Mindaugas Bastys toliau reikalauja bylos VSD pareigūnams
Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Min­dau­gas Bas­tys to­liau skun­džia pro­ku­ro­rų veiks­mus ne­kel­ti bau­džia­mo­sios by­los Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) par­ei­gū­nams ir su sa­vo ad­vo­ka­tu ruo­šia me­džia­gą by­li­nė­tis Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me Stras­bū­re.

Ko­vo pa­bai­go­je Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­skel­bė, kad ne­tirs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) veiks­mų re­ko­men­duo­jant ne­su­teik­ti par­la­men­ta­rui tei­sės dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja. M.Bas­tys pro­ku­ro­rų pra­šė pra­dė­ti ty­ri­mą dėl ga­li­mo VSD va­do­vo Da­riaus Jau­niš­kio ir iš­va­dą apie jį ren­gu­sių par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mo. Pro­ku­ra­tū­ra in­for­ma­vo, kad skun­dą iš­nag­ri­nė­jęs Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ras nu­sta­tė, kad ne­bu­vo pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka, tu­rin­ti pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi po­žy­mių.

„Iš pra­džių Sau­gu­mo de­par­ta­men­to veiks­mus aps­kun­džiau pro­ku­ro­rui, kad pa­ti­krin­tų pa­grin­dą, dėl ku­rio su­ra­šė at­si­sa­ky­mą iš­duo­ti lei­di­mą. Jie pra­ne­šė, kad nė­ra pa­grin­do iš­kel­ti by­los sau­gu­mo dar­buo­to­jams už pikt­nau­džia­vi­mą“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė M.Bas­čio ad­vo­ka­tas Juo­zas Gau­du­tis.

Ga­vęs ne­igia­mą pro­ku­ra­tū­ros at­sa­ky­mą, J.Gau­du­tis krei­pė­si į Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mą. Šis teis­mas su­ti­ko su pro­ku­ro­ro po­zi­ci­ja.

Šio teis­mo nu­tar­tį ad­vo­ka­tas aps­kun­dė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. Jis pir­ma­die­nį nag­ri­nė­jo J.Bas­čio var­du pa­si­ra­šy­tą skun­dą dėl že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­ties.

„Ma­no sie­ki­mas vie­nin­te­lis – kad Lie­tu­vo­je bū­tų pa­da­ry­ti vi­si veiks­mai, ku­rie vė­liau ne­su­kel­tų abe­jo­nių ei­nant į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą, jei­gu to pri­reiks“, – BNS sa­kė J.Gau­du­tis.

Krei­pian­tis į šį teis­mą bū­ti­na, kad par­eiš­kė­jo prob­le­mą jo ša­ly­je bū­tų iš­nag­ri­nė­ję vi­sų ins­tan­ci­jų teis­mai.

Ad­vo­ka­tas ne­at­vi­rau­ja, dėl ko­kių ga­li­mų pa­žei­di­mų ga­li kreip­tis į Stras­bū­ro teis­mą – lau­kia Sei­mo iš­va­dų.

„Ma­nau, kad jei bus nu­ei­ta, Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas Lie­tu­vos Sei­mui pa­dės for­muo­ti pra­kti­ką“, – sa­kė jis.

Sei­me šiuo me­tu dir­ba spe­cia­lio­ji ko­mi­si­ja, ji iki bir­že­lio 1 die­nos tu­ri pa­teik­ti iš­va­dą, ar yra pa­grin­das M.Bas­čiui pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są.

Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių at­li­ku­sio Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das, kad par­la­men­ta­ras vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, o jo ry­šiai su VSD me­džia­go­je įvar­din­tais as­me­ni­mis ke­lia grės­mę ša­lies sau­gu­mui.

M.Bas­tys to­kius kal­ti­ni­mus ne­igia, o ap­kal­tos pro­ce­są va­di­na po­li­ti­niu su­si­do­ro­ji­mu. Ne­ga­vęs ga­li­my­bės už­duo­ti klau­si­mų VSD va­do­vui D.Jau­niš­kiui, M.Bas­tys tvir­ti­no, kad jo tei­sės yra pa­žeis­tos.

Ap­kal­ta M.Bas­čiui ini­ci­juo­ta dėl VSD nu­ro­dy­tų jo ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys M.Bas­tys vi­sus kal­ti­ni­mus ne­igia ir pa­brė­žia Sei­mo na­rio prie­sai­kos ne­su­lau­žęs.

Ba­lan­džio pa­bai­go­je Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Sei­mo na­rio M.Bas­čio pa­dė­ji­mo ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vą.