Mindaugas Bastys: gaila, kad konkrečiai tokio įspėjimo neatsimenu
„So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vas Min­dau­gas Bas­tys pa­lai­ky­da­mas ar­ti­mus ir nuo­la­ti­nius ry­šius su Ru­si­jos vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vais, vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus“ – par­eiš­kė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK), at­li­kęs spe­cia­lų ty­ri­mą. Taip pat, ar­ti­mi M. Bas­čio ry­šiai su bu­vu­siais ir esa­mais Ru­si­jos fe­de­ra­ci­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo struk­tū­rų par­ei­gū­nais, Krem­liui ar­ti­mais žur­na­lis­tais, bei bu­vu­siais ir esa­mais nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais, ke­lia grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Apie vi­sa tai, lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ po­kal­bis su pa­čiu par­la­men­ta­ru M. Bas­čiu.

– Po­ne Bas­ty, gal jau ver­ta pa­gal­vo­ti apie pa­si­trau­ki­mą iš Sei­mo?

– Ko­dėl?

– Po to­kių iš­va­dų dar­bą pra­dės ap­kal­tos ko­mi­si­ja. Bal­sa­vi­mai par­odė, kad vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos at­sto­vai šią po­zi­ci­ją taip pat pa­lai­ko. Ne­tu­ri­te la­bai daug šan­sų lik­ti Sei­mo na­riu.

– Pir­miau­sia, no­rė­čiau par­eikš­ti, kad tai yra po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas, yra pa­žeis­tos žmo­gaus tei­sės. Tai jau yra aiš­kus kal­ti­ni­mas pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są. Man ky­la pa­grįs­tas klau­si­mas, ko­dėl Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­siė­mė jo­kių veiks­mų nuo 2012 m. ir anks­čiau?

– Ne­siė­mė jo­kių veiks­mų prieš ką?

– Prieš ma­ne, prieš tuos as­me­nis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čius, ku­rie yra įvar­din­ti šio­je pa­žy­mo­je. Ko­dėl iki šios die­nos nė­ra pa­da­ry­ta jo­kio veiks­mo? O Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas sa­ko, kad jau yra pa­da­ry­ti to­kie veiks­mai.

– Iš da­lies jūs tei­sus. For­mu­luo­tė „vei­kė prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos in­te­re­sus“ yra bau­džia­mo­ji for­mu­luo­tė. Štai, LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 118 str. „Pa­dė­ji­mas ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką“ skam­ba taip: „Tas, kas pa­dė­jo ki­tai vals­ty­bei ar jos or­ga­ni­za­ci­jai veik­ti prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką – jos kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką, su­ve­re­ni­te­tą, te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mą, gy­ny­bos ar eko­no­mi­kos ga­lią, bau­džia­mas lais­vės at­ėmi­mu iki sep­ty­ne­rių me­tų.“ Tai­gi NSGK for­mu­luo­ja jums bau­džia­mą­jį kal­ti­ni­mą, dėl ko, lo­giš­ka ma­ny­ti, tu­rė­tų bū­ti bent pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas?

– Ma­nau, kad toks ty­ri­mas jau bu­vo bū­ti­nas, jei tai, kas čia tei­gia­ma bū­tų bu­vę. Iš es­mės to ne­bu­vo ir ne­ga­lė­jo bū­ti. Pir­miau­sia dėl nuo­la­ti­nių ry­šių su „Ro­sa­tom“ at­sto­vais. Pro­fe­so­rius Kos­ti­nas, bent jau ma­no ži­nio­mis ne­tu­ri jo­kios su­tar­ties su „Ro­sa­tom“. Tai jis yra „Ro­sa­tom“ at­sto­vas ar Lie­tu­vos pi­lie­tis, gal­būt ir tu­rin­tis kaž­ko­kių in­te­re­sų. Ko­le­gė R. Juk­ne­vi­čie­nė sa­ko, kad aš čia me­la­vau, bet jei aš ne­pri­si­me­nu, tai ir sa­kau, kad ne­pri­si­me­nu.

