Milijardinė netvarka
1,4 mlrd. eu­rų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams pa­skirs­to­mi la­bai ne­to­ly­giai. Pa­pras­tų biu­dže­ti­nin­kų al­gos stie­bia­si de­šim­ti­mis, o jų va­do­vų – šim­tais ir dau­giau eu­rų. Ke­li šim­tai tūks­tan­čių žmo­nių gau­na vi­du­ti­niš­kai 675 eu­rus per mė­ne­sį, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, ir tai – ma­žiau nei ša­lies vi­dur­kis.

Bū­tent biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se dir­ba dau­giau­sia vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų. Kaip skel­bia Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM), per­nai jų bu­vo per 194 tūks­tan­čius. To­kių įstai­gų ir jo­se dir­ban­čių žmo­nių kas­met ma­žė­ja, ta­čiau dar­bo už­mo­kes­čiui ski­ria­mų pi­ni­gų su­ma di­dė­ja. Vis dėl­to dau­gu­ma dar­buo­to­jų at­si­gau­nan­čios eko­no­mi­kos vai­sių ne­ra­gau­ja – jų al­gos ky­la men­kai, vos ke­lio­mis de­šim­ti­mis eu­rų.

At­otrū­kis tarp vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų ir pa­pras­tų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų kai kur la­bai ryš­kus. Va­do­vas gau­na vi­du­ti­niš­kai 1710 eu­rų per mė­ne­sį, dar­buo­to­jas – 565 eu­rus. To­kia si­tua­ci­ja per­nai bu­vo, pa­vyz­džiui, švie­ti­mo sek­to­riaus biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se. Vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis ne­ats­kai­čius mo­kes­čių Lie­tu­vo­je šiuo me­tu sie­kia be­veik 772 eu­rus.

Gitanas Nausėda: „Visi bandymai įvykdyti darbo apmokėjimo reformą baigėsi niekuo. Turime palyginti neskaidrią sistemą, kurioje galima nusilaužti koją. Dėl to ir tokie iškraipymai.“

Ski­ria­si 3–4 kartus

Per­nai vals­ty­bės vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų al­goms skir­ta be­veik 1,42 mlrd. eu­rų, ar­ba 13 mln. eu­rų dau­giau ne­gu už­per­nai. Ta­čiau vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis la­biau­siai di­dė­jo vals­ty­bei pri­klau­san­čio­se ak­ci­nė­se ir už­da­ro­sio­se ak­ci­nė­se bend­ro­vė­se bei vals­ty­bės įmo­nė­se.

Ūg­te­lė­jo ir biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, bet tie po­ky­čiai – ne­to­ly­gūs. Tar­ki­me, mi­nis­te­ri­jo­se dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kis 2015-ai­siais pa­ki­lo kiek dau­giau nei 2 proc. (nuo 1167 iki 1191, ar­ba 24 eu­rais), o Vy­riau­sy­bės įstai­go­se ir Vy­riau­sy­bei at­skai­tin­go­se įstai­go­se – 11 proc. (nuo 1103 iki 1137; 34 eu­rais), įstai­go­se prie mi­nis­te­ri­jų – maž­daug 3 proc. (nuo 834 iki 859; 25 eu­rais).

Ta­čiau ver­ti­nant biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų ir jų at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kį skai­čiuo­ja­mi ne de­šim­tys, o šim­tai pa­pil­do­mų eu­rų. Ly­gi­nant šių va­do­vų dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kį ma­ty­ti, kad di­džiau­sias au­gi­mas bu­vo Vy­riau­sy­bės įstai­gų ir Vy­riau­sy­bei at­skai­tin­gų įstai­gų gru­pė­je – 330 eu­rų (nuo 1931 iki 2261 eu­ro, ar­ba 17 proc.). Mi­nis­te­ri­jo­se va­do­vų al­gos šok­te­lė­jo vi­du­ti­niš­kai 198 eu­rais (nuo 3473 iki 3671; be­veik 6 proc.). Tai at­sklei­džia „Lie­tu­vos ži­nių“ gau­ta VRM par­eng­ta 2015 me­tų vie­šo­jo sek­to­riaus at­as­kai­ta.

