Mindaugas Rutkauskas karjerą tęs privačiame sektoriuje
Di­džiau­sio Bal­ti­jos ša­ly­se par­odų ir kong­re­sų cen­tro „Li­tex­po“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Rut­kaus­kas trau­kia­si iš pos­to. Lai­ki­nai cen­trui va­do­vaus jos an­tri­nės įmo­nės „Li­tex­po Events“ di­rek­to­rius Jus­ti­nas Bort­ke­vi­čius.

M.Rut­kaus­kas kar­je­rą ke­ti­na tęs­ti pri­va­čia­me sek­to­riu­je, ta­čiau kur kon­kre­čiai, kol kas ne­atsk­lei­džia.

„Nusp­ren­džiau dar­buo­tis vers­le, pra­dė­siu ge­gu­žės 2 die­ną Ga­liu kol kas pa­sa­ky­ti, kad tai yra tarp­tau­ti­nė in­ves­ti­ci­nė ne­kil­no­ja­mo tur­to kom­pa­ni­ja“, – BNS sa­kė M.Rut­kaus­kas.

Anot jo, per be­veik ket­ve­rius va­do­va­vi­mo „Li­tex­po“ me­tus Ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vai jam ne­pa­reiš­kė jo­kių prie­kaiš­tų.

„Tiek su prieš tai dir­bu­siu mi­nis­tru ge­rai su­ta­riau, tiek su da­bar dir­ban­čiu mi­nis­tru ge­rai su­ta­riau, ir jis ma­ne pa­lai­kė. Bend­ra­vi­mas ir bend­ra­dar­bia­vi­mas bu­vo la­bai nor­ma­lus, dar­bi­nis. Nei jis man prie­kaiš­tų tu­rė­jo, nei aš ko­kių prie­kaiš­tų val­džiai tu­riu“, – tvir­ti­no M.Rut­kaus­kas.

Jis pri­dū­rė, kad prob­le­mų „Li­tex­po“ kė­lęs gar­so, vaiz­do ir apš­vie­ti­mo sis­te­mų re­kons­truk­ci­jos kon­kur­sas, ku­ria­me bu­vo pa­siū­ly­ta per di­de­lė kai­na, yra ne­reikš­min­gas.

„Tai yra dar­bi­nis klau­si­mas. Vie­no­kių ar ki­to­kių prob­le­mų įmo­nė vi­są lai­ką tu­ri, ta­čiau tos prob­le­mos yra ab­so­liu­čiai dar­bi­nės ir iš­spren­džia­mos. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į vi­sus ket­ve­rius me­tus, kiek dar­bų tu­rė­jau ir ko­kių prob­le­mų tu­rė­jau, tai šios prob­le­my­tės yra mi­zer­nos“, – kal­bė­jo M.Rut­kaus­kas.

Ūkio mi­nis­tro Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis BNS tei­gė, kad mi­nis­tras prie­kaiš­tų „Li­tex­po“ va­do­vui ne­tu­rė­jo.

„Mi­nis­tras prob­le­mų su va­do­vu ne­tu­rė­jo. Įmo­nė de­mons­tra­vo pel­ną ir mi­nis­te­ri­ją tai ten­ki­no. Va­do­vas iš­ei­na sa­vo no­ru į nau­jas par­ei­gas“, – kal­bė­jo M.Ja­nu­lio­nis.

„Li­tex­po“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Pe­tras Čės­na BNS tei­gė­la­bai ge­rai ver­ti­nan­tis M.Rut­kaus­ko veik­lą.

„Jo dar­bą ver­ti­nu la­bai ge­rai. Tai pro­fe­sio­na­lus va­do­vas. Ko­dėl iš­ei­na? Jau­ni žmo­nės tu­ri am­bi­ci­jų, o Lie­tu­vo­je jau­čia­si, kad ge­ri va­do­vai iš vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių yra vi­lio­ja­mi į pri­va­tų vers­lą, kur už­dir­ba dvi­gu­bai dau­giau. Nė kar­to ne­ju­tau, kad iš mi­nis­te­ri­jos jam bū­tų iš­reikš­ti prie­kaiš­tai“, – kal­bė­jo P.Čės­na.

Anot jo, nau­jo­jo cen­tro va­do­vo kon­kur­sas ga­li bū­ti pa­skelb­tas per du mė­ne­sius, o bū­si­mas va­do­vas ga­li pa­aiš­kė­ti rugp­jū­tį.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ko­vo pra­džio­je įpa­rei­go­jo „Li­tex­po“ dėl per di­de­lės kai­nos tu­rės nu­trauk­ti be­veik 1 mln. eu­rų eu­rų ver­tės gar­so, vaiz­do ir apš­vie­ti­mo sis­te­mų re­kons­truk­ci­jos kon­kur­są, ku­rį lai­mė­jo elek­tro­ni­nių in­ži­ne­ri­nių spren­di­mų bend­ro­vė „Fi­ma“. Pa­sak M.Rut­kaus­ko, ba­lan­džio vi­du­ry­je kon­kur­sas bu­vo nu­trauk­tas.

„Li­tex­po“ at­sto­vas spau­dai And­rius Pe­trai­tis BNS sa­kė, jog cen­tro val­dy­ba ar­ti­miau­siu me­tu spręs dėl nau­jo va­do­vo kon­kur­so.

Tei­si­nin­ko ir vers­lo va­dy­bi­nin­ko dip­lo­mus tu­rin­tis M.Rut­kaus­kas „Li­tex­po“ pra­dė­jo va­do­vau­ti 2013 me­tų vi­du­ry­je. Iki tol jis dir­bo įmo­nių „An­tig­ra­vi­ty pa­yment sys­tem“ ir „Mo­ki­pay Eu­ro­pe“ vyk­do­muo­ju di­rek­to­riu­mi, „Vers­lo ži­nių“ Kon­fe­ren­ci­jų, ži­ny­nų ir kny­gų sky­riaus va­do­vu.

Vals­ty­bei pri­klau­so 98,76 proc. „Li­tex­po“ ak­ci­jų pa­ke­tas, ku­rį pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do Ūkio mi­nis­te­ri­ja.