– Po­ne Bas­ty, kaip ga­li­ma ne­pri­si­min­ti do­ku­men­tuo­to su­si­ti­ki­mo su Lie­tu­vos VSD par­ei­gū­nu, ku­ris jus įspė­ja?

– Ma­nau, kad šiuo at­ve­ju ty­ri­mas tu­rė­tų bū­ti gi­les­nis.

– Bet jūs su­tin­ka­te, kad to­kius su­si­ti­ki­mus žmo­nės at­si­me­na vi­są gy­ve­ni­mą?

– Ko aš ne­pa­me­nu, tai aš ir sa­kau, kad ne­pa­me­nu. Jei pri­si­min­čiau, tai tą ir sa­ky­čiau.

– Jūs daug to­kių svar­bių da­ly­kų ne­pa­me­na­te?

– Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad daug ko ne­pri­si­me­nu. Kuo aš čia da­bar esu dė­tas, ko­dėl aš kal­ti­na­mas, kad me­la­vau? Net pa­žy­mo­je, kai kal­ba­ma apie pro­fe­so­rių Kos­ti­ną, nie­kas ne­tei­gia, kad jis bū­tų kaž­koks KGB dar­buo­to­jas ar pan. Dar bai­siau, yra sa­ko­ma, kad jo tė­vas dir­bo KGB ir sū­nus tu­ri už tai at­sa­ky­ti. Tai iš­vis yra ne­sup­ran­ta­mi da­ly­kai.

– Aš kal­bu apie vie­šai ži­no­mus da­ly­kus, štai tre­čia­die­nį BNS nau­jie­nų agen­tū­ros tu­ri­mo­je VSD pa­žy­mo­je ra­šo­ma: „Į „Ro­sa­tom“ pla­nus įsit­vir­tin­ti Lie­tu­vo­je bu­vo įtrauk­ti ir bu­vę KGB dar­buo­to­jai Lie­tu­vo­je Kęs­tu­tis Pui­do­kas, Pio­tras Vo­jei­ka bei pa­sta­ro­jo ar­ti­mas bi­čiu­lis ir vers­lo par­tne­ris Jev­ge­ni­jus Kos­ti­nas. Pa­sta­ra­sis, pa­si­nau­do­da­mas pa­žin­ti­mis su so­cial­de­mo­kra­tu Min­dau­gu Bas­čiu, ban­dė pri­ar­tė­ti prie so­cial­de­mo­kra­tų vir­šū­nės ir už­si­ti­krin­ti Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­lan­ku­mą.“ Dar mi­ni­mas ir Alek­sand­ras Mer­ti­nas, ku­ris yra „Ro­sa­tom“ dar­buo­to­jas ir t.t.

– A. Mer­ti­nas pri­sis­ta­to „Ro­sa­tom“ at­sto­vu, bu­vo ke­li da­ly­ki­niai su­si­ti­ki­mai. Vie­nas iš jų su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vy­du Ged­vi­lu. Iš es­mės, A. Mer­ti­nas pri­sta­tė sa­vo pla­nus, ką jie da­ro, ką pla­nuo­ja, ko jie no­ri.

– Po­ne Bas­ty, bet jūs esa­te Lie­tu­vos Sei­mo na­rys, lie­tu­vis. Ko jūs sten­gia­tės dėl to „Ro­sa­tom“?

– „Ro­sa­tom“ yra „Nu­kem“ sa­vi­nin­kas. Po to, kai vy­ko ma­no po­kal­bis su Kos­ti­nu, po to ir su Mer­ti­nu, jis pri­sta­tė vie­ną iš prob­le­ma­ti­nių klau­si­mų – Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mo klau­si­mą. Ma­ne tai la­bai rim­tai ir nuo­šir­džiai įti­ki­no, kad ti­krai tuo klau­si­mu rei­ka­lin­gas su­si­ti­ki­mas ir su prem­je­ru. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ne­bu­vo pa­si­ren­gęs to­kiam su­si­ti­ki­mui ir jis vy­ko, ro­dos, tik va­sa­rio mė­ne­sį ir ne ma­no dė­ka. Tas su­si­ti­ki­mas su Sei­mo pir­mi­nin­ku įvy­ko Sei­me, nie­kur ne­sis­le­piant, tik tiek, kad va­ka­re. Kur čia yra prob­le­ma?

