Milane atidaryta Valdovų rūmų paroda
Mi­la­ne, Sfor­cų pi­ly­je an­tra­die­nį ati­da­ry­ta Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės Val­do­vų rū­mų par­oda, skir­ta ku­ni­gaikš­tie­nei Bo­nai Sfor­cai, ku­rios ryš­ki as­me­ny­bė Re­ne­san­so lai­kais su­jun­gė Vil­nių ir Mi­la­ną.

„Ku­ni­gaikš­tie­nės Bo­nos Sfor­cos prieš šimt­me­čius už­megz­ti ry­šiai da­bar­ti­niams Lie­tu­vos ir Ita­li­jos san­ty­kiams su­tei­kia is­to­ri­nį se­nos gi­mi­nys­tės at­spal­vį. Šian­dien mū­sų ša­lys sėk­min­gai bend­ra­dar­biau­ja įvai­rio­se sri­ty­se – kul­tū­ros, moks­lo, pre­ky­bos“, – sa­kė par­odą ati­da­riu­si Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ci­tuo­ja­ma pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.

Į Mi­la­no Sfor­cų pi­lį iš Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mų at­vež­ti uni­ka­lūs eks­po­na­tai, vie­nas svar­biau­sių – go­be­le­nas su Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Žy­gi­man­to Au­gus­to her­bu, ku­ria­me pa­vaiz­duo­tas ir jo mo­ti­nos Bo­nos Sfor­cos he­ral­di­nis ženk­las – vai­ką ry­jan­tis žal­tys. Tarp eks­po­na­tų – is­to­ri­nė iko­nog­ra­fi­ja, šiuo­lai­ki­nės fo­tog­ra­fi­jos ir teks­ti­niai ko­men­ta­rai, taip pat ir au­ten­tiš­ki se­nie­ji kok­liai, ke­ra­mi­kos dir­bi­niai.

Kaip anks­čiau in­for­ma­vo Val­do­vų rū­mai, par­odos lan­ky­to­jams pra­džio­je bus trum­pai pri­sta­to­ma Lie­tu­va, svar­biau­si jos is­to­ri­jos fak­tai ir pa­vel­do ob­jek­tai. An­tra par­odos da­lis skir­ta is­to­ri­niams Lom­bar­di­jos ir Mi­la­no ry­šiams su Lie­tu­va ir Vil­niu­mi nuo Gin­ta­ro ke­lio lai­kų se­no­vė­je iki šių die­nų. Tre­čia da­lis pa­sa­ko­ja apie is­to­ri­nių Lie­tu­vos ir Ita­li­jos ry­šių svar­biau­sią cen­trą - Lie­tu­vos di­džių­jų ku­ni­gaikš­čių rū­mus, pra­ne­šė Val­do­vų rū­mai.

Su Bo­na Sfor­ca su­si­ju­sių Val­do­vų rū­mų mu­zie­jaus eks­po­na­tų yra ir „Ex­po 2015“ Lie­tu­vos pa­vil­jo­ne. Tai XVI am­žiaus vi­du­rio kam­pi­nis kok­lis su Sfor­cų her­bi­niu sky­de­liu, ki­ti su Bo­na Sfor­ca sie­ja­mos kros­nies kok­liai bei ša­ku­tė, kaip Bo­nos Sfor­cos iš Ita­li­jos į Lie­tu­vą ir Len­ki­ją at­neš­tų nau­jų vir­tu­vės ir mais­to tra­di­ci­jų sim­bo­lis.

Par­oda ati­da­ry­ta an­tra­die­nį, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės die­nos „Ex­po 2015“ iš­va­ka­rė­se. Ji veiks iki rugp­jū­čio 2-osios. Lie­tu­va – vie­nin­te­lė ša­lis iš 147 pa­sau­li­nės par­odos „EX­PO 2015" da­ly­vių, pri­sta­tan­ti sa­ve ir Mi­la­no Sfor­cų pi­ly­je.

Bo­nos Sfor­cos duk­tė - Ko­try­na Jo­gai­lai­tė - 1562 me­tais Vil­niaus rū­muo­se iš­te­kė­ju­si už bū­si­mo­jo Šve­di­jos ka­ra­liaus Jo­no III Va­zos ir nu­ke­lia­vu­si į Šve­di­ją, šią ša­lį iš­mo­kė val­gy­ti ša­ku­tė­mis.

Mi­la­no, Ne­apo­lio, Ba­rio ir Ro­sa­no pri­nce­sė Bo­na Sfor­ca (1494-1557) - Žy­gi­man­to Se­no­jo žmo­na, Žy­gi­man­to Au­gus­to mo­ti­na. Ta­pu­si Lie­tu­vos di­džią­ja ku­ni­gaikš­tie­ne ir Len­ki­jos ka­ra­lie­ne, ji lem­tin­gai pa­vei­kė Re­ne­san­so idė­jų, kul­tū­ros ir me­no sklai­dą Lie­tu­vo­je ir ap­lin­ki­niuo­se kraš­tuo­se.