Milda Dargužaitė stebisi: gyvenimas gerėja, o žmonės nepatenkinti
Vy­riau­sy­bės kanc­le­rė Mil­da Dar­gu­žai­tė var­di­ja aukš­tyn be­sis­tie­bian­čius Lie­tu­vos eko­no­mi­kos ro­dik­lius – dau­gė­ja dar­bo vie­tų, eko­no­mi­ka au­ga, gy­ve­ni­mo ko­ky­bė ge­rė­ja. Tuo pa­čiu aukš­to ran­go val­di­nin­kei at­ro­do ne­įti­kė­ti­na, kad to­kių „ge­rų nau­jie­nų kon­teks­te“ daug žmo­nių vis­ką ma­to tam­sio­mis spal­vo­mis.

M. Dar­gu­žai­tė feis­bu­ke ra­šo, kad šių me­tų eko­no­mi­kos ro­dik­liai Lie­tu­vo­je la­bai po­zi­ty­vūs. Bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) me­ti­nis au­gi­mas (3,9–4 proc.) iš­lie­ka ypač spar­tus jau du ket­vir­čius iš ei­lės, tai vie­nas ge­riau­sių re­zul­ta­tų Eu­ro­pos Są­jun­go­je. „Vi­daus var­to­ji­mas iš­lie­ka la­bai svar­biu eko­no­mi­kos au­gi­mo va­rik­liu, o gy­ven­to­jų per­ka­mą­ją ga­lią di­di­na itin spar­tus vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mas (9,3 proc. me­ti­nis au­gi­mas per I ket­vir­tį – spar­čiau­sias per dau­ge­lį me­tų), vir­ši­jan­tis kai­nų prie­au­gį (me­ti­nė inf­lia­ci­ja 3,5 proc. bir­že­lio duo­me­ni­mis). Ša­lies eks­por­tas au­ga spar­čiai (19,2 proc. me­ti­nis au­gi­mas ge­gu­žės duo­me­ni­mis), už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų apim­tis taip pat iš­au­go (me­ti­nis 2 proc. au­gi­mas per I ketv.), ir vi­sa tai ge­ri­na dar­bo rin­ką – dar­bo vie­tų kū­ri­mą, at­ly­gi­ni­mų po­ky­čius. Vien tik „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ I pus­me­tį pri­trauk­tos in­ves­ti­ci­jos su­kurs 2530 dar­bo vie­tų per tris me­tus (+37 proc. pa­ly­gin­ti su pa­sie­ki­mais per­nai). Šių me­tų I pus­me­tį vals­ty­bės biu­dže­tas ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai pa­ja­mų ga­vo 4,3 proc. (169,3 mln. eu­rų) dau­giau nei prog­no­zuo­ta“, – var­di­jo ji.

Kar­tu M. Dar­gu­žai­tė pa­tei­kia duo­me­nis, ro­dan­čius, kad su­ma­žė­jo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ma­nan­čių, kad ša­lies eko­no­mi­nė pa­dė­tis yra ge­ra. Nau­jau­siais „Eu­ro­ba­ro­me­tro“ apk­lau­sos duo­me­ni­mis, ge­rai Lie­tu­vos eko­no­mi­nę pa­dė­tį pa­va­sa­rį įver­ti­no tik 26 proc. apk­laus­tų­jų, ar­ba 6 proc. ma­žiau nei per­nai ru­de­nį.

„Kai vie­šo­je erd­vė­je trūks­ta tei­gia­mų (rea­ly­bę at­spin­din­čių) nau­jie­nų, bet nuo­lat do­mi­nuo­ja kri­ti­ka (pa­grįs­ta ir ne­pag­rįs­ta) – ne­nuos­ta­bu, kad gy­ven­to­jai vis­ką pra­de­da ma­ty­ti tam­sio­mis spal­vo­mis. Ir tai ti­krai yra vie­na iš pa­grin­di­nių emig­ra­ci­jos prie­žas­čių. Daug kas kal­ti­na val­džią dėl di­de­lių emig­ra­ci­jos mas­tų. Bet kai dar­bo vie­tų dau­gė­ja, eko­no­mi­ka au­ga, gy­ve­ni­mo ko­ky­bė ge­rė­ja, o žmo­nių nuo­mo­nė apie gy­ve­ni­mo ko­ky­bę Lie­tu­vo­je vis tiek blo­gė­ja – ma­nau, at­sa­ko­my­bę tu­ri­me pri­siim­ti vi­si“, – įsi­ti­ki­nu­si M. Dar­gu­žai­tė.