Di­džiau­sias at­otrū­kis tarp pa­pras­tų dar­buo­to­jų ir jų va­do­vų al­gų – vi­daus rei­ka­lų bei švie­ti­mo ir moks­lo biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se. Di­rek­to­rių ir pa­val­di­nių at­ly­gi­ni­mai čia ski­ria­si 3–4 kar­tus.

Iš­skir­ti­nė si­tua­ci­ja – že­mės ūkio mi­nis­trės ku­ruo­ja­mo­se įstai­go­se. Čia, kaip ro­do VRM at­as­kai­ta, biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kis per­nai di­dė­jo la­biau­siai – 430 eu­rų (nuo 1877 iki 2307, tai­gi be­veik penk­ta­da­liu). VRM par­eng­ta­me do­ku­men­te pa­tei­kia­mas pa­aiš­ki­ni­mas: „To­kį au­gi­mą lė­mė na­tū­ra­lios va­do­vų kai­tos prie­žas­tys šios sri­ties biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se (2014 me­tais net 4 iš 9 biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų par­ei­gas bu­vo pa­ves­ta lai­ki­nai ei­ti ki­tiems įstai­gų dar­buo­to­jams, ku­rių at­ly­gi­ni­mas bu­vo ma­žes­nis ne­gu 2015 me­tais pri­im­tų įstai­gų va­do­vų).“

At­as­kai­to­je fik­suo­ja­ma, kad dau­giau­sia už­dir­ba Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos, Že­mės ūkio ir Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jų ku­ruo­ja­mų biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai, ma­žiau­siai – Ap­lin­kos bei So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jų to­kių įstai­gų va­do­vai.

Ne­skaid­ri sistema

SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas eko­no­mis­tas Gin­ta­nas Nau­sė­da pa­brė­žė, kad sta­tis­ti­ko­je at­sis­pin­din­tys ne­to­ly­gūs al­gų po­ky­čiai dar kar­tą ro­do, jog vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, kal­bant apie dar­bo už­mo­kes­tį, – ne­tvar­ka. „Vi­si ban­dy­mai įvyk­dy­ti dar­bo ap­mo­kė­ji­mo re­for­mą bai­gė­si nie­kuo. Tu­ri­me pa­ly­gin­ti ne­skaid­rią sis­te­mą, ku­rio­je ga­li­ma nu­si­lauž­ti ko­ją. Dėl to ir to­kie iš­krai­py­mai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no jis.

VRM at­as­kai­to­je vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis – 675 eu­rai – ly­gi­na­mas su vi­du­ti­niu at­ly­gi­ni­mu pri­va­čia­me sek­to­riu­je. Per­nai jis bu­vo 696 eu­rai. Iš­ei­tų, kad vi­du­ti­nė al­ga pri­va­čia­me sek­to­riu­je pa­na­ši kaip ir vals­ty­bi­nia­me. „Ly­gi­na­me kė­dę su veid­ro­džiais. Ne­ly­gu sek­to­rius, ne­ly­gu kva­li­fi­ka­ci­ja. Ga­liau­siai rei­kia įver­tin­ti ir še­šė­li­nio at­ly­gi­ni­mo svar­bą. Tai­gi rea­lus at­otrū­kis tarp vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­riaus kur kas di­des­nis“, – aiš­ki­no G. Nau­sė­da.

Vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio ne­sie­kian­čios dar­buo­to­jų al­gos vi­daus rei­ka­lų ar švie­ti­mo sri­ty­se ro­do, jog si­tua­ci­ja blo­gė­ja. „Y­ra dau­gy­bė sek­to­rių – po­li­ci­ja, ug­nia­ge­siai, mo­ky­to­jai ir net svei­ka­tos ap­sau­ga, – ku­riuo­se at­ly­gi­ni­mai, kad ir kaip ly­gin­si, ne­su­vo­kia­mai ma­ži. Tai le­mia ky­šius, įvai­rų at­si­dė­ko­ji­mą ir dau­gy­bę ki­tų blo­gy­bių. Gal vis dėl­to mums rei­kia ma­žes­nio vie­šo­jo sek­to­riaus, efek­ty­viau dir­ban­čio, bet gau­nan­čio ge­res­nes al­gas?“ – svars­tė eko­no­mis­tas.

