Milijonas eurų vaikų poilsiui
Vy­riau­sy­bei ir sa­vi­val­dy­bei šį­met vai­kų va­sa­ros poil­siui sky­rus apie 1 mln. eu­rų, vals­ty­bės re­mia­mo­se sto­vyk­lo­se ga­lės il­sė­tis apie 40 tūkst. vai­kų.

Ta­čiau tė­vams, be­si­ti­kin­tiems pi­ges­nių ke­lia­la­pių į sta­cio­na­rias sto­vyk­las, teks nu­si­vil­ti, mat sa­vi­val­dy­bės, sky­ru­sios per 700 tūkst. eu­rų, sten­gia­si rem­ti ne sta­cio­na­rias, bet die­nos ar kū­ry­bi­nes sto­vyk­las.

Tuo me­tu Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos skirs­to­mo­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nių fon­dų par­amos lė­šo­mis (be­veik 300 tūkst. eu­rų) re­mia­mos edu­ka­ci­nės prog­ra­mos.

Tė­vų gal­vos skausmas

Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­siū­ly­mų re­zer­vuo­ti vie­tas sa­vo vai­kams sta­cio­na­rio­se vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lo­se – nors ve­ži­mu vežk. Vie­no­se jų ža­da­ma vai­kus iš­mo­ky­ti už­sie­nio kal­bų, ki­to­se – plauk­ti ar dar ki­to­kių įgū­džių. Ta­čiau ne­ma­žą da­lį tė­vų vis dar gąs­di­na ne­men­kos jų kai­nos. Sep­ty­nių die­nų vai­ko poil­sis sta­cio­na­rio­je sto­vyk­lo­je iš šei­mos biu­dže­to ga­li par­ei­ka­lau­ti ne ma­žiau kaip 150 eu­rų. O sto­vyk­los už­sie­ny­je – dar bran­ges­nės – ke­lia­la­pio kai­na ga­li siek­ti ir 600–700 eu­rų. Aki­vaiz­du, kad ne kiek­vie­na šei­ma ga­li sau leis­ti to­kias iš­lai­das, ypač jei šei­mo­je – ne vie­nas mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kas.

„No­rė­čiau sa­vo dviem vai­kams nu­pirk­ti ke­lia­la­pius į sto­vyk­las, kad jie va­sa­rą bent ku­riam lai­kui iš­trūk­tų iš na­mų, ta­čiau tai at­siei­tų dau­giau kaip treč­da­lį mū­sų šei­mos mė­ne­sio pa­ja­mų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­si­pa­ži­no Plun­gė­je gy­ve­nan­ti Dan­guo­lė S. Pa­si­do­mė­jus mo­kyk­lo­je ir me­ri­jo­je ki­to­kių, pi­ges­nių ke­lia­la­pių į vai­kų sto­vyk­las, jai bu­vo pa­aiš­kin­ta, esą tuo pa­si­rū­pin­ti ji tu­ri pa­ti.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas Ro­lan­das Rai­bu­žis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad sa­vi­val­dy­bė vai­kų poil­sio sta­cio­na­rio­se va­sa­ros sto­vyk­lo­se ne­re­mia jau ne vie­nus me­tus. „Sa­vo ra­jo­ne to­kios sto­vyk­los ne­tu­ri­me, o ke­lia­la­piai į sta­cio­na­rias sto­vyk­las ki­tuo­se ra­jo­nuo­se yra la­bai bran­gūs. To­dėl at­si­sa­kė­me pra­kti­kos deng­ti da­lį ke­lia­la­pių kai­nos“, – tei­gė R. Rai­bu­žis.

Pa­sak jo, kol kas ne­nu­ma­ty­ta skir­ti pi­ni­gų net ir vai­kų die­nos sto­vyk­loms. „Mo­ky­to­jų va­sa­ros at­os­to­gos yra trum­pes­nės nei moks­lei­vių, to­dėl steng­si­mės tą lai­ką, kai ne­vyks­ta pa­mo­kos, iš­nau­do­ti – mo­ky­to­jai rem­ti­nų šei­mų vai­kus, ku­rie gau­na ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą, mo­kyk­lo­se ga­lės užim­ti ki­ta veik­la“, – sa­kė R. Rai­bu­žis.

Ke­lia­la­piai – prabanga

Sta­cio­na­rių va­sa­ros sto­vyk­lų da­lies ke­lia­la­pių kai­nos ne­den­gia ne tik mi­nė­ta me­ri­ja. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė šie­met rems 98 va­sa­ros sto­vyk­las, ku­rias pa­si­rinks apie 5 tūkst. jau­nų­jų vil­nie­čių. Šie­met įvai­rioms sto­vyk­loms par­em­ti kon­kur­so bū­du sa­vi­val­dy­bė sky­rė 29 tūkst. eu­rų. Dau­giau­sia tai bus pra­mo­gi­nės, poil­si­nės, svei­ka­ti­ni­mo die­nos sto­vyk­los. „At­ve­ria­me mo­kyk­las bend­ruo­me­nėms, efek­ty­viai iš­nau­do­da­mi lais­vas ug­dy­mo įstai­gų pa­tal­pas. Bū­re­lių or­ga­ni­za­to­riams šie­met leng­viau su­si­ras­ti lais­vą sa­lę, o vai­kams – dau­giau įdo­mių už­siė­mi­mų ne­to­li na­mų“, – tei­gė Vil­niaus mies­to vi­ce­me­ras Li­nas Kve­da­ra­vi­čius.

Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Be­ta Za­vec­kie­nė sa­kė, kad šie­met lė­šų ski­ria­ma die­nos, tu­riz­mo ir kū­ry­bi­nėms sto­vyk­loms. „Tam nu­ma­ty­ta 8 tūkst. eu­rų, kad lais­va­lai­kį die­nos sto­vyk­lo­se, ku­rios veiks dau­ge­ly­je mū­sų sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų, leis­tų apie 300 vai­kų, t. y. vos ne kas penk­tas moks­lei­vis“, – pa­brė­žė B. Za­vec­kie­nė. Anot jos, dau­gu­ma šių sto­vyk­lų vai­kams bus ne­mo­ka­mos, tik už kai ku­rias tė­vams teks pri­mo­kė­ti iki 10 eu­rų už vi­sas sep­ty­nias die­nas.

Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo ir kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo Ju­liaus Lu­ko­še­vi­čiaus tei­gi­mu, šie­met iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to vai­kų va­sa­ros poil­siui skir­ta 16 tūkst. eu­rų. Pi­ni­gai bus pa­nau­do­ti 30 die­nos sto­vyk­lų, kad jas ga­lė­tų lan­ky­ti kuo dau­giau moks­lei­vių. Pla­nuo­ja­ma, kad ak­ty­viai il­sė­sis 737 vai­kai. „Bus ren­gia­mos spor­to, tu­riz­mo, ama­tų sto­vyk­los. Vai­kams toks poil­sio bū­das pa­tin­ka, ir jis bran­giai ne­kai­nuo­ja“, – pa­žy­mė­jo J. Lu­ko­še­vi­čius. Jis taip pat sa­kė, kad die­nos sto­vyk­los bir­že­lio pra­džio­je pa­pil­do­mai ren­gia­mos ir ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą gau­nan­tiems vai­kams.

Sto­vyk­lau­ti ga­lės dau­giau vaikų

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mais, šie­met ša­lies sa­vi­val­dy­bės vai­kų va­sa­ros poil­siui yra nu­ma­čiu­sios skir­ti 708 tūkst. eu­rų. Tai kur kas dau­giau nei per­nai, kai bu­vo skir­ta 392 tūkst. eu­rų. „Džiau­gia­mės sa­vi­val­dy­bių spren­di­mu di­din­ti lė­šas vai­kų va­sa­ros poil­siui – juk ne­for­ma­lu­sis ug­dy­mas yra glau­džiai su­si­jęs su for­ma­liuo­ju švie­ti­mu. Moks­li­nin­kai yra pa­ste­bė­ję, kad tiems vai­kams, ku­rie va­sa­rą tu­rė­jo ga­li­my­bę pra­smin­gai at­os­to­gau­ti, ko nors iš­mok­ti, ru­de­nį pri­rei­kia ma­žiau lai­ko įsi­trauk­ti į ug­dy­mo pro­ce­są“, – tei­gė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė.

Dau­giau­sia pi­ni­gų sky­rė Vil­niaus, Šven­čio­nių, Kau­no, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Už jų ski­ria­mus pi­ni­gus sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se vai­kams daž­niau­siai bus ren­gia­mos die­nos ar kū­ry­bi­nės sto­vyk­los.

Dar be­veik 300 tūkst. eu­rų vai­kų va­sa­ros poil­siui skir­ta iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų par­amos lė­šų. Šiais pi­ni­gais fi­nan­suo­ja­mos edu­ka­ci­nės prog­ra­mos, ku­rias vyk­dys 21 be­veik vi­so­se ša­lies re­gio­nuo­se esan­ti sta­cio­na­ri sto­vyk­la. Šias lė­šas ad­mi­nis­truo­jan­čio Švie­ti­mo mai­nų par­amos fon­do pro­jek­to va­do­vės Ža­nos Or­lo­vos tei­gi­mu, iš par­amos ski­ria­mos lė­šos vi­siems vai­kams lei­džia pa­deng­ti iki 30 proc. da­ly­va­vi­mo prog­ra­mo­je kai­nos. Apie 10 proc. vai­kų, jau­nų­jų sto­vyk­lau­to­jų, bus iš vals­ty­bės re­mia­mų šei­mų, taip pat im­ig­ran­tų vai­kai. Jiems bus pa­den­gia­ma 95 proc. da­ly­va­vi­mo prog­ra­mo­je kai­nos. Į sto­vyk­las kvie­čia­mi ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­vių vai­kai, taip pat Lie­tu­vos tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų moks­lei­viai. „Pi­ges­nių ke­lia­la­pių ieš­kan­tys tė­vai tu­rė­tų kreip­tis ne tik į sa­vi­val­dy­bes, bet ir į par­amą gau­nan­čias bei sto­vyk­las or­ga­ni­zuo­jan­čias įstai­gas“, – pa­žy­mė­jo Ž. Or­lo­va. In­for­ma­ci­jos apie šias įstai­gas ga­li­ma ras­ti spe­cia­lio­je Švie­ti­mo mai­nų par­amos fon­do in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.tapk.lt.