Milijardinis valstybės turtas: dalis – ir M. Melnikaitės kolūkyje
Pir­mą kar­tą su­skai­čia­vus vals­ty­bei pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (NT) iš­ryš­kė­jo ne­įti­ki­mų ir akis ba­dan­čių da­ly­kų. Pa­aiš­kė­jo, kad vals­ty­bė yra poil­sio pa­sta­tų už­sie­nio ku­ror­tuo­se sa­vi­nin­kė, da­lį vals­ty­bi­nio tur­to val­do įstai­gos vai­duok­liai so­viet­me­tį me­nan­čiais pa­va­di­ni­mais, pa­vyz­džiui, M. Mel­ni­kai­tės ko­lū­kis ar­ba Skuo­do ra­jo­no liau­dies de­pu­ta­tų ta­ry­ba.

Vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) Tur­to ban­kas Vy­riau­sy­bės pa­ve­di­mu su­skai­čia­vo vals­ty­bei pri­klau­san­tį NT. 724 ša­ly­je vei­kian­čios ins­ti­tu­ci­jos val­do dau­giau kaip 28 tūkst. NT ob­jek­tų, jų ver­tė vir­ši­ja 3 mlrd. eu­rų, o iš­lai­ky­mas per me­tus (iš es­mės – mo­kes­čių mo­kė­to­jams) at­siei­na 180 mln. eu­rų.

At­as­kai­tą įver­ti­nu­si Vy­riau­sy­bė kons­ta­ta­vo, kad da­lis ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­skir­ties vals­ty­bės NT yra val­do­ma ir nau­do­ja­ma ne­efek­ty­viai. Šian­dien šis do­ku­men­tas tu­rė­tų bū­ti pri­sta­ty­tas vie­šai.

Nuo­ma už milijonus

Di­džiau­sią vals­ty­bės NT da­lį su­da­ro moks­lo (be­veik 19 proc.), ad­mi­nis­tra­ci­nės (17 proc.) ir ga­my­bos bei san­dė­lia­vi­mo pa­skir­čių (11,5 proc.) ob­jek­tai. Dau­giau­sia tur­to su­kon­cen­truo­ta Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.

Pa­ti­kė­ji­mo tei­se ir pa­gal pa­ti­kė­ji­mo su­tar­tį val­do­mas bei tie­sio­gi­nėms funk­ci­joms vyk­dy­ti nau­do­ja­mas plo­tas su­da­rė di­džiau­sią – 80 proc. (iš vi­so 8,46 mln. kv. m) – da­lį vi­so vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio NT plo­to. Pa­nau­dos pa­grin­dais per­duo­tas nau­do­ti plo­tas – 15,6 proc. (iš vi­so 1,63 mln. kv. m), iš ku­rio ne­vie­šo­jo sek­to­riaus su­bjek­tams pa­nau­dos pa­grin­dais per­duo­ta nau­do­tis 2,3 proc. (0,24 mln. kv. m) vi­so vals­ty­bės NT plo­to.

Iš­nuo­mo­tas vals­ty­bės NT plo­tas su­da­rė 2,4 proc. (0,25 mln. kv. m), o lais­vas, ne­nau­do­ja­mas funk­ci­joms vyk­dy­ti plo­tas – 1,9 proc. (0,2 mln. kv. m) vi­so vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio NT plo­to.

Ins­ti­tu­ci­jos ne tik nau­do­ja­si vals­ty­bei pri­klau­san­čiu NT, bet da­lį ir nuo­mo­ja­si. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je iš vi­so bu­vo nuo­mo­ja­ma 72 tūkst. kv. m plo­to pa­tal­pų. 2016 me­tais už nuo­mą vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos su­mo­kė­jo 6,2 mln. eu­rų. Vals­ty­bė už nuo­mo­ja­mą NT ga­vo 7,4 mln. eu­rų.

Są­nau­dos vir­ši­ja normatyvus

At­as­kai­ta at­sklei­dė, kad da­lis ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­skir­ties vals­ty­bės NT (ku­rį vi­są su­da­ro dau­giau nei 2 tūkst. ob­jek­tų, bend­ras jo plo­tas sie­kia 1,79 mln. kv. m, o li­ku­ti­nė ver­tė – 950 tūkst. eu­rų) val­do­ma ir nau­do­ja­ma ne­efek­ty­viai. „Da­lis mi­nis­te­ri­jų val­do dau­giau plo­to, nei rei­kia tie­sio­gi­nėms jų funk­ci­joms vyk­dy­ti. Sep­ty­nio­se iš ke­tu­rio­li­kos mi­nis­te­ri­jų vie­nam dar­buo­to­jui ten­kan­tis bend­ras ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plo­tas yra di­des­nis nei nu­sta­ty­ti 28 kv. me­trai, o aš­tuo­nių mi­nis­te­ri­jų iš­lai­ky­mo są­nau­dos vir­ši­ja 36 eu­rų už kvad­ra­ti­nį me­trą iš­lai­ky­mo nor­ma­ty­vą“, – aiš­ki­no prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Dau­giau­sia plo­to – dau­giau ne­gu 69 kv. m vie­nam dar­buo­to­jui – ten­ka Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je, taip pat Ūkio (42,45 kv. m), Švie­ti­mo ir moks­lo (37 kv. m), Už­sie­nio rei­ka­lų (36,05 kv. m), Že­mės ūkio (33,63 kv. m), Tei­sin­gu­mo (32 kv. m), Kul­tū­ros (30,12 kv. m) ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo (28,34 kv. m) mi­nis­te­ri­jo­se.

Moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to poilsinės

Bran­giau­siai vals­ty­bei at­siei­na iš­lai­ky­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos val­do­mą NT – 64,27 eu­ro už kvad­ra­ti­nį me­trą. Nu­sta­ty­tą 36 eu­rų už kv. m iš­lai­ky­mo są­nau­dų nor­mą vir­ši­ja ir ne­ma­žai ki­tų mi­nis­te­ri­jų: Tei­sin­gu­mo (56,23 eu­ro), Švie­ti­mo ir moks­lo (50,30 eu­ro), Už­sie­nio rei­ka­lų (41,38 eu­ro), Ap­lin­kos (38,59 eu­ro), Že­mės ūkio (37,13 eu­ro), So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo (36,94 eu­ro) bei Kul­tū­ros (36,80 eu­ro) mi­nis­te­ri­jos.

At­as­kai­ta taip pat at­sklei­dė, kad Lie­tu­vo­je ir net už­sie­nio ša­ly­se vals­ty­bės tur­to val­dy­to­jai vis dar dis­po­nuo­ja poil­sio, gy­ve­na­mo­sios ir pre­ky­bi­nės pa­skir­ties ob­jek­tais, nie­ko bend­ra ne­tu­rin­čiais su jų vyk­do­mo­mis funk­ci­jo­mis.

Di­džią­ją da­lį už­sie­nio vals­ty­bė­se re­gis­truo­tų vals­ty­bės NT ob­jek­tų su­da­rė Lie­tu­vos am­ba­sa­dų, kon­su­la­tų ir at­sto­vy­bių pa­sta­tai. Dau­giau­sia lie­tu­viš­ko tur­to – Lat­vi­jo­je, ku­rio­je iš 7 re­gis­truo­tų ob­jek­tų 6 yra Lat­vi­jos pa­jū­ry­je, Pa­pė­je, ir lai­ky­ti­ni poil­sio pa­skir­ties. Mi­nė­tus vals­ty­bės NT ob­jek­tus pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do Vals­ty­bi­nis moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tas Fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tras.

Di­džiau­sias už­sie­ny­je re­gis­truo­tas vals­ty­bės NT ob­jek­tas (3,3 tūkst. kv. m) – Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė at­sto­vy­bė prie Eu­ro­pos Są­jun­gos, esan­ti Briu­se­ly­je, Bel­gi­jo­je.

So­viet­me­čio dvelksmas

Da­lis (ma­žiau nei 2 proc.) bend­ro vals­ty­bei pri­klau­san­čio NT plo­to pri­skir­ti­na ju­ri­di­niams as­me­nims, ku­rių eg­zis­ta­vi­mas ke­lia pa­grįs­tų abe­jo­nių. Tai – įvai­rios so­viet­me­tį me­nan­čios vals­ty­bi­nės įmo­nės, įstai­gos, ūkiai, val­dy­bos, ta­ry­bos, pa­vyz­džiui, bui­ti­nio gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo vals­ty­bi­nė įmo­nė „Gied­ru­žė“, Ma­žei­kių gy­vu­lių par­uo­šų kon­to­ra, M. Mel­ni­kai­tės ko­lū­kis, Vil­niaus mies­to Le­ni­no ra­jo­no na­mų ūkio val­dy­ba, Skuo­do ra­jo­no liau­dies de­pu­ta­tų ta­ry­ba ir pan.

Tur­to ban­ko at­sto­vai sa­ko, kad ab­so­liu­ti dau­gu­ma mi­nė­tų įstai­gų yra lik­vi­duo­tos, da­lis jų – iš­re­gis­truo­tos iš Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tro, o joms pri­skir­ti­ni ir Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tre bei ka­das­tre re­gis­truo­ti vals­ty­bės NT ob­jek­tai ar­ba ne­eg­zis­tuo­ja, ar­ba yra val­do­mi ki­tų su­bjek­tų.

