Milijonai – į dumblo balą
Bend­ro­vė „Vil­niaus van­de­nys“, dar 2013-ai­siais pa­sis­ta­čiu­si mo­der­niau­sius dumb­lo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius už dau­giau kaip 156 mln. li­tų (apie 45 mln. eu­rų), iki šiol ne­nau­do­ja jų vi­su pa­jė­gu­mu. Pu­siau ap­do­ro­tas nuo­te­kų dumb­las mies­tie­čių lė­šo­mis ir to­liau per­duo­da­mas kom­pos­tuo­ti pri­va­čiai bend­ro­vei, už­ti­kri­nant jai mi­li­jo­ni­nį pel­ną.

„Jei pa­aiš­kė­tų, kad mi­li­jo­nus kai­na­vę nau­jie­ji Vil­niaus dumb­lo tvar­ky­mo įren­gi­niai ti­krai ne­nau­do­ja­mi, ar­ba nau­do­ja­mi ne vi­sos apim­ties, dėl ko dumb­las to­liau siun­čia­mas kom­pos­tuo­ti į pri­va­čią bend­ro­vę „Bias­tra plius“, tai bū­tų skan­da­las!“ – LŽ tvir­ti­no „Vil­niaus van­de­nų“ Ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­riu po sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ta­pęs Vil­niaus ta­ry­bos de­pu­ta­tas kon­ser­va­to­rius Vi­das Ur­bo­na­vi­čius.

Bend­ro­vės „Vil­niaus van­de­nys“, ku­rios 95 proc. ak­ci­jų pri­klau­so sos­ti­nės, o li­ku­sios – Vil­niaus, Šal­či­nin­kų ir Šven­čio­nių ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bėms, tei­gi­mu, dumb­lo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių sta­ty­bos pro­jek­to tiks­lai pa­siek­ti.

„Ta­čiau šiuo me­tu ne­eksp­loa­tuo­ja­mos dumb­lo džio­vyk­los, nors jos vi­siš­kai par­eng­tos dar­bui, ka­dan­gi vi­sos Lie­tu­vos mas­tu iki ga­lo ne­įgy­ven­din­ta džio­vin­to dumb­lo pa­nau­do­ji­mo stra­te­gi­ja. Ne­sant kur pa­nau­do­ti di­de­lių kie­kių džio­vin­to dumb­lo, bu­vo nu­spręs­ta lai­ki­nai nau­do­ti eko­no­miš­kiau­sią tech­no­lo­gi­ją, tai yra to­liau kom­pos­tuo­ti dumb­lą, to­dėl bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas dėl Vil­niaus mies­to nuo­te­kų va­lyk­los dumb­lo kom­pos­ta­vi­mo, jį lai­mė­jo bend­ro­vė „Bias­tra plius““, – LŽ nu­ro­dė „Vil­niaus van­de­nų“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vė Rū­ta Mac­ke­vi­čiū­tė.

Už­ti­kri­na pelną

2005-ai­siais gy­va­vi­mą pra­dė­ju­si bend­ro­vė „Bias­tra Plius“, kaip nu­ro­do­ma įmo­nės tink­la­la­py­je, bu­vo įsteig­ta tam, kad kom­pos­tuo­tų Vil­niaus mies­to nuo­te­kų dumb­lą. Itin pel­nin­gai vei­kian­ti bend­ro­vė nu­ro­do per­dir­ban­ti dau­giau kaip 30 tūkst. to­nų dumb­lo ir dar tiek pat ža­lių­jų at­lie­kų per me­tus.

