Mindaugas Bastys prokuroro prašo ištirti jo veiklą
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pri­pa­žin­tas vei­kęs prieš Lie­tu­vos vals­ty­bę So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Min­dau­gas Bas­tys pra­šo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros iš­tir­ti jo pa­ties veik­lą.

Ket­vir­ta­die­nį M.Bas­tys krei­pė­si į ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą Eval­dą Pa­ši­lį pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pa­dė­ji­mo ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką.

„Pra­šau pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ma­no at­žvil­giu pa­gal nu­si­kal­ti­mo, nu­ma­ty­to BK 118 straips­ny­je, po­žy­mius“, – ra­šo­ma Sei­mo na­rio pra­šy­me.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 118 straips­nis nu­ma­to, kad tas, kas pa­dė­jo ki­tai vals­ty­bei ar jos or­ga­ni­za­ci­jai veik­ti prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką – jos kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką, su­ve­re­ni­te­tą, te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mą, gy­ny­bos ar eko­no­mi­kos ga­lią, – bau­džia­mas lais­vės at­ėmi­mu iki sep­ty­ne­rių me­tų.

Sa­vo pra­šy­mą M.Bas­tys grin­džia tre­čia­die­nį NSGK pa­tvir­tin­to­mis par­la­men­ti­nio ty­ri­mo iš­va­do­mis, kad jis bend­ra­dar­bia­vo su Ru­si­jos spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis.

„Iš­va­da su­ra­šy­ta taip, kad iš jos iš­plau­kia tai, jog ma­no veiks­muo­se yra nu­si­kal­ti­mo, nu­ma­ty­to BK 118 straips­ny­je, po­žy­mių. Anot Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, jie tu­ri pa­kan­ka­mai duo­me­nų, kad aš vei­kiau prieš Lie­tu­vos kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką, su­ve­re­ni­te­tą, te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mą, gy­ny­bos ir eko­no­mi­nę ga­lią“, – tei­gia M.Bas­tys.

At­li­kęs ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį kons­ta­ta­vo, kad šis par­la­men­ta­ras, pa­lai­ky­da­mas ar­ti­mus ir nuo­la­ti­nius ry­šius su Ru­si­jos vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vais, vei­kė prieš Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sus.

NSGK tei­gi­mu, „ar­ti­mi Sei­mo na­rio M.Bas­čio ry­šiai su bu­vu­siais ir esa­mais Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo struk­tū­rų par­ei­gū­nais, Krem­liui ar­ti­mais žur­na­lis­tais ir bu­vu­siais bei esa­mais nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui“.

Iš­va­do­se taip pat pa­žy­mi­ma, kad M.Bas­tys, tar­pi­nin­kau­da­mas „Ro­sa­tom“ ir su ja su­si­ju­sioms įmo­nėms, „sie­kė da­ry­ti įta­ką po­li­ti­niams pro­ce­sams ir aukš­čiau­siems par­ei­gū­nams Lie­tu­vo­je, ku­rie ga­lė­jo pa­keis­ti Lie­tu­vos geo­po­li­ti­nę kryp­tį ir pa­da­ry­ti ža­los Lie­tu­vos vals­ty­bei“.