– Prob­le­ma ta, kad jūs, da­vęs prie­sai­ką gin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos in­te­re­sus, iš tos in­for­ma­ci­jos, ku­ri ži­no­ma vie­šai, daug kam ga­li su­si­da­ry­ti įspū­dis, kad gi­na­te ne ši­tos vals­ty­bės in­te­re­sus?

– Sa­ky­ki­te, ko­dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė va­do­vau­ja­ma Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, sėk­min­gai pa­da­rė jung­tį su Šve­di­ja 2015 m., kaip ir bu­vo nu­ma­ty­ta. Kal­bu apie re­zul­ta­tą.

– Jūs taip gi­na­tės? Jūs sa­ko­te, kad ne­pai­sant nuo­sek­lių jū­sų pa­stan­gų vis tiek pa­da­ry­ta jung­tis su Šve­di­ja?

– Taip tei­gia­ma, kad bu­vo kaž­ko­kios pa­stan­gos. Ne. Ko­kių dar pa­stan­gų?

– Jums ne­bū­ti­nai tu­rė­jo pa­si­sek­ti.

– Kas man tu­rė­jo pa­si­sek­ti? Ma­no pa­grin­di­nis ir nuo­šir­dus tiks­las tai, kad iš­sisp­ręs­tų prob­le­ma dėl Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės už­da­ry­mo. Man bu­vo aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad kuo il­giau tą gin­čą tę­si­me, kuo il­giau bus truk­do­ma nor­ma­liai IAE už­da­ry­ti, tuo dau­giau mes ri­zi­kuo­ja­me su­mo­kė­ti pa­tys – mo­kes­čių mo­kė­to­jai ar iš biu­dže­to, o ne Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Ko­dėl VSD kaip pa­grin­di­nį da­ly­ką tei­kia, kad aš kaž­ko sie­kiau? Re­zul­ta­tai vi­siš­kai ki­to­kie. IAE sėk­min­gai vyks­ta, jung­tis su Šve­di­ja sėk­min­gai už­baig­ta, su Len­ki­ja kiek su­dė­tin­giau. Bet kur yra prob­le­ma?

– Šiuo at­ve­ju, įta­ri­mai dėl jū­sų vei­ki­mo prieš Lie­tu­vos vals­ty­bę. Jums ne­bū­ti­nai tu­rė­jo pa­si­siek­ti, bet klau­si­mas, ką jūs sie­kė­te pa­da­ry­ti?

– Jau pa­sa­kiau sa­vo es­mi­nį tiks­lą. Tai, ką pa­sa­kė Mer­ti­nas, taip, be abe­jo, „Ro­sa­tom“ tu­ri sa­vo stra­te­gi­nius tiks­lus. Bet aki­vaiz­du, kad jie ne­su­tam­pa su Lie­tu­vos stra­te­gi­niais tiks­lais.

– „Nu­kem“ už­da­ri­nė­ja IAE. Po­nas Mer­ti­nas elek­tri­nių ne­už­da­ri­nė­ja, jis jas sta­to. Tai du skir­tin­gi da­ly­kai.

– Ta­da ko­dėl Mer­ti­nas da­ly­va­vo Ig­na­li­no­je spren­džiant IAE už­da­ry­mo klau­si­mą. Ko­dėl jis ta­da ten da­ly­va­vo?

– Tai gal jūs ga­li­te at­sa­ky­ti?

– Aš tai ti­krai ne­ga­liu. Jo rei­kė­tų pa­klaus­ti.

– Po­ne Bas­ty, jūs bend­ra­vo­te ir su Ru­si­jos spe­cia­lių­jų tar­ny­bų par­ei­gū­nais. Tą ir­gi pa­liu­di­jo, NSGK na­riai ga­vę įro­dy­mus iš VSD. Jūs ži­no­jo­te, kad jie sau­gu­mie­čiai?

– Ne.

– Da­bar jūs jau ga­li­te at­sek­ti, kad tie žmo­nės bu­vo sau­gu­mie­čiai?