Vi­sas įmo­nės kom­pos­tuo­ja­mas dumb­las į ją at­ke­liau­ja iš „Vil­niaus van­de­nų“. Jo ap­do­ro­ji­mas už­ti­kri­na ypa­tin­gą įmo­nės pel­nin­gu­mą: tik pra­ėju­siais me­tais „Bias­tra plius“, ga­vu­si 5,3 mln. li­tų (1,5 mln. eu­rų) pa­ja­mų, skai­čia­vo 2,3 mln. li­tų (666 tūkst. eu­rų) gry­ną­jį pel­ną. Bend­ro­vės pel­nin­gu­mas vir­ši­jo 42 pro­cen­tus. Cen­tri­nio vie­šų­jų pir­ki­mų por­ta­lo duo­me­nų ba­zė at­sklei­džia, kad per pa­sta­ruo­sius še­še­rius me­tus „Bias­tra plius“ pa­ja­mos sie­kė apie 9,5 mln. eu­rų – maž­daug 7,8 mln. eu­rų šių lė­šų den­gė su­tar­tys su „Vil­niaus van­de­ni­mis.

Kaip LŽ nu­ro­dė „Vil­niaus van­de­nų“ at­sto­vė R. Mac­ke­vi­čiū­tė, šį­met jie pa­pil­do­mų pa­slau­gų iš „Bias­tra plius“ ne­pir­ko, o 2014 me­tų va­sa­rio pra­džio­je „bu­vo pa­pil­do­mai įsi­gy­tos pa­slau­gos „Vil­niaus mies­to nuo­te­kų va­lyk­los dumb­lo tvar­ky­mas“. Šios tre­jiems me­tams su­da­ry­tos su­tar­ties pla­nuo­ja­ma ver­tė – 1,4 mln. eu­rų, o nu­ma­to­mas per­dirb­ti dumb­lo kie­kis – maž­daug 27 tūkst. to­nų per me­tus.

Vil­niaus ta­ry­bos na­rio V. Ur­bo­na­vi­čiaus tei­gi­mu, to­kia si­tua­ci­ja – skan­da­lin­ga. „Po dumb­lo ap­do­ro­ji­mo nau­ja­ja­me „Vil­niaus van­de­nų“ įren­gi­ny­je tu­rė­tų su­si­da­ry­ti kie­ta ma­sė, ku­ri tu­rė­tų bū­ti par­da­vi­nė­ja­ma ar­ba per­duo­da­ma de­gin­ti kaip bio­ku­ras, o ne už pi­ni­gus per­duo­da­ma „Bias­trai Plius“. Ga­li­ma tar­ti, kad nuo įren­gi­nių pa­lei­di­mo 2012-ai­siais rei­kė­jo tam ti­kro lai­ko jų dar­bui su­de­rin­ti, bet 2015-ai­siais ti­krai ne­be­ga­li bū­ti jo­kio to­kios pa­čios apim­ties kie­kio iš­ve­ži­mo kom­pos­ta­vi­mui“, – pik­ti­no­si mies­to po­li­ti­kas.

vv.lt nuotrauka

Ža­dė­jo re­vo­liu­ci­nius pokyčius

Mo­der­nūs dumb­lo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niai Vil­niu­je vi­su pa­jė­gu­mu pra­dė­jo veik­ti 2012-ųjų va­sa­rą. „Vil­niaus van­de­nys“ juos iš ran­go­vo – Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės „WTE Was­ser­tech­nik“ – pe­rė­mė ly­giai po me­tų. Nuo 2008-ųjų vyk­dy­to pro­jek­to, kai­na­vu­sio apie 45 mln. eu­rų, du treč­da­liai bu­vo fi­nan­suo­ta iš Eu­ro­pos Są­jun­gos Sang­lau­dos fon­do, li­ku­sį treč­da­lį sky­rė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ir „Vil­niaus van­de­nys“. Pa­sta­ro­ji įmo­nė tam iš Šiau­rės in­ves­ti­ci­jų ban­ko pa­sis­ko­li­no 10,3 mln. eu­rų, ku­riuos su fik­suo­to­mis 1,8 proc. me­ti­nė­mis pa­lū­ka­no­mis tu­ri grą­žin­ti iki 2026 me­tų rug­sė­jo.