Ati­duo­ti nenori

Vy­riau­sy­bė dar 2009 me­tais pa­tvir­ti­no stra­te­gi­ją, ku­rio­je nu­ma­tė cen­tra­li­zuo­ti vals­ty­bės NT val­dy­mą, op­ti­mi­zuo­ti tur­to mas­tą, kad vals­ty­bė tu­rė­tų tik tiek NT plo­to, kiek rei­kia vals­ty­bės funk­ci­joms vyk­dy­ti, ma­žin­ti jo iš­lai­ky­mo są­nau­das ir pan. Sie­kia­ma kad iki 2020 me­tų Tur­to ban­kas pe­rim­tų ir cen­tra­li­zuo­tai val­dy­tų ne ma­žiau kaip 60 proc. vi­so vals­ty­bės ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­skir­ties NT.

Nu­ro­do­ma, kad 2015 me­tais Tur­to ban­kas pe­rė­mė dau­giau nei 15 tūkst. kv. m, 2016-ai­siais – 32 tūkst. kv. m, o šie­met pla­nuo­ja pe­rim­ti 160 tūkst. kv. m plo­to ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­skir­ties pa­tal­pų.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja skel­bia, kad 25 vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, iki šiol ne­su­ti­ku­sios per­duo­ti tur­to val­dy­ti cen­tra­li­zuo­tai, tai dar šie­met pri­va­lės pa­da­ry­ti pri­vers­ti­nai. Iš jų pla­nuo­ja­ma pe­rim­ti poil­sio, pa­gal­bi­nio ūkio, gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties, pre­ky­bos ir ki­tų pa­skir­čių ob­jek­tus, ku­rie nė­ra tie­sio­giai su­si­ję su ins­ti­tu­ci­jų veik­la.

Iš ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų, ku­rios val­do ki­tų įvai­rių pa­skir­čių vals­ty­bės NT ir ku­rių tur­tas šiuo me­tu tei­sės ak­tuo­se ne­nu­ma­ty­tas val­dy­ti cen­tra­li­zuo­tai (vi­suo­me­nės ir kraš­to ap­sau­gos, švie­ti­mo, gy­dy­mo, so­cia­li­nės ir ki­tos pa­skir­ties), ti­ki­ma­si at­sa­kin­go, ne­ži­ny­biš­ko ir ne­sa­va­nau­diš­ko po­žiū­rio į tur­to val­dy­mo efek­ty­vu­mą, at­si­sa­kant ne­nau­do­ja­mo NT, o val­do­mą tur­tą pa­nau­do­jant efek­ty­viau.

Kler­kui – di­de­lė erdvė

Prem­je­ras S. Skver­ne­lis ak­cen­ta­vo bū­ti­ny­bę pert­var­ky­ti vals­ty­bės NT val­dy­mą. Skai­čiuo­ja­ma, kad iš pra­džių tai leis­tų su­tau­py­ti 20 mln. eu­rų per me­tus, o vė­liau – dar dau­giau.

Pa­sak Vy­riau­sy­bės va­do­vo, siū­lo­ma pe­rei­ti prie cen­tra­li­zuo­to vals­ty­bės NT val­dy­mo, at­si­sa­ky­ti ne­rei­ka­lin­gų funk­ci­jų, rea­li­zuo­ti ne­rei­ka­lin­gus ob­jek­tus, per­žiū­rė­ti nuo­mos su­tar­tis, ar jos ati­tin­ka rin­kos kai­nas, at­si­sa­ky­ti ne­at­ly­gin­ti­no pa­nau­dos da­vi­mo. „Ne­tu­rė­tų vie­nas vals­ty­bės tar­nau­to­jas tu­rė­ti tiek plo­to, kiek sie­kia dvie­jų kam­ba­rių bu­tas. Nu­ma­ty­ti žings­niai ti­krai leis­tų ge­ne­ruo­ti di­des­nes pa­ja­mas šia­me sek­to­riu­je ar­ba, ki­taip sa­kant, ma­žin­ti vals­ty­bės tur­to iš­lai­ky­mo iš­lai­das“, – ti­ki­no S. Skver­ne­lis.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka sa­kė, kad per šią ka­den­ci­ją 70 proc. vals­ty­bei pri­klau­san­čių pa­sta­tų tu­rė­tų pe­rei­ti Tur­to ban­ko ži­nion. „Tai iš ti­krų­jų leis­tų su­tau­py­ti la­bai daug vals­ty­bės lė­šų. Cen­tra­li­za­vi­mas duo­da tai, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos at­si­sa­ko ne­rei­ka­lin­go tur­to, op­ti­mi­zuo­ja sa­vo tu­ri­mą NT ir pa­si­lie­ka tiek, kiek rei­kia“, – kal­bė­jo jis.