– Aš ir po šiai die­nai ne­tu­riu tos in­for­ma­ci­jos. Bū­tų la­bai ge­rai, kad VSD aiš­kia par­ody­tų tuos as­me­nis, kad aš ti­krai ži­no­čiau.

– Jūs gir­dė­da­mas tuos kal­ti­ni­mus, ne­ga­li­te pri­si­min­ti to­kių žmo­nių?

– VSD man yra ro­dy­ta tik vie­no as­mens nuo­trau­ka. Iš vi­zua­li­nės at­min­ties aš lyg ir pri­si­me­nu, kad su tuo žmo­gu­mi man yra te­kę bend­rau­ti, kal­bė­ti, bet aš jo net var­do ar pa­var­dės ne­at­si­me­nu.

– Ka­da jums ro­dė tas nuo­trau­kas?

– 2017 m., šie­met.

– Tai jau bu­vo šio ty­ri­mo kon­teks­te?

– Ne šio ty­ri­mo kon­teks­te. Į Sei­mą du kar­tus bu­vo at­ėję du VSD dar­buo­to­jai, vie­ną kar­tą vie­nas, ki­tą – ki­tas. Tie­siog bu­vo par­ody­ta nuo­trau­ka ir pa­klaus­ta, ar jūs to­kį as­me­nį pa­žįs­ta­te. Tai aš ne­ga­lė­jau įvar­din­ti nei jo var­do, nei pa­var­dės. Kiek ma­no at­min­tis lei­džia pri­si­min­ti, tai vie­ną ar du kar­tus man te­ko su­si­tik­ti. Jei tei­sin­gai vi­zua­liai iš nuo­trau­kos su­pra­tau, kad čia bū­tent tas as­muo. Bet ir po šiai die­nai ne­ži­nau, nei kas jis.

– Kaip jūs su­si­ti­ki­nė­ja­te su žmo­nė­mis, ku­rių ne­ži­no­te?

– Sei­mo na­riai tu­ri la­bai daug su­si­ti­ki­mų.

– Tai nė­ra Pe­tras Pe­trai­tis. Tai yra Ru­si­jos par­ei­gū­nas, sau­gu­mie­tis. Ar jūs kas­dien su jais su­si­tin­ka­te?

– Jūs tei­gia­te, kad tai yra ru­sas, sau­gu­mie­tis. Ne­ga­li bū­ti tau­ti­nės dis­kri­mi­na­ci­jos. Jam ant vei­do ne­pa­ra­šy­ta sau­gu­mie­tis jis ar ne.

– NSGK pir­mi­nin­kas iš­si­reiš­kė, kad jūs bu­vo­te už­ver­buo­tas vi­siš­kai kla­si­ki­niu bū­du. Pir­miau­sia ge­ri san­ty­kiai, ne­di­de­li pra­šy­mai. Pir­miau­sia pa­dė­ki­te su­tvar­ky­ti ru­sų ka­pus, ta­da pa­dė­ki­te gau­ti ke­le­tą vi­zų kai ku­riems žmo­nėms, ir t.t. Po to pra­si­de­da di­des­ni rei­ka­lai ir t.t. Su­tin­ka­te su tuo, kad tai bu­vo kla­si­ki­nė ver­ba­vi­mo sche­ma?

– Po šiai die­nai ne­ži­nau kla­si­ki­nė ar ne, ver­ba­vi­mas ar ne. Jei jau VSD se­ka, pri­žiū­ri vi­są mū­sų erd­vę, tai jau se­niai tu­rė­jo ma­ne įspė­ti.

– Tai­gi jūs bu­vo įspė­tas. Jei po to įspė­ji­mo to­liau vei­kia­te, tai jus trak­tuo­ja, kaip tė­vy­nės iš­da­vi­ką, tik ren­ka in­for­ma­ci­ją.

– Gai­la, kad aš kon­kre­čiai to­kio įspė­ji­mo ne­at­si­me­nu, kad bū­tų kon­kre­čiai dėl to ar ki­to as­mens.

– Bet gal jūs at­si­me­na­te ne­kon­kre­tų?