Vitalis Nakrošis: "Reformos leistų mažinti valstybės institucijų, organizacijų ir jų darbuotojų skaičių. Taip būtų sudaromos sąlygos reikšmingai didinti atlyginimus likusiesiems."

Ma­žes­nė al­ga, di­des­nis saugumas

Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus eko­no­mis­to Ro­mo La­zut­kos ma­ny­mu, ne­to­ly­giai di­din­da­mi at­ly­gi­ni­mus biu­dže­ti­nin­kams ir jų va­do­vams po­li­ti­kai el­gia­si trum­pa­re­giš­kai. „Ne­ge­rai, kad taip vyks­ta. Aiš­ki­na­ma, esą ma­žu at­ly­giu ge­ro va­do­vo į vals­ty­bi­nį sek­to­rių ne­pri­vi­lio­si. Bet ly­gin­tis su pri­va­čiu sek­to­riu­mi taip pat ne­ga­li­ma. Al­gos tu­ri di­dė­ti, jas bū­ti­na per­žiū­rė­ti. Tas, ku­ris už­dir­ba 4 kar­tus dau­giau už pa­pras­tą dar­buo­to­ją, 4 kar­tus dau­giau ne­val­go. Tai pa­pil­do­mos pa­ja­mos pra­mo­goms, in­ves­ti­ci­joms, pra­ban­gos pre­kėms. Di­dė­jan­tys al­gų skir­tu­mai – ne­ge­rai“, – pa­žy­mė­jo jis.

R. La­zut­ka pri­mi­nė, kad vie­ša­sis sek­to­rius vi­sa­me pa­sau­ly­je lai­ko­mas ra­miu užu­tė­kiu. Čia po­ky­čiai nė­ra daž­ni. Pri­va­tus vers­las ga­li ban­kru­tuo­ti, o vie­ša­sis sek­to­rius ga­na sta­bi­lus. Žmo­nės ren­ka­si biu­dže­ti­nę tar­ny­bą dėl sta­bi­lu­mo, nors ir už ma­žes­nį at­ly­gį.

„Kad dar­buo­to­jai bū­tų mo­ty­vuo­ti, orien­tuo­ti į re­zul­ta­tus, al­gos tu­ri bū­ti di­des­nės ir di­dė­jan­čios, – ak­cen­ta­vo eko­no­mis­tas. – Jo­kios ša­lies pre­zi­den­tas tiek ne­už­dir­ba, kiek stam­bios kom­pa­ni­jos va­do­vas. Tai­gi tei­gi­niai, jog pri­si­vi­lio­ti ge­rų va­do­vų iš pri­va­taus sek­to­riaus ga­li­ma siū­lant di­de­lį už­mo­kes­tį, nė­ra vi­siš­kai pa­grįs­ti.“

Veid­mai­niš­ka val­džios pozicija

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas pa­si­gen­da pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl al­gos ky­la taip ne­to­ly­giai. „Ar čia nė­ra taip, kad at­ly­gi­ni­mų nu­sta­ty­mo sis­te­ma to­kia, kai ke­liant vie­niems, ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems, jie au­to­ma­tiš­kai di­dė­ja ir ki­tiems. Ver­tin­da­mi sta­tis­ti­ką ma­to­me – val­džios po­zi­ci­ja veid­mai­niš­ka. Mėgs­ta­ma kri­ti­kuo­ti pri­va­tų sek­to­rių, esą ten al­gų skir­tu­mai di­de­li. Bet štai vie­ša­ja­me sek­to­riu­je tie skir­tu­mai ir­gi yra, ir ne­ma­ži“, – kal­bė­jo Ž. Ši­lė­nas.

Pa­žy­mė­ti­na, kad al­gos vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams mo­ka­mos iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų, dau­giau­sia dir­ban­čių pri­va­čia­me sek­to­riu­je, pi­ni­gų. „Tad gal ne­rei­kė­tų nuo­lat skųs­tis, jog vie­ša­ja­me sek­to­riu­je vi­si at­ly­gi­ni­mai per ma­ži. Rei­ka­lau­jant, kad dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kis vie­ša­ja­me sek­to­riu­je siek­tų 1000 eu­rų, de­rė­tų pa­gal­vo­ti ir apie tuos, ku­rie pi­ni­gus su­ne­ša, nes jie pa­tys kar­tais tiek ne­už­dir­ba“, – dės­tė LLRI pre­zi­den­tas.