Tuo me­tu „Vil­niaus van­de­nų“ va­do­vas Va­len­ti­nas Mil­tie­nis vie­šai gy­rė­si, kad nuo­te­kų va­lyk­lo­je pa­sta­ty­ti ter­mo­hid­ro­li­zės įren­gi­niai yra ne tik to­kie pir­mi Bal­ti­jos ša­ly­se, bet ir vie­ni pir­mų­jų Ry­tų Eu­ro­po­je. „Iš vi­so pa­sau­ly­je to­kia tech­no­lo­gi­ja nau­do­ja­ma tik ke­lias­de­šim­ty­je nuo­te­kų va­lyk­lų. Džiu­gu, kad ly­giuo­ja­mės į to­kias ša­lis kaip JAV, Aus­tra­li­ja, Nor­ve­gi­ja ar Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja“, – aiš­ki­no jis.

Pa­sta­čius įren­gi­nius ža­dė­ta, kad nau­do­ji dumb­lo ap­do­ro­ji­mo sis­te­ma pen­kis kar­tus su­ma­žins su­si­kau­pian­čio dumb­lo kie­kį. Mo­der­niuo­se ter­mo­hid­ro­li­zės įren­gi­niuo­se bei už­da­ruo­se dumb­lo pū­dy­tu­vuo­se per­dirb­tas dumb­las virs bek­va­pė­mis gra­nu­lė­mis, pri­ski­ria­mo­mis bio­ku­rui, jas bus ga­li­ma de­gin­ti ar­ba nau­do­ti že­mės ūky­je kaip ver­tin­gą mi­ne­ra­li­nę trą­šą. Bū­tent taip el­gia­ma­si Vo­kie­ti­jo­je, Aus­tri­jo­je ir kai ku­rio­se ki­to­se ša­ly­se, kur džio­vin­tas dumb­las de­gi­na­mas iš­gau­nant ir elek­tros, ir ši­lu­mos ener­gi­ją.

Iš­gau­ti ener­gi­jos iš džio­vi­na­mo dumb­lo ti­kė­jo­si ir „Vil­niaus van­de­nys“. Kaip 2012 me­tais kal­bė­jo „Vil­niaus van­de­nų“ ga­my­bos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ki­sie­lis, jei sos­ti­nės dumb­las bū­tų per­dir­ba­mas vi­su pa­jė­gu­mu – 62 to­nos sau­sos me­džia­gos per par­ą – iš jo bū­tų pa­ga­mi­na­ma 16 mln. ki­lo­vat­va­lan­džių elek­tros ener­gi­jos ir 19 mln. ki­lo­vat­va­lan­džių ši­lu­mi­nės ener­gi­jos per mė­ne­sį. Skai­čiuo­ta, kad ši ener­gi­ja, per­duo­ta į LES­TO tink­lus, įmo­nei ga­lė­tų už­ti­krin­ti ne­men­ką pel­ną, o gal­būt ir su­da­ry­ti prie­lai­das ma­žin­ti įmo­nės pa­slau­gų kai­nas vil­nie­čiams.

Kaip LŽ nu­ro­dė „Vil­niaus van­de­nys“, pra­ėju­siais me­tais iš dumb­lo ap­do­ro­ji­mo me­tu su­si­da­ran­čių bio­du­jų bu­vo pa­ga­min­ta 8,3 mln. ki­lo­vat­va­lan­džių elek­tros ener­gi­jos. Ga­li­ma ma­ny­ti, kad vi­sa ji li­ko įmo­nės reik­mėms, nes, LES­TO Kor­po­ra­ty­vi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vės Li­nos Rim­ku­tės-Žič­kės tei­gi­mu, Lie­tu­vos elek­tros skirs­to­mų­jų tink­lų ope­ra­to­rius ener­gi­jos iš „Vil­niaus van­de­nų“ į tink­lą ne­ga­vo.

vv.lt nuotrauka

Pra­kal­bo apie skyrybas

„Vil­niaus van­de­nys“ šiuo me­tu už­si­me­na pla­nuo­jan­tys nu­trauk­ti san­ty­kius su „Bias­tra Plius“ – bet tik ta­da, kai įsi­rengs nau­jus dumb­lo ga­lu­ti­nio uti­li­za­vi­mo įren­gi­nius.

