal­tai. Ši ko­mi­si­ja dar­bą tu­ri baig­ti iki ge­gu­žės 1 die­nos.

Ty­ri­mas bei ap­kal­ta pra­dė­ti dėl VSD me­džia­go­je nu­ro­dy­tų M.Bas­čio ry­šių su Ru­si­jos ener­ge­ti­kos ir Lie­tu­vos nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais. Rem­da­ma­sis ne­igia­ma VSD iš­va­da dėl lei­di­mo M.Bas­čiui dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja, Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis par­agi­no jį trauk­tis iš Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gų. Pa­li­kęs Sei­mo va­do­vy­bę, M.Bas­tys taip pat su­spen­da­vo na­rys­tę So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je, ta­čiau iš par­la­men­to trauk­tis sa­ko ne­ma­tan­tis pa­grin­do.

M.Bas­tys trak­tuo­ja, kad jo bend­ra­vi­mas su VSD me­džia­go­je mi­ni­mais as­me­ni­mis „ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­mas kaip ne­pa­gei­dau­ja­mi ry­šiai Sei­mo na­rio eti­kos pra­sme“, ta­čiau ne grės­mė vals­ty­bės pa­slap­tims. Par­la­men­ta­ras spren­di­mą dėl jo pa­ti­kros aps­kun­dė Pa­slap­čių ap­sau­gos koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­jai, o iš­va­dą ren­gu­sius VSD dar­buo­to­jus ir ją pa­si­ra­šiu­sį VSD va­do­vą Da­rių Jau­niš­kį – pro­ku­ra­tū­rai.