Milane – šmeižikiška knyga apie Sausio įvykius
Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ita­li­jo­je pro­tes­tuo­ja dėl is­to­ri­ją iš­krai­pan­čios kny­gos pri­sta­ty­mo Mi­la­ne ir ra­gi­na šia­me mies­te gy­ve­nan­čius tau­tie­čius skleis­ti ar­gu­men­tuo­tą ži­nią apie Sau­sio 13-osios įvy­kius.

Spa­lio 13 die­ną Lom­bar­di­jos sos­ti­nė­je nu­ma­to­ma pri­sta­ty­ti šmei­ži­kiš­kai Sau­sio 13-osios įvy­kius iš­krai­pan­čią Ga­li­nos Sa­pož­ni­ko­vos kny­gą „Lie­tu­viš­kas są­moks­las. Kaip žlu­go So­vie­tų Są­jun­ga ir kas nu­ti­ko tiems, ku­rie ban­dė ją iš­sau­go­ti“.

„Šiuo lei­di­niu Ita­li­jos vi­suo­me­nei pa­tei­kia­ma de­zin­for­muo­jan­ti ir fak­tais ne­pag­rįs­ta Lie­tu­vos is­to­ri­jos ver­si­ja, ku­ria ten­den­cin­gai sie­kia­ma su­terš­ti Lais­vės gy­nė­jų at­mi­ni­mą ir skleis­ti ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bei prieš­iš­kas idė­jas. Am­ba­sa­da griež­tai ne­pri­ta­ria šiam ren­gi­niui ir ap­gai­les­tau­ja, kad šis pro­pa­gan­di­nis lei­di­nys pra­sib­ro­vė į Ita­li­jos „Mon­da­do­ri“ kny­gy­nų tink­lo sa­les“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Am­ba­sa­da įtei­kė pro­tes­to laiš­kus pri­sta­ty­mo or­ga­ni­za­to­riams ir kny­gy­no ad­mi­nis­tra­ci­jai, ku­riuo­se pa­brė­žia­ma, ko­kią grės­mę lais­voms vi­suo­me­nėms ke­lia ne­at­sa­kin­ga ir pro­pa­gan­di­nė li­te­ra­tū­ra. Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ita­li­jo­je par­agi­no Mi­la­no lie­tu­vius sa­vo ap­lin­ko­je ar­gu­men­tuo­tai skleis­ti ži­nią apie ti­krą­ją Sau­sio 13-osios įvy­kių ei­gą.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pro­tes­tą dėl šios kny­gos pa­skel­bė bir­že­lį, kai lei­di­nys bu­vo pri­sta­to­mas Ita­li­jos par­la­men­te. URM tai įver­ti­no kaip „Krem­liaus pro­pa­gan­di­nį ir de­zin­for­ma­ci­nį ren­gi­nį“.

2014-ųjų Lie­tu­vos Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to at­as­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad Ta­li­ne ir Mask­vo­je gy­ve­nan­ti G.Sa­pož­ni­ko­va yra įstei­gu­si tarp­tau­ti­nį ži­niask­lai­dos klu­bą „For­mat A-3“, ku­ris Bal­ti­jos ša­ly­se sklei­džia „Ru­si­jos po­li­ti­nes ir ideo­lo­gi­nes nuo­sta­tas“.

Vien 2013-ai­siais Lie­tu­vo­je bu­vo su­reng­ta 11 ren­gi­nių, ku­riuo­se pa­si­sa­kė Ru­si­jos in­for­ma­ci­nę po­li­ti­ką pa­lai­kan­tys po­li­to­lo­gai, eko­no­mis­tai, ra­šy­to­jai ir kul­tū­ros at­sto­vai.

G. Sa­pož­ni­ko­va Lie­tu­vo­je yra pa­skelb­ta ne­pa­gei­dau­ja­mu as­me­niu.