Mindaugas Bastys: VSD išvada subjektyvi
Par­la­men­ta­ras Min­dau­gas Bas­tys tvir­ti­na, kad ne­igia­ma Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) iš­va­da dėl jo ga­li­my­bės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja – su­bjek­ty­vi, o jo ry­šiai su Ru­si­jos ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jos in­te­re­sams at­sto­vau­jan­čiais as­me­ni­mis ne­bu­vo nuo­la­ti­niai.

Penk­ta­die­nį jo ry­šius ti­rian­čiam Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui (NSGK) pa­aiš­ki­ni­mus pa­tei­kęs M.Bas­tys taip pat tei­gė, kad per nau­jau­sią pa­ti­kri­ni­mą VSD par­ei­gū­nai klau­sė, ar su­tik­tų pa­si­ti­krin­ti po­lig­ra­fu, ir jis at­sa­kė, jog tam ne­prieš­ta­rau­tų.

„Ka­da at­sa­kiau į es­mi­nį klau­si­mą VSD par­ei­gū­nams, ku­rie su ma­ni­mi kal­bė­jo­si, ka­da jie klau­sė, ar aš su­tik­čiau pra­ei­ti po­lig­ra­fo pa­ti­kri­ni­mą, aš at­sa­kiau, kad taip, kad aš ga­liu dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja“, – per ko­mi­te­to po­sė­dį sa­kė M.Bas­tys.

Perk­laus­tas, ka­da par­ei­gū­nai jo klau­sė, ar su­tik­tų bū­ti ti­kri­na­mas po­lig­ra­fu, M.Bas­tys pa­tvir­ti­no, kad 2017 me­tais.

„Ka­da bu­vo pa­tiks­li­ni­mai 2017 me­tais, kai aš pa­tiks­li­nau at­sa­ky­mus, ku­rie bu­vo an­ke­to­je. Pa­tys par­ei­gū­nai klau­sė, ar aš su­tik­čiau pa­si­ti­krin­ti po­lig­ra­fu, aš at­sa­kiau, su­tik­čiau“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Vė­liau žur­na­lis­tams at­sa­ky­da­mas į klau­si­mus M.Bas­tys pa­tvir­ti­no, kad apie ga­li­mą pa­ti­kri­ni­mą po­lig­ra­fu jo tik tei­rau­ta­si, ti­krin­tas jis ne­bu­vo: „Aš su­ti­kau, pa­ti­krin­tas ne­bu­vau“.

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­da­mas apie VSD iš­va­das po jo pa­ti­kri­ni­mo dėl ga­li­my­bės dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja M.Bas­tys sa­kė, kad jos „y­ra gry­nai su­bjek­ty­vios, nes ma­no ry­šys ar bend­ra­vi­mas vi­sų pir­ma nė­ra nuo­la­ti­nis, o vi­sų an­tra – bū­tent su tais as­me­ni­mis, ku­rie čia įvar­dy­ti, jie yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai“.

„Su to­mis iš­va­do­mis aš ne­su­tin­ku ir tai yra gry­nai su­bjek­ty­vus ver­ti­ni­mas“, – pa­brė­žė Sei­mo na­rys.

M.Bas­tys lei­di­mą gau­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja bu­vo ga­vęs 2006 me­tais, kai dir­bo tuo­me­ti­nio prem­je­ro Ge­di­mi­no Kir­ki­lo pa­ta­rė­ju. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je M.Bas­tys sa­kė ne­pri­si­me­nan­tis, ar lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja rei­ka­la­vo jo par­ei­gos, sa­kė tik pra­dė­jęs dirb­ti prem­je­ro ko­man­do­je už­pil­dęs ati­tin­ka­mą an­ke­tą.

M.Bas­tys taip pat tvir­ti­no, kad nie­ka­da anks­čiau iki pa­sta­ro­jo pa­ti­kri­ni­mo 2017 me­tais VSD par­ei­gū­nai jo ne­pers­pė­jo dėl šių ry­šių. Jis tei­gė per tą lai­ko­tar­pį su žval­gy­bos par­ei­gū­nais ne­bend­ra­vęs, ne­bent pats to ne­ži­no­da­mas, su par­ei­gas ei­nan­čiais de­par­ta­men­to va­do­vais ir­gi ne­bu­vo su­si­ti­kęs, tik daug anks­čiau su bu­vu­siu VSD va­do­vu Me­čiu Lau­rin­ku­mi.

Per šie­me­ti­nį pa­ti­kri­ni­mą, kai lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja pa­pra­šė an­trą kar­tą per po­li­ti­nę kar­je­rą, pra­dė­jęs ei­ti Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas, M.Bas­tys sa­kė jau ke­lis­kart su­si­ti­kęs su VSD par­ei­gū­nais.

„Bu­vo du te­le­fo­ni­niai po­kal­biai, du su­si­ti­ki­mai su par­ei­gū­nais ir tre­čias su­si­ti­ki­mas su VSD di­rek­to­riu­mi Da­riu­mi Jau­niš­kiu“, – pa­sa­ko­jo M.Bas­tys. Bū­tent per po­kal­bį su VSD va­do­vu M.Bas­tys sa­kė iš­gir­dęs pers­pė­ji­mą dėl bend­ra­vi­mo su me­džia­go­je mi­ni­mais as­me­ni­mis.

