Mindaugas Sinkevičius ir Gintautas Paluckas turi priekaištų „valstiečiams“
So­cial­de­mo­kra­tams va­do­vau­ti sie­kian­tys Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius bei Gin­tau­tas Pa­luc­kas sa­ko, kad da­bar­ti­niai san­ty­kiai su val­dan­čiai­siais „vals­tie­čiais“ par­ti­jos ne­ten­ki­na, bet apie ga­li­mą koa­li­ci­jos su­tar­ties per­žiū­rė­ji­mą ar nu­trau­ki­mą kal­ba at­sar­giai.

Abu an­tra­ja­me Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tu­re su­si­rung­sian­tys po­li­ti­kai ža­da de­rė­tis dėl di­des­nio LSDP vaid­mens koa­li­ci­jo­je.

G.Pa­luc­kas, po Sei­mo rin­ki­mų abe­jo­jąs, ar so­cial­de­mo­kra­tams rei­kia ei­ti į koa­li­ci­ją su „vals­tie­čiais“, ir kri­ti­ka­vęs su­de­rė­tas są­ly­gas, pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją tvir­ti­no, kad dau­ge­lio par­ti­jos sky­rių ne­ly­gia­ver­čiai san­ty­kiai su „vals­tie­čiais“ ne­ten­ki­na. Jis pa­brė­žė, kad so­cial­de­mo­kra­tams iš­lie­ka grės­mė „iš­tirp­ti di­des­nia­me da­ri­ny­je“, nes par­ti­ja nė­ra pra­tus bū­ti jau­nes­niuo­ju par­tne­riu koa­li­ci­jo­je bei ne­at­me­tė, kad jam ta­pus LSDP va­do­vu koa­li­ci­jos su­tar­tis ga­li bū­ti svars­to­ma ir pa­si­ra­šo­ma iš nau­jo.

„Aš ti­krai tos min­ties (dirb­ti opo­zi­ci­jo­je – BNS) ne­at­si­sa­kau, nuo tos po­zi­ci­jos ne­at­si­trau­kiu, nes pa­vo­jus yra. Ta­čiau yra bend­ras Lie­tu­vos in­te­re­sas, ne tik par­ti­nis, yra Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos iš­va­dos, aki­vaiz­dūs sta­tis­ti­niai ro­dik­liai, ku­rie ro­do, kad so­cia­li­nė at­skir­tis, skur­das, emig­ra­ci­ja, re­gio­ni­nė po­li­ti­ka yra ti­krai la­bai pra­sto­je si­tua­ci­jo­je. To­dėl so­cial­de­mo­kra­tams at­si­trauk­ti ir ne­pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be rea­li­zuo­ti kai­rią­ją po­li­ti­nę dar­bot­var­kę bū­tų la­bai la­bai ne­at­sa­kin­ga, tie­siog tai bū­tų trum­pa­re­giš­ka ir ne­tgi nu­si­kals­ta­ma prieš Lie­tu­vos vi­suo­me­nę“, – žur­na­lis­tams aiš­ki­no jis.

G.Pa­luc­kas pa­brė­žė, kad LSDP ne­ten­ki­na „vals­tie­čių“ flir­tas su kon­ser­va­to­riais“, o svar­biau­sia so­cial­de­mo­kra­tams yra „kai­rio­sios dar­bot­var­kės įgy­ven­di­ni­mas“.

„Jei mums pa­vyks to pa­siek­ti su mū­sų koa­li­ci­jos par­tne­riais ir pa­vyks pa­siek­ti tai da­ry­ti efek­ty­viai, tai ti­krai koa­li­ci­jai jo­kios grės­mės nė­ra“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Jis sa­kė, kad iki šiol vie­na par­ti­jos prob­le­mų bu­vo ta, jog so­cial­de­mo­kra­tai ne­sis­ten­gė pa­lai­ky­ti ry­šių su kai­rių­jų ju­dė­ji­mais, ku­rie „nep­rieš­ta­rau­ja so­cial­de­mo­kra­ti­nams pri­nci­pams“ bei ža­dė­jo tai keis­ti.

M.Sin­ke­vi­čius sa­vo ruo­žtu tei­gė taip pat iš par­ti­jos na­rių iš­gir­dęs, kad da­bar­ti­niai san­ty­kiai dėl „di­des­nio­jo koa­li­ci­jos par­tne­rio blaš­ky­mo­si“ jų ne­ten­ki­na. Jis tvir­ti­no siek­sian­tis nor­ma­li­zuo­ti šiuos san­ty­kius ir ne­sku­bė­sian­tis per­ra­šy­ti su­tar­ties, nes to, anot jo, tu­ri no­rė­ti abi pu­sės. Jis pa­brė­žė, kad spren­di­mą per­žiū­rė­ti ar nu­trauk­ti su­tar­tį ga­li pri­im­ti tik par­ti­jos ta­ry­ba.

