Milda Dargužaitė: valstybinis sektorius mažinamas išeinančių darbuotojų sąskaita
Nuo per­nai gruo­džio Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo vals­ty­bės tar­nau­to­jų – ins­ti­tu­ci­jo­se ir įstai­go­se dir­ba 521 dar­buo­to­jais ma­žiau.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos BNS pa­teik­tais duo­me­ni­mis, šių me­tų ge­gu­žę Lie­tu­vo­je dir­bo 50 tūkst. 388 vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Per­nai gruo­dį vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se ir įstai­go­se dir­bo 50 tūkst. 909 žmo­nės.

Gruo­džio vi­du­ry­je pra­dė­ju­sios dirb­ti Vy­riau­sy­bės kanc­le­rė Mil­da Dar­gu­žai­tė BNS sa­kė, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čiaus su­ma­žė­ji­mas dau­giau­siai su­si­jęs su spren­di­mu ne­įdar­bin­ti nau­jų žmo­nių.

„Mes pa­čio­je pra­džio­je su­stab­dė­me bet ko­kių dar­buo­to­jų įdar­bi­ni­mą. To­dėl jei­gu žmo­nės pa­li­ko vals­ty­bės tar­ny­bą ar sa­vo no­ru, ar dėl pen­si­nio am­žiaus, ar dėl pa­žei­di­mų, įstai­gos ne­ga­lė­jo vėl už­pil­dy­ti tų eta­tų. Mes ne­no­ri­me di­din­ti vals­ty­bi­nio sek­to­riaus ir pir­miau­sia tai da­ro­me iš­ei­nan­čių dar­buo­to­jų sąs­kai­ta“, – tei­gė kanc­le­rė.

Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko at­sto­vas To­mas Ber­žins­kas BNS sa­kė, kad pra­ėjus ke­liems mė­ne­siams nuo Vy­riau­sy­bės dar­bo pra­džios ir pra­dė­jus ruo­štis vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­kai, tam ti­krais at­ve­jais ins­ti­tu­ci­joms bu­vo lei­džia­ma su kan­ce­lia­ri­jos ži­nia pri­im­ti nau­jus dar­buo­to­jus, ta­čiau tik tuos, ku­rie rei­ka­lin­gi re­for­mos įgy­ven­di­ni­mui.

Jis pri­dū­rė, kad pa­gal po­rei­kį Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je bei ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se bu­vo įdar­bin­ti ir ki­ti žmo­nės bū­ti­nų funk­ci­jų vyk­dy­mui, ta­čiau pri­nci­pi­nės nuo­sta­tos ne­di­din­ti biu­ro­kra­ti­nio apa­ra­to lai­ko­ma­si.

Pa­sak M.Dar­gu­žai­tės, nuo per­nai gruo­džio Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos apa­ra­tas su­ma­žė­jo 25 žmo­nė­mis, vi­so­se mi­nis­te­ri­jo­se li­ko 54 dar­buo­to­jais ma­žiau, Vy­riau­sy­bei at­skai­tin­go­se įstai­go­se dir­ba 51 vals­ty­bės tar­nau­to­ju ma­žiau.

Vyks­tant pert­var­kai Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je ža­da­ma iš vi­so at­leis­ti apie 40 vals­ty­bės tar­nau­to­jų.

Nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė ža­da re­for­muo­ti vie­šą­jį sek­to­rių ir at­si­sa­ky­ti per­tek­li­nių dar­buo­to­jų, ta­čiau kon­kre­čių pla­nų kol kas ne­atsk­lei­džia.