Po šio po­kal­bio M.Bas­tys tei­gė su šiais as­me­ni­mis ne­be­su­si­ti­kęs, tik su­lau­kęs vie­no skam­bu­čio iš Jev­ge­ni­jaus Kos­ti­no. M.Bas­čio pa­sa­ko­ji­mu, J.Kos­ti­nas no­rė­jo jį su­pa­žin­din­ti su „JAV as­me­niu, dir­bu­siu Oba­mos ad­mi­nis­tra­ci­jo­je, ku­ris do­mi­si ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mais“, ta­čiau šis su­si­ti­ki­mas ne­įvy­ko.

Žur­na­lis­tų klau­sia­mas, kaip su­si­pa­ži­no su J.Kos­ti­nu, M.Bas­tys tvir­ti­no, kad tai ti­kriau­siai įvy­ko 2001 me­tais per par­ti­jos bi­čiu­lius, kon­kre­čiai įvar­di­jo Va­le­ri­ją Bra­zie­nę.

„Tai yra na­tū­ra­lu, aka­de­mi­nės vi­suo­me­nės žmo­gus, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, ko­dėl aš ne­ga­lė­čiau su­si­tik­ti, bend­rau­ti da­ly­kiš­kai, dis­ku­tuo­ti?“ – apie bend­ra­vi­mą su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu J.Kos­ti­nu kal­bė­jo M.Bas­tys.

Sei­mo na­rys tvir­ti­no, kad J.Kos­ti­nas jam „taip tie­sio­giai ne­bu­vo įvar­di­nęs, kad jis at­sto­vau­ja „Ro­sa­tom“, ta­čiau bū­tent su at­omi­ne ener­ge­ti­ka su­si­ję klau­si­mai ap­ta­ri­nė­ti M.Bas­čio suo­rga­ni­zuo­ta­me su­si­ti­ki­me su tuo­me­ti­niu Sei­mo pir­mi­nin­ku Vy­du Ged­vi­lu.

Liu­dy­da­mas ko­mi­te­to po­sė­dy­je M.Bas­tys tvir­ti­no nie­ka­da ne­ga­vęs jo­kios fi­nan­si­nės par­amos nei sau, nei rin­ki­mų kam­pa­ni­joms iš me­džia­go­je mi­nė­tų as­me­nų, nors sa­kė, jog hi­po­te­tiš­kai šis klau­si­mas bu­vo ap­tar­tas su bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka.

„Ga­liu vi­siš­kai ra­miai par­eikš­ti – ti­krai ne­su ga­vęs jo­kio at­ly­gio, ma­no pri­nci­pi­nė nuo­sta­ta ne­pa­žeis­ti įsta­ty­mų, ir ši­toj vie­toj aš esu vi­siš­kai ra­mus“, – ti­ki­no par­la­men­ta­ras.

Apie kal­bas dėl ga­li­mos par­amos su P.Vo­jei­ka par­la­men­ta­ras sa­kė, kad „y­ra du skir­tin­gi da­ly­kai, pa­klaus­ti, kas bū­tų, jei­gu bū­tų, ir tie­sio­giai pra­šy­ti“. M.Bas­tys pri­pa­ži­no, kad vie­no po­kal­bio su P.Vo­jei­ka me­tu šis pa­sa­kė dir­bęs KGB, ta­čiau ne­ma­tęs to kliū­ti­mi bend­rau­ti to­liau.

„Ma­no po­žiū­ris į vi­sus Lie­tu­vos pi­lie­čius, ku­rie ne­da­ro nu­si­kal­ti­mų, yra lo­ja­lūs vals­ty­bei, aš ne­ga­liu ver­tin­ti jų dėl pra­ei­ties, čia ma­no pri­nci­pi­nė nuo­sta­ta, kad ne­ga­li­ma teis­ti žmo­nių už pra­ei­tį, jei nė­ra pa­da­rę nu­si­kal­ti­mų“, – kal­bė­jo M.Bas­tys.

Sei­mas prieš po­rą sa­vai­čių pa­ve­dė NSGK at­lik­ti ty­ri­mą, ar VSD me­džia­go­je nu­ro­dy­ti M.Bas­čio ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu J.Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju P.Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu ne­ke­lia grės­mės ša­lies sau­gu­mui.

VSD ver­ti­ni­mu, šie ry­šiai da­ro M.Bas­tį pa­žei­džia­mu ir kel­tų grės­mę jam pa­ti­kė­tos vals­ty­bės pa­slap­ties sau­gu­mui, tuo me­tu M.Bas­tys yra tei­gęs, kad bend­ra­vi­mas su mi­ni­mais as­me­ni­mis „ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­mas kaip ne­pa­gei­dau­ja­mi ry­šiai Sei­mo na­rio eti­kos pra­sme“, ta­čiau ne grės­mė vals­ty­bės pa­slap­tims.

Mi­ni­mą me­džia­gą VSD par­en­gė ver­tin­da­mas tuo me­tu Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas ėju­sio M.Bas­čio pra­šy­mą leis­ti dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja. M.Bas­tys iš vi­ce­pir­mi­nin­kų at­sis­ta­ty­di­no, nes jį trauk­tis rem­da­ma­sis ne­igia­ma VSD iš­va­da par­agi­no Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis. Pa­li­kęs Sei­mo va­do­vy­bę, M.Bas­tys taip pat su­spen­da­vo na­rys­tę So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je.

Val­dan­tie­ji jam ini­ci­ja­vo ap­kal­tos pro­ce­są, ta­čiau spe­cia­lio­ji ko­mi­si­ja su­stab­dė ty­ri­mą, iki iš­va­das pa­teiks NSGK. Ko­mi­te­tas par­la­men­ti­nį ty­ri­mą tu­ri baig­ti iki ba­lan­džio 14 die­nos.