Mindaugas Lingė: daugiau viešų deklaracijų – efektyvesnė kova su korupcija
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės siū­ly­mas plės­ti as­me­nų, ku­rių tur­to dek­la­ra­ci­jos tu­rė­tų bū­ti pa­vie­šin­tos, są­ra­šą leis­tų ge­riau ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja ir ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu, sa­ko ša­lies va­do­vės pa­ta­rė­jas Min­dau­gas Lin­gė.

„Į­vai­rūs eks­per­tai ir tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos sa­ko, kad di­des­nis vie­šu­mas yra di­des­nis gink­las ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja, su ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu. Tai pa­de­da tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms ir vi­suo­me­nei kon­tro­liuo­ti tuos žmo­nes, ku­rie yra sam­do­mi vals­ty­bės“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas vi­daus po­li­ti­kai M.Lin­gė.

Anot jo, vi­sa pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jų ko­man­da įsi­ti­ki­nu­si, kad jų tur­to dek­la­ra­ci­jos tu­rė­tų bū­ti vie­šos.

Pir­ma­die­nį D.Gry­baus­kai­tė pa­siū­lė, jog vie­šin­ti sa­vo tur­to dek­la­ra­ci­jas pri­va­lo­mai tu­rė­tų pre­zi­den­to, mi­nis­trų pa­ta­rė­jai, Sei­mo na­rių pa­dė­jė­jai, vi­sų biu­dže­ti­nių įstai­gų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių va­do­vai bei pa­va­duo­to­jai.

Šiuo me­tu vie­šos yra pre­zi­den­to, prem­je­ro, Sei­mo, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių, Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio ir jo pa­va­duo­to­jų, prem­je­ro pa­ta­rė­jų, vi­ce­mi­nis­trų, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių tur­to dek­la­ra­ci­jos. Taip pat vie­ši­na­mos yra mi­nis­te­ri­jų kanc­le­rių, tei­sė­jų, pro­ku­ra­tū­ros ir jos pa­da­li­nių va­do­vų, kai ku­rių ki­tų tar­nau­to­jų dek­la­ra­ci­jos.