„Spręs­da­mi su­si­da­riu­sią pa­dė­tį „Vil­niaus van­de­nys“ dar 2013 me­tais už­sa­kė „Vil­niaus nuo­te­kų va­lyk­los dumb­lo ga­lu­ti­nio ap­do­ro­ji­mo ga­li­my­bių stu­di­ją“. Jo­je nu­sta­ty­ta, kad eko­no­mi­niu ir ap­lin­ko­sau­gi­niu as­pek­tais nau­din­giau­sia džio­vin­tą dumb­lą uti­li­zuo­ti pa­čio­je nuo­te­kų va­lyk­lo­je. Šiuo me­tu at­lie­ka­mos dumb­lo ga­lu­ti­nio uti­li­za­vi­mo įren­gi­nių sta­ty­bos ir eksp­loa­ta­ci­jos po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros. Pa­sta­čius nau­jus džio­vin­to dumb­lo ga­lu­ti­nio ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius, dumb­lo kom­pos­ta­vi­mas bus ne­be­nau­do­ja­mas“, – LŽ nu­ro­dė „Vil­niaus van­de­nų“ at­sto­vė R. Mac­ke­vi­čiū­tė.

Bend­ro­vės „Bias­tra plius“ di­rek­to­rius Sta­nis­la­vas Tra­ce­vi­čius sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, esą prie­kaiš­tuo­se „Vil­niaus van­de­nims“ ir jo įmo­nei įžvel­giąs sie­kį iš­stum­ti juos iš sos­ti­nės rin­kos. „Su­tar­tis su „Vil­niaus van­de­ni­mis“, su­da­ry­ta 2014-ai­siais dve­jiems su pu­se me­tų pra­tę­siant kas­met, baig­sis šį lap­kri­tį. Ma­to­me, kaž­kas no­ri, kad ji ne­bū­tų pra­tęs­ta – sie­kia­ma kaž­kuo ap­kal­tin­ti mus, kaž­kuo – „Vil­niaus van­de­nis“. Aki­vaiz­džiai kaž­kas no­ri mus pa­keis­ti, bet juk mes vi­sa­da lai­mi­me kon­kur­sus pa­gal ma­žiau­sią kai­ną ir sten­gia­mės la­bai ge­rai dirb­ti“, – aiš­ki­no jis. Pa­sak S. Tra­ce­vi­čiaus, jo at­sto­vau­ja­ma „Bias­tra plius“ tvar­ko ne tik dumb­lą, bet ne­mo­ka­mai pri­ima ir mies­to ža­lią­sias at­lie­kas, pa­kuo­čių, me­die­nos, se­nų na­mų lie­ka­nas.

Vers­li­nin­kas ti­ki­no, kad „Vil­niaus van­de­nims“ nu­spren­dus bend­ra­dar­bia­vi­mą su jais nu­trauk­ti dėl to la­bai ne­iš­gy­ven­tų.

„Jie („Vil­niaus van­de­nys“ – red.) ir da­bar mums sko­lin­gi apie mi­li­jo­ną eu­rų, dėl to ne­ga­li­me vyk­dy­ti mo­der­ni­za­ci­jos, da­ry­ti in­ves­ti­ci­jų, nuo­lat ieš­kau pi­ni­gų. Iš ki­tos pu­sės, mes tu­ri­me pro­jek­tų Ukrai­no­je, Ru­si­jo­je, da­bar pa­kvie­tė suo­miai – jei „Vil­niaus van­de­nys“ nu­trauk­tų su­tar­tį, dėl to ne­la­bai iš­gy­ven­tu­me. Ne­si­ren­gia­me nei teis­tis, nei ko­vo­ti – spren­di­mus pri­ima mies­tas, o aš jį ger­biu, nes esu vil­nie­tis.Tik ne­ži­nau, kas dar ga­lė­tų to­kio­mis są­ly­go­mis dirb­ti nau­din­gai mies­tui kaip mes“, – kal­bė­jo S. Tra­ce­vi­čius.