Mindaugas Bastys pamiršo pažintį su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika
So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vas Min­dau­gas Bas­tys apk­lau­so­se Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) par­ei­gū­nams sa­kė klau­si­my­ne dėl lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja ne­nu­ro­dęs pa­žin­ties su bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, nes „nea­tė­jo į gal­vą“.

Tuo pa­čiu lei­di­mo su­si­pa­žin­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja sie­kęs par­la­men­ta­ras VSD par­ei­gū­nams pa­tvir­ti­no ži­no­jęs apie P.Vo­jei­kos są­sa­jas su KGB ir net pats P.Vo­jei­ka jį pers­pė­jęs, kad dėl jų bend­ra­vi­mo M.Bas­čiui ga­li kil­ti ne­ma­lo­nu­mų.

Tai ma­ty­ti iš ap­kal­tą M.Bas­čiui pra­dė­ti siū­lan­čios spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos kar­tu su iš­va­da skel­bia­mų do­ku­men­tų: iš­slap­tin­tų dvie­jų par­la­men­ta­ro apk­lau­sų šių me­tų va­sa­rio 15 ir ko­vo 3 die­ną bei klau­si­my­nų dėl lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja at­sa­ky­mų, 2006 ir 2016 me­tais.

Įver­ti­nę par­la­men­ta­ro pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je par­la­men­ta­ro už­pil­dy­tą klau­si­my­ną dėl lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, pa­pra­šy­to pra­dė­jus ei­ti Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas, VSD par­ei­gū­nai nu­spren­dė at­sa­ky­mus pa­si­tiks­lin­ti.

Pir­mo­ji par­la­men­ta­ro apk­lau­sa vy­ko va­sa­rio 15 die­ną Sei­me, jos me­tu M.Bas­tys pa­tvir­ti­no, kad pa­žįs­ta P.Vo­jei­ką, o VSD par­ei­gū­nui pa­klau­sus, ko­dėl ne­nu­ro­dė jo kaip bu­vu­sio KGB par­ei­gū­no, M.Bas­tys sa­kė šią pa­žin­tį pa­mir­šęs.

„Iš tie­sų, ir­gi, jei­gu taip vi­sai at­vi­rai, apie tai... aš... bu­vo man kaž­ka­da apie tai pa­sa­ky­ta. Da­bar kai jūs sa­kot, tai ži­nau ti­krai, kad ji­sai bu­vo KGB par­ei­gū­nas, bet tuo me­tu, ka­da at­sa­ki­nė­jau į klau­si­mus – ne­atė­jo man ji­sai... Nes ir­gi – su juo ne­su daug kar­tų bend­ra­vęs. (...) Ka­dan­gi su juo ne­daž­nai bend­rau­ji, tai iš gal­vos daž­nai iš­ei­na, ir ka­da per­ver­čiu per vi­są at­min­tį – nu ne­atei­na ji­sai į gal­vą“, – aiš­ki­no M.Bas­tys.

„Tai man tiek ir ži­no­ma, kad ji­sai, kaip jūs pri­mi­nėt, to­kioj tar­ny­boj yra dir­bęs, at­vi­rai pa­sa­ky­siu – apie tą tar­ny­bą, ką ji­sai ten vei­kęs, ką ji­sai ten da­rė, nie­kad ne­su kal­bė­jęs. Aiš­ku, jis yra už­si­mi­nęs, kad kad mū­sų bend­ra­vi­mas ga­li vie­naip ar ki­taip man ne vi­sai bū­ti pa­lan­kus. Ir jei­gu ži­niask­lai­da apie tai par­ašy­tų... Tai bu­vo apie tai už­si­min­ta“, – par­la­men­ta­ras pa­tvir­ti­no iš pa­ties P.Vo­jei­kos gir­dė­jęs, kad jų bend­ra­vi­mas ga­li su­lauk­ti prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų.

Ki­ta M.Bas­čio apk­lau­sa vy­ko Sei­me ko­vo 3 die­ną, par­ei­gū­nai klau­sė Sei­mo na­rį, kas jį yra pers­pė­ję dėl P.Vo­jei­kos ry­šių su KGB, ir šis at­sa­kė kad tai pra­ne­šė pats P.Vo­jei­ka, o gal Jev­ge­ni­jus Kos­ti­nas.

„Kad ji­sai yra dir­bęs sau­gu­me, tai ji­sai pat yra, be­rods... Ar J.Kos­ti­nas pri­sta­ty­da­mas, gal J.Kos­ti­nas“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Ban­dy­mas nu­slėp­ti pa­žin­tį su bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju P.Vo­jei­ka – vie­nas iš punk­tų, ku­riais ap­kal­tos ko­mi­si­ja grin­džia siū­ly­mą pra­dė­ti M.Bas­čiui ap­kal­tą.

Sei­mo ko­mi­si­jos pa­tvir­tin­to­se iš­va­do­se nu­ro­do­ma, kad M.Bas­tys šiurkš­čiai su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, kai per­nai me­tų pa­bai­go­je pil­dy­da­mas klau­si­my­ną dėl lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja „nus­lė­pė sa­vo ry­šius su (bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju) Pio­tru Vo­jei­ka“.

„Sei­mo na­rys M.Bas­tys pri­pa­žįs­ta, jog jam yra ži­no­ma, kad P.Vo­jei­ka yra bu­vęs KGB dar­buo­to­jas. Šie as­me­ni­niai san­ty­kiai su bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju P.Vo­jei­ka ir šių san­ty­kių po­bū­dis da­ro Sei­mo na­rį M.Bas­tį pa­žei­džia­mu ir kel­tų grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Ne­ga­li­ma at­mes­ti ga­li­my­bės, jog M. Bas­čiui pa­ti­kė­ta įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja dėl P.Vo­jei­kos tu­ri­mų sver­tų M.Bas­čio at­žvil­giu ga­lė­tų pa­tek­ti į Ru­si­jos žval­gy­bi­nių ar ki­tų šios ša­lies val­džios struk­tū­rų ran­kas bei bū­ti pa­nau­do­ta prieš Lie­tu­vos vals­ty­bę nu­kreip­tais tiks­lais“, – ra­šo­ma ko­mi­si­jos iš­va­do­je.

Tarp veiks­mų, ku­riuos ko­mi­si­ja trak­tuo­ja kaip prie­sai­kos su­lau­žy­mą, taip pat iš­va­do­je įvar­di­ja­mas M.Bas­čio pa­stan­gos su­reng­ti Ru­si­jos at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vų ir Lie­tu­vos va­do­vų su­si­ti­ki­mus, gal­būt ne­są­ži­nin­gi liu­di­ji­mai Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui (NSGK), anks­čiau at­li­ku­siam ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių su Ru­si­jos nau­dai vei­ku­siais as­me­ni­mis.

Ap­kal­ta M.Bas­čiui ini­ci­juo­ta dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to nu­ro­dy­tų jo ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

M. Bas­tys iš pat pra­džių to­kius kal­ti­ni­mus ne­igė, ap­kal­tos pro­ce­są va­di­no po­li­ti­niu su­si­do­ro­ji­mu, ap­kal­tos ko­mi­si­jos ty­ri­mą sa­kė esant ten­den­cin­gą. Prie­sai­kos Sei­mo na­rys pa­brė­žia ne­su­lau­žęs.

Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių at­li­ku­sio Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das, kad par­la­men­ta­ras vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, o jo ry­šiai su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to me­džia­go­je įvar­din­tais as­me­ni­mis ke­lia grės­mę ša­lies sau­gu­mui.