Mindaugas Jurkynas: „valstiečiai“ vis dar populiarūs, nes nepriėmė pagrindinių įstatymų
Val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga iš­lie­ka po­pu­lia­riau­sia par­ti­ja Lie­tu­vo­je – jei Sei­mo rin­ki­mai vyk­tų at­ei­nan­tį sek­ma­die­nį, už ją bal­suo­tų 29 proc. ša­lies gy­ven­to­jų, ro­do nau­jie­nų agen­tū­ros BNS už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos RAIT at­lik­ta apk­lau­sa.

Per­pus ma­žiau – 14 pro­cen­tų res­pon­den­tų – rink­tų­si opo­zi­ci­nę Tė­vy­nės są­jun­gą – Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mo­kra­tus, 9 pro­cen­tai – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų są­jun­gą. Už Li­be­ra­lų są­jū­dį bal­suo­tų 7 pro­cen­tai res­pon­den­tų.

Apk­lau­so­je 28 pro­cen­tai res­pon­den­tų sa­kė ne­ži­nan­tys, už ką bal­suo­tų.

Ar­čiau­siai 5 proc. slenks­čio pa­tek­ti į Sei­mą yra „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mas“ bei Dar­bo par­ti­ja – jas pa­lai­ky­tų po 3 pro­cen­tus apk­lau­sos da­ly­vių, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją pa­lai­ky­tų 2 pro­cen­tai, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gą – 1 pro­cen­tas res­pon­den­tų.

Rep­re­zen­ta­ty­vią 15–74 me­tų am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­są ty­ri­mų bend­ro­vė RAIT at­li­ko va­sa­rio 9–26 die­no­mis, apk­laus­ti 1020 res­pon­den­tų. Sei­mo rin­ki­muo­se ga­li da­ly­vau­ti pi­lie­čiai nuo 18 me­tų.

„Vals­tie­čių“ rei­tin­gas tu­rė­tų kris­ti, ma­no politologai

Pa­sak po­li­to­lo­gų, aukš­tas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ver­ti­ni­mas lai­ko­si nuo rin­ki­mų, ta­čiau jį ne­abe­jo­ti­nai veiks tiek skan­da­lai, tiek ne vi­siems pa­tin­kan­tys spren­di­mai.

„Vals­tie­čių po­pu­lia­ru­mas, koks jis bu­vo, nė­ra iš­ny­kęs. Tai par­ti­ja, ku­rios Vy­riau­sy­bei dar tik šim­tas die­nų ir ji nė­ra iš­švais­čiu­si pa­si­ti­kė­ji­mo kre­di­to, nes nė­ra pri­im­tų pa­grin­di­nių įsta­ty­mų“, – sa­kė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos fa­kul­te­to Vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo ka­ted­ros ve­dė­jas Min­dau­gas Jur­ky­nas.

Eks­per­to tei­gi­mu, par­ti­jos rei­tin­gą ga­lės pa­veik­ti spren­di­mai dėl Dar­bo ko­dek­so, al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo ir pen­si­jų fon­dų.

„Koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai yra pa­kan­ka­mai ty­lūs, už­siė­mę sa­vo par­ti­jos ly­de­rio rin­ki­mais ir po pa­sta­rų­jų rin­ki­mų dar pa­si­ti­kė­ji­mo nė­ra at­ga­vę, ne­tu­ri sa­vo vei­do. Na­tū­ra­lu, kad sė­dint ty­liai koa­li­ci­jo­je ir pa­kliū­nant į skan­da­lus, po­pu­lia­ru­mui pers­pek­ty­vų nė­ra. O kon­ser­va­to­riai yra pa­grin­di­nė opo­zi­ci­nė par­ti­ja, tu­ri iš­ti­ki­mą sa­vo rin­kė­jų ra­tą ir ma­to­mi ryš­kiai opo­nuo­jan­tys dau­ge­liu klau­si­mų“, – rei­tin­gus ko­men­ta­vo po­li­to­lo­gas.

Kal­bė­da­mas apie par­ti­jas, ku­rių pa­lai­ky­to­jų yra ma­žiau nei 5 pro­cen­tai, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­tas Maž­vy­das Jas­trams­kis pa­ste­bė­jo, kad šių par­ti­jų prog­no­zės yra ga­na pra­stos.

„Pers­pek­ty­vos yra niū­rios: Dar­bo par­ti­ja tu­ri įvai­rių prob­le­mų, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ da­bar tu­rė­jo skan­da­lą su Kęs­tu­čiu Pū­ku. Tai jų pers­pek­ty­vos yra la­biau ti­kė­ji­mo da­ly­kas, ta­čiau aš jo­mis ne­la­bai ti­kė­čiau“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.