„Jei ma­ty­siu, kad bū­ti­na per­žiū­rė­ti, to­kį klau­si­mą ti­krai įtrauk­siu į ta­ry­bos dar­bot­var­kę“, – tei­gė M.Sin­ke­vi­čius.

„Tik kal­bė­ji­ma­sis, šne­kė­ji­mas ga­li tuos san­ty­kius nor­ma­li­zuo­ti. So­cial­de­mo­kra­tai ti­krai ne­bus tie, ku­rie bū­tų už­gui­ti, nu­stum­ti ar rei­ka­lin­gi to­kiais at­ve­jais, kai rei­kia tik ak­lai pri­tar­ti. So­cial­de­mo­kra­tai tu­ri ką pa­siū­ly­ti po­li­ti­nė­je dar­bot­var­kė­je, tu­ri sa­vo nuo­mo­nę ir no­ri ti­kė­tis, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai į tą nuo­mo­nę at­siž­velgs (...). Ti­krai sė­si­mės ir šne­kė­si­mės, kaip nor­ma­li­zuo­ja­me san­ty­kius“, – sa­kė jis.

Kal­bė­da­mas apie bū­si­mas per­mai­nas, jis, kaip ir ko­le­ga, kė­lė „pla­tes­nio kai­rių­jų al­jan­so“ idė­ją. M.Sin­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, į par­ti­jos veik­lą, prog­ra­mos ren­gi­mą ga­li­ma bū­tų įtrauk­ti ir kai­ria­jai po­li­ti­nei min­čiai at­sto­vau­jan­čius ne­par­ti­nius aka­de­mi­kus, moks­lo žmo­nes.

Pir­mą­kart vy­ku­siuo­se tie­sio­gi­niuo­se par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se sa­vait­ga­lį į an­trą­jį tu­rą iš­ėjo G.Pa­luc­kas, su­rin­kęs 4017 LSDP na­rių bal­sų, an­tra­sis bu­vo M.Sin­ke­vi­čius, su­lau­kęs 3654 par­tie­čių pa­lai­ky­mo. Iš vi­so rin­ki­muo­se da­ly­va­vo pen­ki kan­di­da­tai. Iki šiol LSDP pir­mi­nin­kai bū­da­vo ren­ka­mi su­va­žia­vi­muo­se.

Par­ti­jos va­do­vy­bė pa­tiks­li­no, kad an­tra­sis rin­ki­mų tu­ras nu­ma­ty­tas anks­čiau, nei skelb­ta prieš tai – ba­lan­džio 20–22 die­no­mis. Ofi­cia­liai re­zul­ta­tus ke­ti­na­ma skelb­ti ba­lan­džio 24 die­ną.

Da­bar­ti­nis so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius per­rin­ki­mo ne­be­sie­kė, mo­ty­vuo­da­mas par­ti­jos ne­sėk­me ru­de­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Jis sa­ko prog­no­za­vęs, kad LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se pri­reiks an­tro­jo tu­ro ir kad ja­me su­si­rungs bū­tent G.Pa­luc­kas su M.Sin­ke­vi­čiu­mi.

„A­bu jau­ni, ener­gin­gi, gra­žūs, žva­lūs. Aš ma­nau, skir­tu­mo ne­bus, nes jie abu – pro­tin­gi, iš­min­tin­gi žmo­nės, tu­rin­tys ne­ma­žą po­li­ti­nę pa­tir­tį“, – pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Vil­niaus so­cial­de­mo­kra­tų sky­riaus pir­mi­nin­kas G.Pa­luc­kas dau­ge­lį me­tų dir­bo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je, šiuo me­tu ei­na sos­ti­nės vi­ce­me­ro par­ei­gas. LSDP Jo­na­vos sky­riaus pir­mi­nin­kas M.Sin­ke­vi­čius šio­je Vy­riau­sy­bė­je pa­skir­tas ūkio mi­nis­tru, iki tol jis ėjo Jo­na­vos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro par­ei­gas.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, LSDP pri­klau­so 20 tūkst. 389 na­riai. Rin­ki­muo­se šį sa­vait­ga­lį da­ly­va­vo 9732, ar­ba be­veik 48 proc. LSDP na­rių. Kad par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mai įvyk­tų, tu­rė­jo da­ly­vau­ti treč­da­lis LSDP at­sto­vų. A.But­ke­vi­čius sa­ko esąs pa­ten­kin­tas ak­ty­vu­mu rin­ki­muo­se.

LSDP Sei­me tu­ri 17 man­da­tų iš 141 ir yra tre­ti pa­gal Sei­mo na­rių skai­čių. Vy­riau­sy­bė­je dir­ba trys so­cial­de­mo­kra­tų mi­nis­trai.