Mildos Vainiutės vietą laikinai užims Eimutis Misiūnas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį pa­si­ra­šė de­kre­tą dėl Mil­dos Vai­niu­tės at­sis­ta­ty­di­ni­mo iš tei­sin­gu­mo mi­nis­trės par­ei­gų.

Nuo kovo 9-osios laikinai eiti ministro pareigas D. Grybauskaitė pavedė vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui.

Daugiau nei metus pareigas ėjusi M. Vainiutė apie atsistatydinimą pranešė antradienį, po ministerijos darbuotojų pareiškimų, jog ministerijos vadovybė kišosi į kalėjimų sistemos auditą, taip pat po prezidentės kritikos.

M. Vainiutę į teisingumo ministres delegavo Socialdemokratų partija, kai dar priklausė valdančiajai koalicijai.

Vyriausybės narius ministro pirmininko teikimu skiria ir atleidžia prezidentė.