– Jei pri­si­min­čiau, tai ir pa­sa­ky­čiau. Lo­giš­kai gal­vo­jant, jei bū­tų pa­sa­ky­ta, kad ne­bend­rauk su pro­fe­so­riu­mi Kos­ti­nu ar su Vo­jei­ka...

– Bet jūs ne­ži­no­te, ar jums taip ne­bu­vo pa­sa­ky­ta, nes jūs ne­at­si­me­na­te su­si­ti­ki­mo.

– Aš la­bai pui­kiai at­si­me­nu, kai 2017 m. kal­bė­jau­si su VSD dar­buo­to­jais ir di­rek­to­riu­mi, ku­rio dar kar­tą bu­vo pa­an­trin­ta, kad su tuo, su tuo ir su tuo ne­bend­rauk. Ir aš lai­kau­si to po­kal­bio su­ta­ri­mo.

– Dar šiek tiek apie mo­ty­vus. Gal prieš 10–12 m. tu­rė­jo­te ko­kių fi­nan­si­nių prob­le­mų, sko­lų, kre­di­tų ar pan.?

– Aš sa­vo gy­ve­ni­mo pa­grin­dą su­kū­riau iki po­li­ti­kos, dirb­da­mas vers­le. Pir­mas kre­di­tas pa­im­tas, gal 2003 ar 2004 m., tiks­liai ne­pa­me­nu. Šian­dien esu įsi­pa­rei­go­jęs ban­kui, pa­ėmęs kre­di­tus. Iki po­li­ti­kos aš ne­tu­rė­jau net kre­di­tų.

– Gal ne­tu­rė­jo­te sta­bi­lių pa­ja­mų?

– Iki po­li­ti­kos tu­rė­jau nor­ma­lias, sta­bi­lias pa­ja­mas. Vi­sas ma­no tur­tas dek­la­ruo­tas, tą ga­li­ma pa­ti­krin­ti.

– Kaip jums pa­čiam at­ro­do, kaip bal­suos ap­kal­tos ko­mi­si­ja?

– Jei tai bus po­li­ti­nis spren­di­mas, kaip ir čia...

– Sei­mas ir yra po­li­ti­nė ins­ti­tu­ci­ja. Ti­kras spren­di­mas, tu­rin­tis kur kas rim­tes­nių pa­sek­mių ga­li bū­ti pri­ima­mas teis­me.

– To­kie spren­di­mai, ku­rie yra pa­da­ry­ti, yra su­si­ję ir su tei­se, su bau­džia­mą­ja tei­se. To­kiais da­ly­kais juo­kau­ti ne­ga­li­ma. Ti­krai ne ko­mi­te­to rei­ka­las už­siim­ti bau­džia­muo­ju per­se­kio­ji­mu. Tai yra aki­vaiz­dus kal­ti­na­mas pa­da­rant nu­si­kal­ti­mą, dėl ko ga­li bū­ti bau­džia­ma iki 7-erių me­tų. Tai čia la­bai rim­ta.

– Kas lems jū­sų spren­di­mą, ei­ti ke­lią iki ga­lo ar pa­dė­ti man­da­tą?

– Tai pri­klau­sys nuo Kons­ti­tu­ci­nio teis­mo spren­di­mo.

– Ki­taip ta­riant, jei ap­kal­tos pro­ce­dū­ra nu­ke­liaus tiek, kad bus pa­pra­šy­ta Kons­ti­tu­ci­nio teis­mo iš­va­dos, tai jos su­lau­kęs jūs ne­lauk­si­te vi­so par­la­men­to bal­sa­vi­mo?

– Taip.

– Su kiek­vie­na die­na vis gi­liau skan­di­na­te so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją. Su­tin­ka­te?

– Aš esu su­stab­dęs na­rys­tę par­ti­jo­je.

– Bet vi­si ži­no, kad jūs so­cial­de­mo­kra­tas jau dau­gy­bę me­tų.

– Sa­vo įsi­ti­ki­ni­mais esu so­cial­de­mo­kra­tas, bet šian­dien na­rys­tę esu su­stab­dęs.