Milda Dargužaitė turi naują planą: centralizuos buhalterijos ir personalo funkcijas
Nau­jas Vy­riau­sy­bės re­for­mų pla­nas: po ne­sėk­min­go ban­dy­mo Sei­me Vy­riau­sy­bė an­tra­die­nį pra­ne­šė vėl sie­kian­ti kon­so­li­duo­ti bend­rą­sias biu­dže­ti­nių įstai­gų funk­ci­jas, o pra­dė­ti tai da­ry­ti ke­ti­na nuo bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos ir per­so­na­lo ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­jų cen­tra­li­za­vi­mo.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai ir mi­nis­te­ri­joms pa­ves­ta ar­ti­miau­siu me­tu pa­teik­ti siū­ly­mus dėl šių dvie­jų funk­ci­jų kon­so­li­da­vi­mo bū­do ir biu­dže­ti­nių įstai­gų, ku­rių funk­ci­jas siū­lo­ma su­jung­ti pir­miau­sia, apim­ties.

Mi­nė­tos ins­ti­tu­ci­jos taip pat tu­ri pa­siū­ly­ti biu­dže­ti­nę įstai­gą, ku­riai bū­tų tiks­lin­ga pa­ves­ti cen­tra­li­zuo­tai at­lik­ti šias funk­ci­jas.

Vy­riau­sy­bė tei­gia sie­kian­ti tai­ky­ti bend­rus šių veik­los pro­ce­sų stan­dar­tus, da­lį jų au­to­ma­ti­zuo­ti, dieg­ti bend­ras in­for­ma­ci­nes sis­te­mas. Anot pra­ne­ši­mo, įstai­gų bend­rų­jų funk­ci­jų su­jun­gi­mas at­ei­ty­je leis­tų tau­py­ti veik­los iš­lai­das, ski­ria­mas joms at­lik­ti bei rei­ka­lin­goms in­for­ma­ci­nėms sis­te­moms pa­lai­ky­ti ir to­bu­lin­ti.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­rės Mil­dos Dar­gu­žai­tės tei­gi­mu, dau­ge­liu at­ve­ju vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų veik­la ne­efek­ty­vi, funk­ci­jos dub­liuo­ja­mos, orien­tuo­ja­ma­si į pro­ce­są, ne į re­zul­ta­tą, to­dėl ne­iš­ven­gia­mai bū­ti­na re­for­muo­ti ir efek­ty­vin­ti vie­šą­jį sek­to­rių.

„Bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą ir per­so­na­lo ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­jas skir­tin­gais ly­giais yra kon­so­li­da­vu­sios Suo­mi­ja, Es­ti­ja, Ai­ri­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Pra­ncū­zi­ja ir ki­tos pa­žan­gios Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės, įvai­rios vers­lo or­ga­ni­za­ci­jos tiek už­sie­ny­je, tiek Lie­tu­vo­je. Vie­ną šių funk­ci­jų – bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą sėk­min­gai kon­so­li­duo­ja ir da­lis Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių“, – pra­ne­ši­me tei­gė M.Dar­gu­žai­tė.

Vy­riau­sy­bės duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je vie­nas per­so­na­lo dar­buo­to­jas ap­tar­nau­ja iki 100 dar­buo­to­jų, o Es­ti­jo­je – be­veik 1,2 tūks­tan­čio. Ša­ly­je vie­nas dar­buo­to­jas vyk­do 105 žmo­nių dar­bo už­mo­kes­čio aps­kai­tą.

Anot Vy­riau­sy­bės, Lie­tu­vo­je tiek bu­hal­te­ri­nei aps­kai­tai, tiek per­so­na­lui ad­mi­nis­truo­ti nau­do­ja­ma dau­giau kaip 15 skir­tin­gų tar­pu­sa­vy­je ne­su­de­rin­tų in­for­ma­ci­nių sis­te­mų, ku­rių pa­lai­ky­mas per me­tus kai­nuo­ja be­veik 1 mln. eu­rų.

Sei­mas pa­va­sa­rio se­si­jo­je at­me­tė Vy­riau­sy­bės siū­ly­mą, kad ši tu­rė­tų ga­li­my­bę steig­ti biu­dže­ti­nes įstai­gas, ku­rios pe­rim­tų da­lį mi­nis­te­ri­jų bei Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos funk­ci­jų ir jas vyk­dy­tų cen­tra­li­zuo­tai.