Maž­daug 6,3 kar­to – tiek ski­ria­si pra­de­dan­čio biu­ro dar­buo­to­jo ir įmo­nės di­rek­to­riaus at­ly­gi­ni­mas. Lie­tu­vo­je kai kas įžvel­gia ten­den­ci­ją, kad at­otrū­kis tarp bend­ro­vių va­do­vų ir pa­pras­tų dar­buo­to­jų al­gų po tru­pu­tė­lį ma­žė­ja. Tie­sa, pri­va­čia­me sek­to­riu­je ba­zi­nis at­ly­gis va­do­vams di­di­na­mas re­čiau ir nuo­sai­kiau nei že­mes­nės gran­dies dar­buo­to­jams.

Tai ro­do ke­le­rius me­tus iš ei­lės at­lie­ka­mi va­dy­bos kon­sul­ta­ci­jos bend­ro­vės „Hay Group“ ty­ri­mai. „Prieš 7–8 me­tus at­ly­gi­ni­mų at­otrū­kis tarp pra­de­dan­čio biu­ro dar­buo­to­jo ir įmo­nės di­rek­to­riaus ar di­de­lės įmo­nės de­par­ta­men­to va­do­vo sie­kė sep­ty­nis kar­tus, o da­bar – maž­daug še­šis“, – sa­kė „Hay Group“ Lie­tu­vo­je va­do­vas Eli­gi­jus Ka­jie­ta.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, vie­šo­jo val­dy­mo eks­per­tas Vi­ta­lis Na­kro­šis, ver­tin­da­mas vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų al­gų po­ky­čius, pa­brė­žė, kad čia ne­vyks­ta struk­tū­ri­nių re­for­mų ar­ba jos vyk­do­mos lė­tai. To­kios re­for­mos leis­tų ma­žin­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, or­ga­ni­za­ci­jų ir jų dar­buo­to­jų skai­čių. „Taip bū­tų su­da­ro­mos są­ly­gos reikš­min­gai di­din­ti at­ly­gi­ni­mus li­ku­sie­siems. Re­zul­ta­ty­vu­mas ir efek­ty­vu­mas ne­di­dė­ja, bet tai su­nkiau iš­ma­tuo­ti vie­ša­ja­me sek­to­riu­je“, – tei­gė eks­per­tas.

Per­nai Lie­tu­vo­je vei­kė 736 vals­ty­bi­nės vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jos, iš jų 470 – vals­ty­bės biu­dže­ti­nės įstai­gos, 77 – vals­ty­bės įmo­nės, 127 – vie­šo­sios įstai­gos, 62 – ak­ci­nės ir už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės. Iš biu­dže­to per­nai al­gas ga­vo 371 792 dar­buo­to­jai.

Al­gų žirk­lės *

Mi­nis­te­ri­ja Biu­dže­ti­nių įstai­gų skai­čius Va­do­vų al­ga (mėn., vi­dur­kis, Eur) Dar­buo­to­jų al­ga (mėn., vi­dur­kis, Eur) Skir­tu­mas tarp va­do­vų ir dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų (kar­tais)
Aplinkos 57 1291 682 1,9
Energetikos 2 3397 1105 3,1
Finansų 26 2068 842 2,5
Kraš­to apsaugos 11 1837 785 2,3
Kultūros 71 1477 615 2,4
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir darbo 78 1483 561 2,6
Svei­ka­tos apsaugos 37 2111 692 3,1
Susisiekimo 9 2269 1238 1,8
Švie­ti­mo ir mokslo 106 1710 565 3
Teisingumo 30 2232 684 3,3
Ūkio 7 1918 963 2
Vi­daus reikalų 70 2076 576 3,6
Že­mės ūkio 9 2307 764 3

Šal­ti­nis: 2015 me­tų vie­šo­jo sek­to­riaus ataskaita

* Vals­ty­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų (be mi­nis­te­ri­jų) va­do­vų ir dar­buo­to­jų vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio pa­ly­gi­ni­mas pa­gal mi­nis­trų val­dy­mo sri­tis.